Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas

Vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. sausio 24 d. sprendimu patvirtintu atlygio už įmonės nepriklausomo valdybos nario veiklą valdyboje skyrimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, už nepriklausomo valdybos nario veiklą mokamas fiksuotas valandinis atlygis. Valdybos narių atlygis mokamas vieną kartą per ketvirtį, atlygio dydį už praėjusį ketvirtį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, atlygio dydis nėra siejamas su bendrovės veiklos rezultatais.

Tvarkos apraše nustatyta, kad atlygis valdybos pirmininkui per ketvirtį negali viršyti 1/3 dalies, o atlygis valdybos nariui per ketvirtį – 1/4 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių nustatytų bendrovės vadovui. Taip pat numatyta, kad atlygis nepriklausomam valdybos nariui mažinamas, jeigu jis be pateisinamos priežasties nedalyvavo posėdžiuose arba juose nepareiškė nuomonės ir nebalsavo (išskyrus numatytus nusišalinimo atvejus).

„Toksikos“ vadovų ir darbuotojų atlygio politiką nustato šie svarbiausi valdybos patvirtinti atlygio sistemos dokumentai:

  • UAB „Toksika“ darbuotojų atlygio politiką,
  • UAB „Toksika“ darbuotojų atlygio nustatymo tvarką.

Politikoje ir tvarkoje aprašytos atlygio sistemos principinės nuostatos, išskirtos keturios atlygio dalys ir aprašyta kiekvienos iš jų nustatymo ir mokėjimo tvarka. Pagal patvirtintą politiką ir tvarką, darbuotojų atlygį gali sudaryti tokios dalys:

  • pastovioji atlygio dalis (PAD),
  • kintamoji atlygio dalis (KAD),
  • kitas piniginis atlygis (KPA),
  • kitos naudos (KN).

Remiantis politika ir tvarka, bendrovės vadovui PAD nustato valdyba, užtikrindama, kad generalinio direktoriaus PAD būtų artima, tačiau šiek tiek mažesnė (intervale iki 20 %) už išorinių ekspertų apskaičiuotą palyginamųjų įmonių vadovų atlygio vidurkį, o KAD neviršytų 30 % PAD. Kitiems aukščiausiojo lygmens vadovams PAD nustato bendrovės vadovas, suderinęs su valdyba. Visiems kitiems vadovams ir darbuotojams PAD nustato bendrovės vadovas valdybos patvirtintų PAD rėžių ribose.

Remiantis politika ir tvarka, KAD skiriama ir jos dydis nustatomas vadovaujantis iš anksto apibrėžtais pamatuojamais kriterijais (tikslais), atsižvelgiant į jų įvykdymo faktą ir laipsnį. Aukščiausiojo lygmens vadovams KAD nustatoma visiems metams, atsižvelgiant į pasiektus praėjusių metų tikslus, o visiems kitiems darbuotojams – vienam mėnesiui, atsižvelgiant į pasiektus tikslus per praėjusį mėnesį. Aukščiausiojo lygmens vadovų KAD tvirtina valdyba, o visų kitų darbuotojų – bendrovės vadovas.

Tiek KPA, tiek KN skiriamos tik griežtai laikantis patvirtintos tvarkos, kurioje aprašytos aiškios ir objektyvios šių atlygio dalių skyrimo priežastys ir taisyklės.

 

Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis

Generalinio direktoriaus mėnesinę algą sudaro pastovioji atlygio dalis (PAD) ir kintamoji atlygio dalis (KAD). Vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. spalio 8 d. sprendimu, vadovo mėnesinę algą nustato valdyba pagal atlygio politiką, užtikrindama, kad generalinio direktoriaus PAD būtų artima, tačiau šiek tiek mažesnė (intervale iki 20 %) už išorinių ekspertų apskaičiuotą palyginamųjų įmonių vadovų atlygio vidurkį, o KAD neviršytų 30 % PAD.

2021 metais valdyba, vadovaudamasi atlygio politika, generaliniam direktoriui nustatė didžiausią politikoje numatytą mėnesinės algos kintamosios dalies dydį – 30 % pastoviosios algos dalies. Toks vadovo kintamosios atlygio dalies dydis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad visi vadovo veiklos 2020 metais rodikliai buvo įvykdyti (kai kurie iš jų – reikšmingai viršyti).

 

Valdyba 2021 m. sausio 8 d. patvirtino generalinio direktoriaus veiklos 2021 metais tikslus. Atsižvelgiant į juos bus nustatoma vadovo 2021 metų mėnesinės algos kintamoji dalis, kurį, pasiekus visus tikslus, sudarys 30 % algos pastoviosios dalies.

 

Vidutinis darbo užmokestis