Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Valdymas
Struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ valdymo struktūra, patvirtinta 2022 08 31 valdybos posėdyje

Valdyba

Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų kadencijai. Valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai, renkami konkurso tvarka, ir vienas narys, atstovaujantis pagrindinio akcininko (valstybės) akcijų valdytojai Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba renka ir iš užimamų pareigų atšaukia bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus.

Atsižvelgiant į įmonės dydį (remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo įstatymu, „Toksika“ priskiriama vidutinių įmonių kategorijai), komitetai prie valdybos nėra sudaromi.

Visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. vasario 9 d., buvo išrinkta valdyba, kurią sudarė Dangirutis Janušas (nepriklausomas narys) ir Normantas Marius Dvareckas (nepriklausomas narys), o 2022 m. birželio 29 d. buvo išrinkta valdybos narė Agata Šeporaitienė (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota narė). Valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas narys Dangirutis Janušas.

Dangirutis Janušas

Dangirutis Janušas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2022 m. vasario mėn.)

 

 

Profesinė veikla, pareigos
AB Giraitės ginkluotės gamyklos valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2021 m. gruodžio mėn.)
UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius (nuo 2000 m.)
Individuali verslo valdymo konsultacijų veikla (nuo 2011 m.)
VĮ „ORO NAVIGACIJA“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (iki 2022 m. sausio mėn.)
UAB „Toksika“ ankstesnės kadencijos valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (iki 2021 m. lapkričio mėn.)
UAB „VILNIAUS VANDENYS“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2019 m.)
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2017 m.)
Išsilavinimas
VU Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (tarptautinis verslas)
Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauro laipsnis (finansai)
Heidelbergo (Vokietija) universitetas, stažuotė valstybės ekonomikos srityje
Pastabos

Turi didelę patirtį strateginio valdymo ir įmonių finansų srityse, ėjo ankstesnės kadencijos "Toksikos" valdybos nepriklausomo nario ir pirmininko pareigas.

Agata Šeporaitienė

Agata Šeporaitienė

Valdybos narė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota narė (nuo 2022 m. birželio mėn.)
Profesinė veikla, pareigos
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus vedėja (nuo 2021 m.)
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teisininkė (iki 2021 m.)
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto teisės magistro laipsnis
Pastabos

Turi didelę patirtį valstybės valdomų įmonių valdysenos ir įmonių teisės taikymo srityse. 2022 m. dalyvavo Bendrovių valdysenos mokymuose valstybinio sektoriaus atstovams, kuriuos organizavo Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Baltic Institute of Corporate Governance).

Normantas Marius Dvareckas

Normantas Marius Dvareckas

Valdybos narys, nepriklausomas narys (nuo 2022 m. vasario mėn.)

 

 

 

Profesinė veikla, pareigos
UAB "Valstybės investicijų valdymo agentūra" valdybos pirmininkas (nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.)
VĮ Valstybinių miškų urėdijos nepriklausomas valdybos narys (nuo 2018 m. balandžio mėn.)
Inovacijų fondo prie Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (CINEA) Briuselyje finansų ekspertas (nuo 2020 m.)
UAB "Ad ventum" steigėjas ir generalinis direktorius (nuo 2010 m.)
KŪB "Pagalbos verslui fondas” investicijų komiteto narys (nuo 2021 m. gruodžio mėn.)
KŪB “Pagalbos verslui fondas” investicijų komiteto pirmininkas (iki 2021 m. lapkričio mėn.)
Išsilavinimas
Vadybos ir ekonomikos universitetas ISM, vadybos magistro laipsnis
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, bakalauro laipsnis
Įmonių įsigijimų ir susijungimų kvalifikacijos kėlimo kursai vadovams, London Business School
Pavojingų atliekų tvarkymo atestuotas vadovaujantis darbuotojas, AVAI
Pastabos

Turi didelę patirtį įmonių valdysenos ir finansų srityse, kurią įgijo eidamas vadovaujančias ir valdybos nario pareigas įmonėse, įskaitant nepriklausomo valdybos nario pareigas strateginės svarbos valstybės valdomose įmonėse.

Nė vienas valdybos narys nėra turėjęs ir šiuo metu neturi įmonės akcijų, taip pat nėjo ir šiuo metu neina bendrovėje jokių pareigų, išskyrus valdybos nario pareigas. Su nepriklausomais valdybos nariais yra sudarytos veiklos sutartys. Nepriklausomi valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį pagal bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą tvarką.

