Tekstas:
Paveiksliukai:

Pavojingųjų atliekų šalinimas

Pavojingųjų atliekų šalinimas
Pavojingųjų atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti
Atliekos, kurių nereikia stabilizuoti, šalinamos pavojingųjų atliekų sąvartyne, jeigu atitinka šias sąlygas:
Atliekos priimamos fizikiniam-cheminiam apdorojimui (stabilizavimui) į pavojingų atliekų stabilizavimo barą, jeigu atitinka šias sąlygas:
Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos
Pavojingųjų atliekų sąvartyne draudžiama šalinti

„Toksika“ pavojingąsias atliekas gali  šalinti eksploatuojamame pavojingųjų atliekų sąvartyne.

Pavojingųjų atliekų sąvartynas – tai pirmasis ir vienintelis Lietuvoje pavojingųjų atliekų sąvartynas su atliekų stabilizavimo baru ir įdiegtomis stabilizavimo technologijomis bei visa reikiama infrastruktūra saugiai šalinti pavojingąsias atliekas, susidarančias Lietuvoje. Sąvartynas pastatytas valstybės valdomos pavojingųjų atliekų tvarkymo bendrovės “Toksika” Šiaulių padalinyje, vykdant ES projektą „Pavojingųjų atliekų sąvartyno statyba“. Pavojingųjų atliekų sąvartyno veikla yra griežtai reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais. Sąvartyne gali būti šalinamos tik tos pavojingosios atliekos, kurios negali būti sutvarkytos alternatyviais būdais, t. y. šios atliekos technologiškai negali būti rūšiuojamos, perdirbamos ar kitaip sutvarkomos. Sąvartyno pajėgumai – 9000 tonų pavojingųjų atliekų per metus.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos pavojingosios atliekos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus pavojingųjų atliekų apibrėžimo kriterijus, išskyrus atliekas, apibrėžtas Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. įsakymu Nr. 444. Atliekos, kurias galima šalinti pavojingųjų atliekų sąvartyne, yra įvardytos sąvartynui išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos ir po deginimo procesų liekančios atliekos (dugno pelenai ir šlakas; dujų valymo kietosios atliekos). Visos minėtos pavojingosios atliekos saugiai surenkamos ir laidojamos sąvartyne, išvengiant aplinkos bei paviršinių, požeminių bei gruntinių vandenų teršimo įvairiomis cheminėmis medžiagomis bei sunkiaisiais metalais.

Pavojingosios atliekos gali būti šalinamos sąvartyne tik tuomet, kai jos atitinka LR teisės aktuose nustatytas ribines išplovimo vertes bei kitus kriterijus. Kai atliekų išplovimo tyrimai, atlikti vadovaujantis ES Tarybos 2002-12-19 sprendimu Nr.2003/33/EB pagal Direktyvos 1999/31/ EB 16 str. ir II priedą, neatitinka (viršija) atliekų priėmimo į sąvartyną kriterijus, pavojingosios atliekos papildomai apdorojamos – jos stabilizuojamos, kad pavojingųjų medžiagų išplovimo rizika būtų visiškai pašalinta. Pavojingieji pelenai, susidarę deginant pavojingąsias atliekas, papildomai apdorojami. Siekiant sumažinti pelenų tūrį, pavojingieji pelenai sukietinami, maišant juos su vandeniu ar vandeninėmis atliekomis, pagal poreikį – ir su cementu. Siekiant išlaikyti pH 9-9,5, kuris sumažina cheminių medžiagų išplovimą, gali būti naudojama druskos rūgštis ar kitos rūgščių turinčios atliekos terpei rūgštinti.  Tuomet maišyklėje susidaranti vienalytė masė sukraunama į patvarios medžiagos plastikinį konteinerį.

Pavojingųjų atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti

Prieš priimant pavojingąsias atliekas į joms skirtą sąvartyną, turi būti atlikti kontroliniai pavojingųjų atliekų sudėties ir išplovimo duomenų kietojoje medžiagoje ir eliuate tyrimai :

 • kietoji medžiaga (originali atlieka) [mg/kg SM]: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, BOA arba ND;
 • eliuatas [mg/l arba mg/m2]: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, IOA, BIK, chloridas, culfatas, fluoridas.

