Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Bendrovės strategija
Lūkesčių laiškas
Bendrovės startegija
Vizija, strateginės kryptys ir tikslai
Valdymas
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Veiklos ataskaitos
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Įstatai
Finansiniai rezultatai
Finansiniai rodikliai
Finansinės ataskaitos
Darbo užmokestis
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Aplinkosauginiai veiklos rezultatai
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Mažos vertės pirkimų aprašas
Karjera
Praktikos galimybės
Teisinė informacija
Europos sąjungos teisės aktai
LR teisės aktai
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
Finansiniai rezultatai
Finansiniai rodikliai

Iš viso 2018 metais Bendrovė gavo 3,83 Eur pajamų (11 % daugiau negu prieš metus), iš jų:

  • pardavimo pajamų – 3,47 mln. Eur (0,6 % daugiau negu 2017 metais),
  • kitos veiklos pajamų – 5 tūkst. Eur (mažiau negu 2017 metais, tačiau dėl mažos šių pajamų dalies reikšmingos įtakos bendrai pajamų sumai tai neturėjo),
  • finansinės veiklos pajamomis pripažinta 355 tūkst. Eur (2017 metais tokių pajamų nebuvo gauta, o būtent šios pajamos ir nulėmė bendrą pajamų padidėjimą 2018 metais).

354 991 Eur suma 2018 metų finansinės veiklos pajamomis buvo pripažinta 2019-02-28 suėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-29 nutarties Bendrovės civilinėje byloje prieš APVA apskundimo terminui ir minėtai nutarčiai tapus galutine ir neskundžiama. Pagal nutartį APVA įpareigota padengti Bendrovės patirtus 354 991 Eur dydžio nuostolius dėl grąžintinų paramos lėšų ir bylinėjimosi išlaidas, tačiau Bendrovė turi sumokėti APVA 92 227 Eur dydžio delspinigius (plačiau rašoma poskyryje „Reikšmingiausi įvykiai iki ataskaitos parengimo dienos“).

Pardavimo savikaina 2018 metais sudarė 1,70 mln. Eur (1 % daugiau negu 2017 metais), veiklos (bendrosios ir administracinės) sąnaudos – 1,52 mln. Eur (9 % mažiau negu 2017 metais), palūkanų sąnaudos – 51 tūkst. Eur (12 % mažiau negu 2017 metais), tačiau taip pat Bendrovė 2018 metų finansinės veiklos sąnaudomis pripažino jau minėtą 92 tūkst. Eur mokėtinų delspinigių sumą. Iš viso 2018 metais Bendrovė patyrė 3,37 mln. Eur sąnaudų – 1,3 % mažiau negu 2017 metais.

2018 metais Bendrovės savikainos ir veiklos (bendrųjų ir administracinių) sąnaudų struktūroje darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 36 %, nusidėvėjimas ir amortizacija – 17 % visų sąnaudų. Atidėjinių PA sutvarkymui sąnaudos 2018 metais buvo neigiamos (atliekų buvo sutvarkyta šiek tiek daugiau, negu jų buvo surinkta ir susidarė veikloje, todėl ir atidėjinių atliekų sutvarkymui buvo daugiau nurašyta, negu jų buvo suformuota), tačiau pastarųjų dydis bendroje sąnaudų struktūroje buvo nereikšmingas – tik – 0,1 % bendros sąnaudų sumos.

2018 metais reikšmingai nepakitus nei pardavimo pajamoms, nei pardavimo savikainai, bet tuo pačiu metu sumažėjus veiklos sąnaudoms (kaip jau buvo minėta, tam įtaką padarė sumažėjusios ir neigiamą reikšmę 2018 metais įgijusios atidėjinių PA tvarkymui sąnaudos), pagrindiniai Bendrovės pelno rodikliai parodė didelį teigiamą pokytį. Pavyzdžiui, 2018 metais Bendrovė uždirbo 30 % didesnę EBITDA (2018 m. ji sudarė 794 tūkst. Eur, o 2017 m. – 609 tūkst. Eur). Grynojo pelno 2018 metais buvo gauta net 8 kartus daugiau negu prieš metus, tačiau jis didėjo ne tik dėl geresnių įprastinės veiklos rezultatų, bet ir dėl teigiamo netipinių finansinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumo. 2018 m. grynojo pelno gauta 446 tūkst. Eur, iš jų:

  • įprastinėje veikloje uždirbta 183 560 Eur grynojo pelno (3,3 karto daugiau negu 2017 metais),
  • pripažinus 354 991 Eur netipinių finansinės veiklos pajamų ir 92 227 Eur netipinių finansinės veiklos sąnaudų, uždirbta 262 764 Eur grynojo pelno (2017 metais tokio pelno Bendrovė negavo).

