Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kiti asmenys gali pranešti apie „Toksikoje” pastebėtus galimus pažeidimus (įskaitant korupcinio pobūdžio) arba netinkamą elgesį skiltyje PRANEŠK arba el. paštu pranesk@toksika.lt.

„Toksikos”  vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą pažeidimą arba netinkamą elgesį, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių padarinių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino.

Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir „Toksikos” vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

Pranešimų nagrinėjimo ir pranešėjų apsaugos pocedūros aprašytos „Toksikos” veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos (ją rasite skiltyje Korupcijai atspari aplinka) 2 skyriuje „Pranešimų apie pažeidimus arba netinkamą elgesį valdymas, pranešėjų apsauga”.

Korupcijai atspari aplinka

„Toksika” savo veikloje vadovaujasi antikorupcine politika, etikos kodeksu, veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarka. Šiais dokumentais  „Toksika” įsipareigoja, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, nesitaikstyti su korupcija, laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo srityje bei viešai deklaruoja, kad ji netoleruoja neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinių nusikalstamų veikų bei korupcijos pasireiškimo formų.

Politika, kodeksas ir tvarka taikoma visiems „Toksikos” vadovams, darbuotojams ir valdybos nariams, jų nuostatomis skatinami vadovautis ir „Toksikos” veiklos partneriai bei kitos suinteresuotosios šalys. Bendrovėje kasmet atliekama antikorupcinės politikos, etikos kodekso ir veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos įgyvendinimo ir nuostatų peržiūra.

„Toksika“ laikosi atvirumo ir viešumo principų. Savo metiniame pranešime, tvarumo ataskaitoje ir tinklalapyje įmonė skelbia daug informacijos apie savo veiklos rezultatus, struktūrą, strategiją, atlygį, taikomas politikas, jų įgyvendinimą.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys, administracijos darbuotojai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose. Įmonės vertybinių nuostatų laikymasis yra integruotas į visų darbuotojo veiklos vertinimo rodiklius.

Visose „Toksikos“ atliekų priėmimo aikštelėse įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Stebėjimas užtikrina, kad visas atliekas atgabenantis transportas būtų pasvertas įvažiavus į aikštelę ir prieš išvažiuojant iš jos (siekiant užfiksuoti atvežtų ir iškrautų atliekų kiekį). Dar griežtesnei kontrolei Šiaulių padalinyje naudojama transporto įvažiavimo į padalinio teritoriją kontrolė. Sistema leidžia identifikuoti kiekvieną į teritoriją įvažiuojantį ir iš jos išvažiuojantį automobilį, fiksuoti atvykimo ir išvykimo laiką bei automobilio svėrimo prieš ir po krovinio iškrovimo duomenis.

Visose atliekų aikštelėse klientams yra sudaryta galimybė atsiskaityti mokėjimo kortele.

Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 5 d., yra nustatytas ir patvirtintas sąrašas UAB „Toksika” pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pateikti informaciją:

 1. Valdybos nariai;
 2. Generalinis direktorius;
 3. Šiaulių padalinio vadovas;
 4. Vilniaus atliekų aikštelės vadovas;
 5. Alytaus atliekų aikštelės vadovas;
 6. Klaipėdos atliekų aikštelės vadovas;
 7. Laboratorijos vedėjas;
 8. Plėtros projektų vadovas.

Prašymas STT teikiamas prieš asmenį skiriant į pareigas. Asmuo į pareigas gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus iš STT gautą informaciją.

Privačių interesų deklaravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 str. 2 d., UAB „Toksika” yra nustatytas ir patvirtintas sąrašas asmenų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus:

 1. Valdybos nariai;
 2. Generalinis direktorius;
 3. Struktūrinių padalinių vadovai;
 4. Viešųjų pirkimų komisijų, sudaromų generalinio direktoriaus įsakymais, nariai;
 5. Pirkimų organizatoriai, skiriami generalinio direktoriaus įsakymais;
 6. Pirkimų iniciatoriai, skiriami generalinio direktoriaus įsakymais.

UAB „Toksika” yra nustatyta privačių interesų deklaravimo, derinimo ir nusišalinimo tvarka, kurios nuostatos pateiktos UAB „Toksika” veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos 3 skyriuje „Interesų konfliktų valdymas”.

Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus

UAB „Toksika” per pastaruosius 3 metus nei korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, nei netinkamo elgesio atvejų nebuvo nustatyta.