Pavojingųjų atliekų šalinimas

Pavojingųjų atliekų šalinimas
Pavojingųjų atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti:
Atliekos, kurių nereikia stabilizuoti šalinamos PAS, jeigu atitinka šias sąlygas:
Atliekos priimamos fizikiniam-cheminiam apdorojimui (stabilizavimui) į pavojingų atliekų stabilizavimo barą, jeigu atitinka šias sąlygas:
PAS šalinamos atliekos:
PAS draudžiama šalinti:

Bendrovė pavojingas atliekas gali  šalinti eksploatuojamame pavojingųjų atliekų sąvartyne.

Pavojingų atliekų sąvartynas (toliau PAS) – tai pirmasis ir vienintelis Lietuvoje pavojingų atliekų sąvartynas su atliekų stabilizavimo baru ir įdiegtomis stabilizavimo technologijomis bei visa reikiama infrastruktūra saugiai šalinti pavojingąsias atliekas, susidarančias mūsų šalies teritorijoje. PAS pastatytas Valstybės valdomos pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovės “Toksika” Šiaulių padalinyje, vykdant ES projektą „Pavojingųjų atliekų sąvartyno statyba“. Pavojingųjų atliekų sąvartyno veikla yra griežtai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl pavojingų atliekų sąvartyne gali būti šalinamos tik tos pavojingosios atliekos, kurioms nėra alternatyvių tvarkymo būdų, t. y. šios atliekos technologiškai negali būti rūšiuojamos, perdirbamos ar tvarkomos kitais būdais. PA Sąvartyno pajėgumai – 9000 tonų pavojingųjų atliekų per metus.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos pavojingosios atliekos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus pavojingųjų atliekų apibrėžimo kriterijus, išskyrus atliekas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. įsakymu Nr. 444 patvirtintomis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse. Atliekos, kurias galima šalinti PAS yra įvardintos sąvartynui išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.

PAS skirtas tik specifinėms pavojingosioms atliekoms, kurios nedalyvauja žiedinėje ekonomikoje, negali būti perdirbamos, deginamos ar tvarkomos kitais būdais ir vienintelis šių pavojingųjų atliekų galimas saugus tvarkymo būdas yra šalinimas PAS. PAS taip pat šalinamos po deginimo procesų liekančios atliekos (dugno pelenai ir šlakas; dujų valymo kietosios atliekos (pelenai)). Visos minėtos pavojingosios atliekos saugiai surenkamos ir laidojamos PAS, išvengiant aplinkos bei paviršinių, požeminių bei gruntinių vandenų teršimo įvairiomis cheminėmis medžiagomis bei sunkiaisiais metalais.

Pavojingosios atliekos gali būti šalinamos PAS tik, jei atitinka LR teisės aktuose nustatytas ribines išplovimo vertes bei kitus kriterijus. Kai atliekų išplovimo tyrimai, atlikti vadovaujantis ES Tarybos 2002-12-19 sprendimu Nr.2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/ EB 16 str. ir II priedą, neatitinka (viršija) atliekų priėmimo į PAS kriterijus, pavojingosios atliekos papildomai apdorojamos – stabilizuojamos, kad išsiplovimo rizika būtų visiškai pašalinta. Pavojingi pelenai, susidarę po pavojingųjų atliekų deginimo papildomai apdorojami. Siekiant sumažinti pelenų tūrį, pavojingi pelenai sukietinami maišant su vandeniu ar vandeninėmis atliekomis, pagal poreikį su cementu. Tam, kad išlaikyti pH 9-9,5, kuris sumažina cheminių medžiagų išsiplovimą, gali būti naudojama panaudota druskos rūgštis (pavojinga atlieka) ar kitos rūgščių turinčios atliekos terpei rūgštinti.  Tuomet maišyklės pagalba gaunama vienalytė masė, kuri patalpinama į patvarios medžiagos plastikinį konteinerį, kad išsiplovimo rizika būtų visiškai pašalinta.