Skolos kredito įstaigoms 2018 m. pabaigoje sudarė 1,063 mln. Eur (palyginimui, 2017 m. pabaigoje – 1,311 mln. Eur). Taigi, bendras skolų kredito įstaigoms negrąžintas likutis per 2018 metus sumažėjo 248 tūkst. Eur (19 %).

Finansinės ataskaitos
2019
Darbo užmokestis

2018 m. gruodžio 17 d. Bendrovės valdyba patvirtino svarbiausius Bendrovės darbuotojų atlygio sistemos dokumentus: Atlygio politiką ir Atlygio nustatymo tvarką. Politikoje ir tvarkoje aprašytos atlygio sistemos principinės nuostatos, išskirtos keturios atlygio dalys ir aprašyta kiekvienos iš jų nustatymo ir mokėjimo tvarka. Pagal patvirtintą politiką ir tvarką, darbuotojų atlygį galį sudaryti tokios dalys: pastovioji atlygio dalis (PAD), kintamoji atlygio dalis (KAD), kitas piniginis atlygis (KPA) ir kitos naudos (KN). Atlygio politika įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.

Remiantis politika ir tvarka, Bendrovės vadovui PAD nustato valdyba, laikydamasi visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu patvirtintų atlyginimo vadovui nustatymo sąlygų. Kitiems aukščiausiojo lygmens vadovams PAD nustato Bendrovės vadovas, suderinęs su valdyba. Visiems kitiems vadovams ir darbuotojams PAD nustato Bendrovės vadovas valdybos patvirtintų PAD rėžių ribose.

Remiantis politika ir tvarka, KAD skiriama ir jos dydis nustatomas vadovaujantis iš anksto apibrėžtais pamatuojamais kriterijais (tikslais), atsižvelgiant į jų įvykdymo faktą ir laipsnį. Aukščiausiojo lygmens vadovams KAD nustatoma visiems metams, atsižvelgiant į praėjusių metų tikslų įvykdymą, o visiems kitiems darbuotojams – vienam mėnesiui, atsižvelgiant į tikslų įvykdymą per praėjusį mėnesį. Aukščiausiojo lygmens vadovų KAD tvirtina valdyba, o visų kitų darbuotojų – Bendrovės vadovas.

Pažymėtina, kad nustatydama Bendrovės vadovo atlygį (tiek PAD, tiek KAD), valdyba privalo laikytis visuotinio akcininko susirinkimo, įvykusio 2016 m. balandžio 29 d., sprendimu patvirtintų atlyginimo vadovui nustatymo sąlygų, kurios paremtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ patvirtinta vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka.

Tiek KPA, tiek KN skiriamos tik griežtai laikantis patvirtintos tvarkos, kurioje aprašytos aiškios ir objektyvios šių atlygio dalių skyrimo priežastys ir taisyklės.

Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2018 metais sudarė 878 642 Eur ir buvo 16 % didesnis, palyginti su 2017 metais. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Bendrovėje 2018 metais sudarė 1221 Eur ir buvo 18 % didesnis negu 2017 metais. 2018 metais Bendrovėje vidutiniškai dirbo 62 darbuotojai – 6 darbuotojais daugiau, palyginti su 2017 metų vidurkiu. Personalo poreikis didėjo dėl augančių veiklos apimčių (pavyzdžiui, 2018 metais buvo sutvarkyta net 25 % daugiau atliekų negu prieš metus), o vidutinio darbo užmokesčio padidėjimui įtaką darė Bendrovės valdybos sprendimu už puikius Bendrovės 2018 m. veiklos rezultatus visiems darbuotojams skirta metinė premija.