Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Valdymas
Struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika” valdymo struktūra, patvirtinta 2023-06-21

Valdyba

Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų kadencijai. Valdybą sudaro trys nariai – du nepriklausomi nariai, renkami konkurso tvarka, ir vienas narys, atstovaujantis pagrindinio akcininko (valstybės) akcijų valdytojai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba renka ir iš užimamų pareigų atšaukia bendrovės vadovą (generalinį direktorių), nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus.

Atsižvelgiant į įmonės dydį (remiantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo įstatymu, „Toksika” priskiriama vidutinių įmonių kategorijai), komitetai prie valdybos nėra sudaromi.

Visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. vasario 9 d., buvo išrinkta valdyba, kurią sudarė Dangirutis Janušas (nepriklausomas narys) ir Normantas Marius Dvareckas (nepriklausomas narys), o 2022 m. birželio 29 d. buvo išrinkta valdybos narė Agata Šeporaitienė (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota narė). Valdybos pirmininku buvo išrinktas Dangirutis Janušas, o 2024 m. vasario 8 d. pasibaigus jo kadencijai valdyboje, naujuoju valdybos pirmininku išrinktas Normantas Marius Dvareckas. 2024 m. kovo 25 d. į laisvą nepriklausomo valdybos nario poziciją išrinktas valdybos narys Giedrius Dusevičiūs.

Normantas Marius Dvareckas

Normantas Marius Dvareckas

Valdybos pirmininkas (nuo 2024 m. vasario mėn.), nepriklausomas narys (nuo 2022 m. vasario mėn.)

 

Profesinė veikla, pareigos
AB "Vilniaus šilumos tinklai" įsigijimų partneris (nuo 2023 m. liepos mėn.)
UAB "Valstybės investicijų valdymo agentūra" valdybos pirmininkas (nuo 2020 m. rugpjūčio mėn.)
VĮ Valstybinių miškų urėdijos nepriklausomas valdybos narys (nuo 2018 m. balandžio mėn.)
KŪB "Pagalbos verslui fondas” investicijų komiteto narys (nuo 2021 m. gruodžio mėn.)
UAB "Ad ventum" steigėjas ir generalinis direktorius (nuo 2010 m.)
KŪB “Pagalbos verslui fondas” investicijų komiteto pirmininkas (iki 2021 m. lapkričio mėn.)
Išsilavinimas
Vadybos ir ekonomikos universitetas ISM, vadybos magistro laipsnis
Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, bakalauro laipsnis
Įmonių įsigijimų ir susijungimų kvalifikacijos kėlimo kursai vadovams, London Business School
Pavojingų atliekų tvarkymo atestuotas vadovaujantis darbuotojas, AVAI
Pastabos

Turi didelę patirtį įmonių valdysenos ir finansų srityse, kurią įgijo eidamas vadovaujančias ir valdybos nario pareigas įmonėse, įskaitant nepriklausomo valdybos nario pareigas strateginės svarbos valstybės valdomose įmonėse.

Agata Šeporaitienė

Agata Šeporaitienė

Valdybos narė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota narė (nuo 2022 m. birželio mėn.)
Profesinė veikla, pareigos
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių valdymo skyriaus vedėja (nuo 2022 m. kovo mėn.)
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teisininkė (iki 2021 m.)
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto teisės magistro laipsnis
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vadybos magistro laipsnis (studijų modulis - Finansai valdymo sprendimuose: vertės kūrimas)
Pastabos

Turi didelę patirtį valstybės valdomų įmonių valdysenos ir įmonių teisės taikymo srityse. 2022 m. dalyvavo Bendrovių valdysenos mokymuose valstybinio sektoriaus atstovams, kuriuos organizavo Baltijos korporatyvinio valdymo institutas (Baltic Institute of Corporate Governance).

Giedrius Dusevičius

Giedrius Dusevičius

Valdybos narys, nepriklausomas (nuo 2024 m. kovo mėn.)
Profesinė veikla, pareigos
UAB "Digital Audio" direktorius (nuo 2014 m.)
UAB "Valstybės investicijų valdymo agentūra" stebėtojų tarybos pirmininkas (iki 2023 m. kovo mėn.)
AB "KN Energies" valdybos pirmininkas (iki 2022 m. balandžio mėn.)
AB "Swedbank" Grupės produktų vadovas, verslo architektūros vadovas (iki 2014 m.)
AB "Swedbank" (buv. AB "Hansabankas") valdybos pirmininkas (iki 2008 m.)
Išsilavinimas
Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, magistro laipsnis
Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, magistro laipsnis
Tarptautinė aukštoji verslo mokykla INSEAD, Išplėstinė programa aukščiausiojo lygmens vadovams
Pastabos

Turi didelę patirtį finansų, strateginio valdymo srityse, patirtį einant įmonių kolegialių valdymo organų nario, pirmininko pareigas.