Valdybos, kurios kadencija baigėsi 2021 m. lapkričio 6 d., nepriklausomų narių atlygiui už veiklą valdyboje mokėti buvo taikomas visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. sausio 24 d. sprendimu patvirtintas atlygio už įmonės nepriklausomo valdybos nario veiklą valdyboje skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas. Pagal aprašą, už nepriklausomo valdybos nario veiklą buvo mokamas fiksuotas valandinis atlygis, atlygis buvo mokamas vieną kartą per ketvirtį, o atlygio dydį už praėjusį ketvirtį tvirtino visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendra nepriklausomiems valdybos nariams už veiklą valdyboje 2021 metais sumokėtą atlygio suma sudarė 44 679,97 Eur įskaitant visus mokėtinus mokesčius ir įmokas (GPM, Sodra).

Naujosios kadencijos valdybos, kuri buvo išrinkta 2022 m. vasario 9 d., nepriklausomų narių atlygiui už veiklą valdyboje mokėti taikomas visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. vasario 9 d. sprendimu patvirtintas nepriklausomo valdybos nario atlygio už jo veiklą valdyboje skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas. Pagal aprašą, už nepriklausomo valdybos nario veiklą mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis. Atlygis mokamas vieną kartą per ketvirtį, atlygio dydį už pasibaigusį ataskaitinį ketvirtį apskaičiuoja bendrovė. Atlygio dydis nėra siejamas su bendrovės veiklos rezultatais. Nustatytas atlygis gali būti mažinamas arba nemokamas, jeigu valdybos narys nedalyvavo daugiau kaip viename valdybos posėdyje per ketvirtį, nepareiškė nuomonės darbotvarkės klausimais ir (arba) nebalsavo dėl jų. Tantjemos valdybos nariams nėra mokamos. Kitų naudų valdybos nariai iš bendrovės negauna. Visi valdybos nariai yra apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.

Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Arūnas Dirvinskas

Arūnas Dirvinskas

Generalinis direktorius

A. Dirvinskas valdybos nutarimu buvo priimtas eiti „Toksikos“ generalinio direktoriaus pareigas 2014 m. gegužės mėnesį. Kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose nuo paskyrimo „Toksikos“ vadovu dienos neturėjo ir šiuo metu neturi. Paskutinė A. Dirvinsko darbovietė iki paskyrimo bendrovės vadovu buvo UAB „Turto valdymo firma“, kurioje jis ėjo direktoriaus plėtrai pareigas (2010–2013 m.). Prieš tai A.Dirvinskas ėjo UAB „Posūkis“ generalinio direktoriaus (2006–2010 m.), kitas vadovaujančias pareigas (2001–2006 m.). 2008 metais jis įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį tarptautinės prekybos srityje.

Lukas Andronavičius

Lukas Andronavičius

Komercijos direktorius

L. Andronavičius bendrovės komercijos direktoriumi dirba nuo 2015 m. lapkričio. Prieš tai 2012–2015 metais jis dirbo UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras), kur ėjo juristo, vėliau – teisės tarnybos vadovo, galiausiai – direktoriaus pareigas. Nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. buvo SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ valdybos narys. Mykolo Romerio universitete 2011 metais jis įgijo teisės bakalauro laipsnį (teisės ir valdymo srityje), o 2013 metais – teisės magistro laipsnį (verslo teisės srityje).

Valerija Greičiuvienė

Valerija Greičiuvienė

Vyriausioji buhalterė

V. Greičiuvienė bendrovės vyr. buhalterės pareigas eina nuo 2006 m. kovo, kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose neturi. Iki paskyrimo „Toksikos“ vyr. buhaltere vienerius metus bendrovėje dirbo ekonomiste, o 1989–2005 metais – AB „Grigiškės“ inžiniere-ekonomiste. Kauno technologijos universitete 1982 metais įgijo aukštąjį inžinerinį techninį išsilavinimą, o 2010 metais – ekonomikos magistro laipsnį (specializacija – apskaita ir auditas).

Bronislovas Skarbalius

Bronislovas Skarbalius

Šiaulių padalinio vadovas

B. Skarbalius bendrovės Šiaulių padalinio vadovo pareigas užima nuo Šiaulių filialo išregistravimo dienos (2019 07 31), iki tol nuo 2004 metų dirbo filialo direktoriumi. Prieš užimdamas šias pareigas, „Toksikoje“ ėjo direktoriaus pareigas (1997–2004 m.), prieš tai – technikos direktoriaus pareigas (1996–1997 m.). 1981 m. Kauno technologijos universitete įgijo aukštąjį išsilavinimą pagal pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybę.

Veiklos politikos

UAB „Toksika“ politikos skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą bendrovės valdymo sistemą, padedančią darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti pridėtinę vertę.

Metiniai pranešimai