Pavojingųjų atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti:

Pavojingųjų atliekų priėmimo į PAS metu turi būti atlikti kontroliniai tyrimai dėl pavojingųjų atliekų sudėties ir išplovimo duomenų kietojoje medžiagoje ir eliuate:

 • Kietoji medžiaga (originali atlieka) [mg/kg SM]: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, BOA arba ND;
 • Eliuatas [mg/l arba mg/m2]: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, IOA, BIK, Chloridas, Sulfatas, Fluoridas.

Preliminarius tyrimus atlieka bendrovė laboratorija, prieš šalinant atlieką sąvartyne taip pat atliekami kontroliniai tyrimais, kuriuos atlieka akredituotos laboratorijos specialistai.

Atliekos, kurių nereikia stabilizuoti šalinamos PAS, jeigu atitinka šias sąlygas:
 • Atliekos nepatenka į draudžiamų šalinti atliekų sąrašą.
 • Atliekos negali būti perdirbtos (atliekų siuntėjo deklaracija) ir netinkamos deginti, t. y. atliekų tyrimų rezultatai rodo, kad bendras organinės anglies kiekis (BOA) yra mažesnis nei 6 %.
 • Atliekų vežėjo/siuntėjo pateikti duomenys apie atliekas ir atliekų tyrimų rezultatai bei kontroliniai tyrimai rodo, kad atliekos neviršija nustatytų atliekų išplovimo ribinių verčių ir kitų kriterijų, nustatytų šalinimui pavojingų atliekų sąvartyne.
Atliekos priimamos fizikiniam-cheminiam apdorojimui (stabilizavimui) į pavojingų atliekų stabilizavimo barą, jeigu atitinka šias sąlygas:
 • Atliekos nepatenka į draudžiamų šalinti atliekų sąrašą;
 • Atliekos negali būti perdirbtos (atliekų siuntėjo deklaracija) ir netinkamos deginti, t. y. atliekų tyrimų rezultatai rodo, kad bendras organinės anglies kiekis (BOA) yra mažesnis nei 6 %;
 • Pateikti duomenys apie atliekas ir atliekų tyrimų rezultatai rodo, kad atliekos viršija nustatytas atliekų išplovimo ribines vertes ir kitus kriterijus, nustatytus šalinimui pavojingų atliekų sąvartyne, tačiau atliekų mėginių stabilizavimo bandymų metu šias atliekas pavyko stabilizuoti ir pasiekti nustatytas vertes.
PAS šalinamos atliekos:
 • Agrochemijos atliekos, pesticidai
 • kineskopinis stiklas
 • stiklinė tara, užteršta cheminėmis medžiagomis
 • keramikinė tara, užteršta cheminėmis medžiagomis
 • katalizatoriai
 • kietosios druskos ir jų tirpalai (liuminoforai)
 • dugno pelenai ir šlakas
 • dujų valymo kietosios atliekos (pelenai)
 • metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis
 • neorganinės laboratorinės atliekos
 • statybinės atliekos užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis.

Detalus PAS šalinamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/ bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų sąvartyną kaip atliekų tvarkymo objektą.

PAS draudžiama šalinti:
 • skystas atliekas (išskyrus dumblą);
 • sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdinančias atliekas (pasižyminčias Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo 1, 2, 3-A, 3-B ir 8 punktų savybėmis);
PAS draudžiama šalinti
 • infekuotas ir kitas medicinines atliekas (pasižyminčias Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo 9 punkto savybe), susidarančias sveikatos priežiūros ir veterinarijos įstaigose;
 • ozono sluoksnį ardančias medžiagas (šaldymo agentus, halonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą;
 • smulkintas bei nesmulkintas padangas;
 • pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas (be apdorojimo ir (ar) perdirbimo;
 • neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;
 • be papildomo apdorojimo pavojingas atliekas, kuriose pavojingų komponentų koncentracija arba jų išplovimas yra pakankamai dideli ir gali sukelti trumpalaikį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai arba gali sutrukdyti pakankamą atliekų stabilizaciją sąvartyno eksploatavimo metu ar po jo uždarymo. Tokios atliekos turi būti stabilizuojamos, kad būtų sumažintas pavojingų komponentų tirpumas bei išplovimas arba talpinamos į sandarios medžiagos konteinerius;
 • radioaktyvias medžiagas.