Nė vienas valdybos narys nėra turėjęs ir šiuo metu neturi įmonės akcijų, taip pat nėjo ir šiuo metu neina bendrovėje jokių pareigų, išskyrus valdybos nario pareigas. Su visais valdybos nariais yra sudarytos valdybos nario veiklos sutartys. Valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį pagal Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-14 nutarimu Nr. 1092, o atlygio dydį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendra visiems valdybos nariams už veiklą valdyboje 2023 metais priskaičiuota atlygio suma sudarė 87 000,00 Eur įskaitant visus mokėtinus mokesčius ir įmokas (GPM, Sodra).

Sutartyse su valdybos nariais nustatytos atlygio mokėjimo sąlygos atitinka Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-14 nutarimu Nr. 1092, nuostatas. Visus valdybos nario mokėtinus mokesčius ir įmokas apskaičiuoja ir sumoka bendrovė. Atlygis mokamas vieną kartą per mėnesį. Atlygio dydis nėra siejamas su bendrovės veiklos rezultatais. Tantjemos nėra mokamos. Kitų naudų valdybos nariai iš bendrovės negauna. Visi valdybos nariai yra apdrausti civilinės atsakomybės draudimu.

Vadovybė
Arūnas Dirvinskas

Arūnas Dirvinskas

Generalinis direktorius

A. Dirvinskas valdybos nutarimu buvo priimtas eiti „Toksikos” generalinio direktoriaus pareigas 2014 m. gegužės mėnesį. Kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose nuo paskyrimo „Toksikos” vadovu dienos neturėjo ir šiuo metu neturi. Paskutinė A. Dirvinsko darbovietė iki paskyrimo bendrovės vadovu buvo UAB „Turto valdymo firma“, kurioje jis ėjo direktoriaus plėtrai pareigas (2010–2013 m.). Prieš tai A.Dirvinskas ėjo UAB „Posūkis“ generalinio direktoriaus (2006–2010 m.), kitas vadovaujančias pareigas (2001–2006 m.). 2008 metais jis įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį tarptautinės prekybos srityje.

Lukas Andronavičius

Lukas Andronavičius

Komercijos direktorius

L. Andronavičius bendrovės komercijos direktoriumi dirba nuo 2015 m. lapkričio. Prieš tai 2012–2015 metais jis dirbo UAB „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras), kur ėjo juristo, vėliau – teisės tarnybos vadovo, galiausiai – direktoriaus pareigas. Nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2018 m. gegužės mėn. buvo SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ valdybos narys. Mykolo Romerio universitete 2011 metais jis įgijo teisės bakalauro laipsnį (teisės ir valdymo srityje), o 2013 metais – teisės magistro laipsnį (verslo teisės srityje).

Valerija Greičiuvienė

Valerija Greičiuvienė

Vyriausioji buhalterė

V. Greičiuvienė bendrovės vyr. buhalterės pareigas eina nuo 2006 m. kovo, kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose įmonėse ar organizacijose neturi. Iki paskyrimo „Toksikos” vyr. buhaltere vienerius metus bendrovėje dirbo ekonomiste, o 1989–2005 metais – AB „Grigiškės“ inžiniere-ekonomiste. Kauno technologijos universitete 1982 metais įgijo aukštąjį inžinerinį techninį išsilavinimą, o 2010 metais – ekonomikos magistro laipsnį (specializacija – apskaita ir auditas).

Stanislavas Zablockis

Stanislavas Zablockis

Strategijos ir finansų vadovas

S. Zablockis priimtas dirbti „Toksikos“ strategijos ir finansų vadovu 2023 m. liepos mėn. Turi didelę patirtį strateginio planavimo, valdysenos, prognozavimo, finansų valdymo ir kontrolės srityse. Šią patirtį įgijo nuo 2000 metų eidamas verslo konsultanto, finansų vadovo ir kitas pareigas bei vykdydamas individualią veiklą, teikdamas konsultacijas pramonės, paslaugų, finansų, IT ir viešojo sektoriaus organizacijoms bei valstybės valdomoms įmonėms. Vilniaus universitete 2000 metais įgijo verslo administravimo ir vadybos bakalauro, o 2002 metais – apskaitos ir audito magistro laipsnį.

Bronislovas Skarbalius

Bronislovas Skarbalius

Šiaulių padalinio vadovas

B. Skarbalius bendrovės Šiaulių padalinio vadovo pareigas užima nuo Šiaulių filialo išregistravimo dienos (2019 07 31), iki tol nuo 2004 metų dirbo filialo direktoriumi. Prieš užimdamas šias pareigas, „Toksikoje” ėjo direktoriaus pareigas (1997–2004 m.), prieš tai – technikos direktoriaus pareigas (1996–1997 m.). 1981 m. Kauno technologijos universitete įgijo aukštąjį išsilavinimą pagal pramonės įrenginių elektros pavarų ir automatizavimo specialybę.

Veiklos politikos
Metiniai pranešimai