Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Valdymas
Struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

 

Valdyba

Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų kadencijai. Valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai, renkami konkurso tvarka, ir vienas narys, atstovaujantis pagrindinio akcininko (valstybės) akcijų valdytojai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba renka ir iš užimamų pareigų atšaukia Bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus. Nustatydama Bendrovės vadovo atlygį, valdyba privalo laikytis visuotinio akcininko susirinkimo, įvykusio 2016 m. balandžio 29 d., sprendimu patvirtintų atlyginimo vadovui nustatymo sąlygų, kurios paremtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ patvirtinta vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka.

Atsižvelgiant į įmonės dydį (remiantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo įstatymu, Bendrovė priskiriama vidutinių įmonių kategorijai), komitetai prie Bendrovės valdybos nėra sudaromi.

Veikianti valdyba buvo išrinkta visuotiniame akcininkų susirinkime 2017 m. lapkričio 7 d.

Dangirutis Janušas

Dangirutis Janušas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2017 m. lapkričio)
Profesinė veikla, pareigos:
VĮ „Oro navigacija“ valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys (nuo 2016 m. sausio)
UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2019 m. balandžio)
UAB „Toksika“ ankstesnės kadencijos valdybos nepriklausomas narys ir pirmininkas (iki 2017 m. lapkričio)
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2017 m. spalio)
UAB „GLASS LT“ valdybos nepriklausomas narys (iki 2013 m. liepos)
UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius (nuo 2000 m.)
Individuali verslo valdymo konsultacijų veikla (nuo 2011 m.)
Išsilavinimas:
VU Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (tarptautinis verslas)
Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauro laipsnis (finansai)
Heidelbergo (Vokietija) universitetas, stažuotė valstybės ekonomikos srityje
Pastabos:

Turi didelę patirtį strateginio valdymo ir įmonių finansų srityse, ėjo ankstesnės kadencijos Bendrovės valdybos nepriklausomo nario ir pirmininko pareigas.

Gerda Krukonienė

Gerda Krukonienė

Valdybos narė (nuo 2019 m. balandžio)

 

 

Profesinė veikla, pareigos:
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento, Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėja
Valstybinės metrologijos tarnybos laikinai einanti direktoriaus pareigas (nuo 2014 m. vasario iki 2014 m. liepos)
Valstybinės metrologijos tarnybos Metrologijos skyriaus vedėja (nuo 2010 m. sausio iki 2014 m. vasario)
Išsilavinimas:
Vilniaus universiteto Informacijos sistemų vadybos magistro laispnis
Vilniaus universiteto Informologijos bakalauro laispnis
Metrologo kvalifikacija
Pastabos:

Eidama dabartines pareigas Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, atlieka funkcijas, susijusias su dalyvavimu formuojant konkurencingumo didinimo valstybės politiką pramonės plėtros, įskaitant atliekų tvarkymą, ir kitose srityse.
Vykdoma veikla: veiklos planavimas, užduočių suformulavimas, paskirstymas, veiklos organizavimas, vykdymas, kontrolė einant Pramonė 4.0 skyriaus patarėjos pareigas. Posėdžių organizavimas, vedimas. Atstovavimas tarptautinėse ir regioninėse organizacijose, Europos Komisijos darbo grupėje teisinės metrologijos klausimais. Teisės aktų projektų rengimas ir ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę. Ūkio subjektų konsultavimas.

Valdemar Kačanovskij

Valdemar Kačanovskij

Valdybos narys, nepriklausomas narys (nuo 2017 m. lapkričio)

 

 

Profesinė veikla, pareigos:
UAB „EPSO-G“ vyr. teisininkas (nuo 2015 m. gruodžio)
AB „Klaipėdos nafta“ SGDT departamento teisininkas (iki 2016 m. kovo)
Išsilavinimas:
Mykolo Romerio universiteto teisės magistro laipsnis (Europos verslo teisė)
Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro laipsnis (teisė ir valdymas)
Pastabos:

Turi didelę patirtį tarptautinės teisės, įmonių teisės, kitose teisės srityse, įgytą dirbant advokatų kontorose ir energetikos sektoriaus įmonėse nuo 2009 metų.

Nė vienas valdybos narys nėra turėjęs ir šiuo metu neturi įmonės akcijų, taip pat nėjo ir šiuo metu neina Bendrovėje jokių pareigų, išskyrus valdybos nario pareigas. Nepriklausomi valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį pagal Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą tvarką. 2018 metais bendras visiems nepriklausomiems valdybos nariams priskaičiuotas atlygis siekė 24 568 Eur, neatskaičius mokesčių.

 

Vadovybė
Arūnas Dirvinskas

Arūnas Dirvinskas

Generalinis direktorius

A. Dirvinskas valdybos nutarimu buvo priimtas eiti Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas 2014 m. gegužės mėnesį. Kitų pareigų nei Bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose nuo paskyrimo Bendrovės vadovu dienos neturėjo ir šiuo metu neturi. Paskutinė A. Dirvinsko darbovietė iki paskyrimo Bendrovės vadovu buvo UAB „Turto valdymo firma“, kurioje ėjo direktoriaus plėtrai pareigas (2010–2013 m.), prieš tai UAB „Posūkis“ ėjo generalinio direktoriaus (2006–2010 m.), kitas vadovaujančias pareigas (2001–2006 m.). 2008 metais įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį tarptautinės prekybos srityje.

 

Lukas Andronavičius

Lukas Andronavičius

Komercijos direktorius

L. Andronavičius Bendrovės komercijos vadovu dirba nuo 2015 m. lapkričio. Prieš įsidarbindamas Bendrovėje, 2012–2015 metais dirbo UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras), kur pradžioje ėjo juristo, vėliau – teisės tarnybos vadovo, galiausiai – direktoriaus pareigas. Nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. buvo SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ valdybos narys. Mykolo Romerio universitete 2011 metais įgijo teisės bakalauro laipsnį (teisės ir valdymo srityje), o 2013 metais – teisės magistro laipsnį (verslo teisės srityje).

Valerija Greičiuvienė

Valerija Greičiuvienė

Vyr. buhalterė

V. Greičiuvienė Bendrovės vyr. buhalterės pareigas eina nuo 2006 m. kovo, kitų pareigų nei Bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose neturi. Iki paskyrimo Bendrovės vyr. buhaltere vienerius metus Bendrovėje dirbo ekonomiste, o 1989–2005 metais – AB „Grigiškės“ inžiniere-ekonomiste. Kauno technologijos universitete 1982 metais įgijo aukštąjį inžinerinį techninį išsilavinimą, o 2010 metais – ekonomikos magistro laipsnį (specializacija – apskaita ir auditas).

Bronislovas Skarbalius

Bronislovas Skarbalius

Šiaulių filialo direktorius

B. Skarbalius Bendrovės Šiaulių filialo direktoriumi dirba nuo 2004 metų. Prieš užimdamas šias pareigas, Bendrovėje ėjo direktoriaus pareigas (1997–2004 m.), prieš tai – technikos direktoriaus pareigas (1996–1997 m.). 1981 m. Kauno technologijos universitete įgijo aukštąjį išsilavinimą pagal pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybę.

Veiklos politikos

UAB „Toksika“ politikos skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą bendrovės valdymo sistemą, padedančią darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti pridėtinę vertę.

Metiniai pranešimai