Preliminarius tyrimus atlieka „Toksikos“ laboratorija. Prieš šalinant atlieką sąvartyne taip pat atliekami ir kontroliniai tyrimai.

Atliekos, kurių nereikia stabilizuoti, šalinamos pavojingųjų atliekų sąvartyne, jeigu atitinka šias sąlygas:
 • atliekos nepatenka į draudžiamų šalinti atliekų sąrašą;
 • atliekos negali būti perdirbtos (atliekų siuntėjo deklaracija) ir netinkamos deginti, t. y. atliekų tyrimų rezultatai rodo, kad bendras organinės anglies kiekis (BOA) yra mažesnis nei 6 %;
 • atliekų vežėjo ar siuntėjo pateikti duomenys apie atliekas ir atliekų tyrimų rezultatai bei kontroliniai tyrimai rodo, kad atliekos neviršija nustatytų atliekų išplovimo ribinių verčių ir kitų kriterijų, nustatytų atliekoms, šalinamoms pavojingųjų atliekų sąvartyne.
Atliekos priimamos fizikiniam-cheminiam apdorojimui (stabilizavimui) į pavojingų atliekų stabilizavimo barą, jeigu atitinka šias sąlygas:
 • atliekos nepatenka į draudžiamų šalinti atliekų sąrašą;
 • atliekos negali būti perdirbtos (atliekų siuntėjo deklaracija) ir netinkamos deginti, t. y. atliekų tyrimų rezultatai rodo, kad bendras organinės anglies kiekis (BOA) yra mažesnis nei 6 %;
 • pateikti duomenys apie atliekas ir atliekų tyrimų rezultatai rodo, kad atliekos viršija nustatytas atliekų išplovimo ribines vertes ir kitus kriterijus, nustatytus atliekoms šalinti pavojingų atliekų sąvartyne, tačiau per atliekų mėginių stabilizavimo bandymus šias atliekas pavyko stabilizuoti ir pasiekti nustatytas vertes.
 •  
Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos
  • Agrochemijos atliekos, pesticidai
  • Kineskopų stiklas
  • Stiklinė tara, užteršta cheminėmis medžiagomis
  • Keramikinė tara, užteršta cheminėmis medžiagomis
  • Katalizatoriai
  • Kietosios druskos ir jų tirpalai (liuminoforai)
  • Dugno pelenai ir šlakas
  • Dujų valymo kietosios atliekos (pelenai)
  • Metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis
  • Neorganinės laboratorinės atliekos
  • Statybinės atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis

  Detalus pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų atliekų sąrašas pateikiamas valstybiniame atliekų tvarkytojų registre https://atvr.am.lt/. Bendrovės ATVR kodas REOBJ0013835, pasirinkus pavojingųjų atliekų sąvartyną kaip atliekų tvarkymo objektą.

Pavojingųjų atliekų sąvartyne draudžiama šalinti
 • Skystas atliekas (išskyrus dumblą)
 • Sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdinančias atliekas (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo 1, 2, 3-A, 3-B ir 8 punktą)
 •  
PAS draudžiama šalinti
 • Infekuotas ir kitas medicinines atliekas (Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedo 9 punktas), susidarančias sveikatos priežiūros ir veterinarijos įstaigose
 • Ozono sluoksnį ardančias medžiagas (šaldymo agentus, halonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą
 • Smulkintas bei nesmulkintas padangas
 • Pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas (be apdorojimo ir (ar) perdirbimo)
 • Neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai
 • Be papildomo apdorojimo pavojingąsias atliekas, kuriose pavojingų komponentų koncentracija arba jų išplovimas yra pakankamai dideli ir gali sukelti trumpalaikį pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai arba gali sutrikdyti pakankamą atliekų stabilizaciją eksploatuojant sąvartyną ar po jo uždarymo. Tokios atliekos turi būti stabilizuojamos, kad būtų sumažintas pavojingų komponentų tirpumas bei išplovimas, arba sudedamos įį sandarios medžiagos konteinerius
 • Radioaktyvias medžiagas