Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Bendra informacija
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ yra licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju bendrovės transportu. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose:

 • Vilniuje – bendrovės administracija, atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Klaipėdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;
 • Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

„Toksika“ pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos LST ISO 45001:2018 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.

Mūsų privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Istorija

1992-11-10 Įsteigta VĮ „Toksika“ (1995 metais pertvarkyta į UAB „Toksika“).

2003-12-22 Europos Komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“, pasirašytas finansinis memorandumas dėl projekto finansavimo iš ES Sanglaudos fondo, LR biudžeto ir „Toksikos“ lėšų.

2004-07-01 Įvykdytas bendrovių „Toksika“, „Klaipėdos toksika“, „Švarus Vilnius“ ir „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“ sujungimas reorganizavimo būdu.

2013-12-11 LR ūkio ministro įsakymu „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas ir Šiaulių regioninė pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė priskirti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams.

2014-05-19 Išduotas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos užbaigimo aktas, patvirtinantis, kad įrenginys yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami deginimo pajėgumai – 8000 tonų per metus).

2014-05-20 Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinktas Arūnas Dirvinskas.

2014-12-19 Aplinkos apsaugos agentūros „Toksikai“ išduotas neterminuotas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas.

2015-11-26 Išduotas pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos užbaigimo aktas, patvirtinantis, kad sąvartynas yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami tvarkymo pajėgumai – 9000 tonų per metus).

2017-11-07 Išrinkta bendrovės valdyba, kurią sudarė nepriklausomi nariai Dangirutis Janušas (išrinktas pirmininku) ir Valdemar Kačanovskij bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) deleguota narė Lygita Bonikaitienė (vėliau – Gerda Krukonienė).

2019-07-31 „Toksikos“ Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialai išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Panaikinusi filialus, įmonė tęsia veiklą vieno juridinio asmens – UAB „Toksika“ – vardu.

2019-12-10 Bendrovei išduotas pakeistas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio TIPK leidimas, kuriuo leista padidinti metinį sudeginamų atliekų kiekį iki 10 000 t. „Toksika“ įsipareigojo nedidinti metinio leidžiamo išmesti teršalų kiekio.

2020-01-10 Sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ išdavė sertifikatą, patvirtinantį „Toksikos“ vadybos sistemos atitiktį standartui LST ISO 45001:2018 „Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“.

2020-08-12 Europos komisijos sprendimu „Toksikos“ įvykdytas projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ pripažintas užbaigtu.

2020-08-17 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu patvirtintas naujas techninis reglamentas, kuriuo „Toksikai“ leista vandenines dažų/klijų atliekas tvarkyti taikant flokuliacijos procesą.

2021-04-27 „Toksikos“ akcininkams už 2020 finansinius metus skirti dividendai – 880 391 Eur.

2021-11-06 Baigėsi 2017-11-07 išrinktos valdybos, kurią sudarė nepriklausomi nariai Dangirutis Janušas (valdybos pirmininkas) ir Valdemar Kačanovskij bei EIMIN deleguota narė Gerda Krukonienė, kadencija.

2021-11-24 Gautas leidimas laikinai (tik 2021 metais) padidinti metinį sudegintą atliekų kiekį iki 10 540 t.

2022-02-09 Išrinkta nauja valdyba, kurią sudaro nepriklausomi nariai Dangirutis Janušas (išrinktas pirmininku) ir Normantas Marius Dvareckas, o 2022-06-29 išrinkta EIMIN deleguota valdybos narė Agata Šeporaitienė.

2022-04-28 „Toksikos“ akcininkams už 2021 finansinius metus skirti dividendai – 773 401 Eur.

2022-10-14 Patvirtintas naujas Lūkesčių raštas, kuriuo „Toksikai“ nustatyti 4 metų tikslai ir lūkesčiai.

2022-11-10 Arūnas Dirvinskas perrinktas „Toksikos“ generaliniu direktoriumi antrai kadencijai.

2022-11-24 Gautas leidimas laikinai (tik 2022 metais) padidinti metinį sudegintą atliekų kiekį iki 10 790 t.

2023-04-25 „Toksikos“ akcininkams už 2022 finansinius metus skirti dividendai – 413 754 Eur.

2023-12-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 991 pritarta „Toksikos“ įstatinio kapitalo didinimui ir UAB „GVT LT“ akcijų investavimui į bendrovę.

2023-12-28 Sėkmingai įgyvendintas 3 mln. Eur vertės 3,86 MW galios saulės parko, įrengto uždaryto odų pramonės atliekų sąvartyno teritorijoje, projektas.

2024-02-08 „Toksikos“ valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Normantas Marius Dvareckas, pakeitęs šiose pareigose kadenciją valdyboje baigusį Dangirutį Janušą.

2024-02-21 Gautas naujas pavojingųjų atliekų sąvartyno Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas, kuriuo įteisinti techniniai sprendimai, leisiantys padidinti bendrą sąvartyno našumą ir pratęsti jo eksploatacijos laiką.

2024-03-01 „Toksikos“ įstatinis kapitalas padidintas iki 9 520 041 Eur, pagrindiniam akcininkui (valstybei) į bendrovę įnešus visas (100 %) 2 050 000 Eur bendros nominalios vertės UAB „GVT LT“ akcijas.

2024-03-25 Į laisvą nepriklausomo valdybos nario poziciją išrinktas valdybos narys Giedrius Dusevičiūs.

2024-04-22 „Toksikos“ akcininkams už 2023 finansinius metus skirti dividendai – 238 148 Eur.

2024-05-03 Pakeistas „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas, kuriuo metinis leidžiamas sudeginti atliekų kiekis padidintas nuo 10 000 t iki 11 826 t. Padidinus įrenginio pajėgumus, „Toksika“ įsipareigojo nedidinti esamo metinio leidžiamo išmesti teršalų kiekio.

Turimi leidimai
 • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
 • TIPK Nr. T-V.7-21/2016 (Vilniaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
 • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)