Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas

Valdybos nariai už veiklą valdyboje gauna atlygį pagal Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-14 nutarimu Nr. 1092. Pagal aprašą, už valdybos nario veiklą mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis, kurio dydis nėra siejamas su bendrovės veiklos rezultatais. Sutartyse su valdybos nariais nustatytos atlygio mokėjimo sąlygos atitinka aprašo nuostatas.

„Toksikos” vadovų ir darbuotojų atlygio politiką nustato šie svarbiausi valdybos patvirtinti atlygio sistemos dokumentai:

  • UAB „Toksika” darbuotojų atlygio politiką,
  • UAB „Toksika” darbuotojų atlygio nustatymo tvarką.

Politikoje ir tvarkoje aprašytos atlygio sistemos principinės nuostatos, išskirtos keturios atlygio dalys ir aprašyta kiekvienos iš jų nustatymo ir mokėjimo tvarka. Pagal patvirtintą politiką ir tvarką, darbuotojų atlygį gali sudaryti tokios dalys:

  • pastovioji atlygio dalis (PAD),
  • kintamoji atlygio dalis (KAD),
  • kitas piniginis atlygis (KPA),
  • kitos naudos (KN).

Remiantis darbuotojų atlygio politika ir atlygio nustatymo tvarka, bendrovės vadovui PAD nustato valdyba, atsižvelgdama į išorinių ekspertų apskaičiuotą palyginamųjų įmonių vadovų atlygio vidurkį. Kitiems aukščiausiojo lygmens vadovams PAD nustato bendrovės vadovas, suderinęs su valdyba. Visiems kitiems vadovams ir darbuotojams PAD nustato bendrovės vadovas valdybos patvirtintų PAD rėžių ribose.

Remiantis politika ir tvarka, KAD skiriama ir jos dydis nustatomas vadovaujantis iš anksto apibrėžtais pamatuojamais kriterijais (tikslais), atsižvelgiant į jų įvykdymo faktą ir laipsnį. Metinius tikslus ir siekiamus jų įvykdymo rodiklius aukščiausiojo lygmens vadovams nustato valdyba, o mėnesinius tikslus ir jų rodiklius visiems kitiems darbuotojams – bendrovės vadovas. Aukščiausiojo lygmens vadovams metinį KAD dydį nustato valdyba, atsižvelgdama į praėjusių metų tikslų įvykdymą, o visiems kitiems darbuotojams mėnesinį KAD dydį tvirtina bendrovės vadovas, atsižvelgdamas į praėjusio mėnesio tikslų įvykdymą.

KPA ir KN skiriamos laikantis patvirtintos darbuotojų atlygio nustatymo tvarkos, kurioje aprašytos aiškios ir objektyvios atskirų atlygio dalių skyrimo sąlygos ir apskaičiavimo metodika.

Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis

Generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudaro pareiginė alga (PAD), kintamoji dalis (KAD) ir premija. PAD koeficiento dydį nustato valdyba, vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo 2023 m. gruodžio 22 d. sprendimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 743 1.1–1.6 papunkčiuose nustatytos tvarkos taikymo nuo 2024 m. sausio 1 d., atsižvelgdama į išorinių ekspertų apskaičiuotą palyginamųjų įmonių vadovų atlygio vidurkį.

Generalinio direktoriaus KAD tvirtinama valdybos sprendimu, atsižvelgiant į vadovui nustatytų metinių rodiklių įvykdymą. KAD negali viršyti 30 % nuo PAD. KAD už pasibaigusius metus išmokama vieną kartą po metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

Generalinio direktoriaus KAD už 2023 metus sudarė 30 % nuo PAD, nes visi vadovo 2023 metų tikslai buvo įvykdyti arba viršyti.

 

Valdyba 2024 m. sausio 10 d. posėdyje patvirtino generalinio direktoriaus 2024 metų tisklus ir siekiamas rodiklių reikšmes.

Vidutinis darbo užmokestis

Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2023 metais sudarė 2,770 mln. Eur ir buvo 5,2 % didesnis nei 2022 metais.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bendrovėje 2023 metais sudarė 3 067 Eur ir buvo 3,2 % didesnis nei 2022 metais.

2023 metais bendrovėje vidutiniškai dirbo 78 darbuotojai – trimis daugiau nei vidutiniškai 2022 metais.