Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Bendra informacija
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ yra licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju bendrovės transportu. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose:

  • Vilniuje – bendrovės administracija, atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
  • Klaipėdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
  • Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;
  • Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

„Toksika“ pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos LST ISO 45001:2018 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.

Mūsų privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Istorija

1992 11 09 Įsteigta VĮ „Toksika“ (1995 metais perregistruota į UAB „Toksika“).

2003 12 22 Europos Komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (projekto Nr. 2003LT/16/P/PE/017), pasirašytas finansinis memorandumas dėl projekto finansavimo ES Sanglaudos fondo, LR biudžeto ir „Toksikos“ lėšomis. Svarbiausias projekto komponentas – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio (PADĮ) statyba.

2004 07 01 Remiantis LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 395 ir UAB „Toksika“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu, įvykdytas bendrovių „Toksika“, „Klaipėdos toksika“, „Švarus Vilnius“ ir „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“ sujungimas reorganizavimo būdu.

2013 06 07 Pasirašyta projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno statyba“ (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021) finansavimo ir administravimo sutartis.

2013 12 11 LR ūkio ministro įsakymu „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS) ir Šiaulių regioninė pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė priskirti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams.

2014 05 19 Išduotas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140519-00072, patvirtinantis, kad įrenginys yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami deginimo pajėgumai – 8000 tonų per metus).

2014 12 19 Aplinkos apsaugos agentūros „Toksikai“ išduotas neterminuotas PADĮ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas Nr. T-Š.9-3/2014.

2015 11 11 Atlikus pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklos keitimų poveikio aplinkai vertinimą, „Toksikai“ išduotas naujas TIPK leidimas Nr. T-Š.9-14/2015, kuriuo iki 1200 kg/val. padidinta leidžiama deginti pavojingųjų atliekų norma, išplėstas leidžiamų deginti atliekų sąrašas, įteisintas atliekų naudojimo būdas R1 (naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti) ir kt.

2015 11 26 Išduotas pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-151126-00230, patvirtinantis, kad sąvartynas yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami tvarkymo pajėgumai – 9000 tonų per metus). Sąvartynas pradėtas eksploatuoti.

2018 02 27 Patvirtintas naujas techninis reglamentas, kuriuo įteisinta nauja lakiųjų pelenų (atliekų, susidarančių pavojingųjų atliekų deginimo metu) stabilizavimo, prieš juos pašalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne, technologija.

2018 12 31 Patvirtintas naujas techninis reglamentas, kuriuo Šiaulių padaliniui leista taikyti atliekų naudojimo būdą R10 (paruošimas naudoti pakartotinai).

2019 07 31 „Toksikos“ Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialai išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Panaikinusi filialus, įmonė tęsia veiklą vieno juridinio asmens – UAB „Toksika“ – vardu.

2019 12 10 Aplinkos apsaugos agentūra pakeitė „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio TIPK leidimą ir tuo leido įmonei padidinti deginimo įrenginio našumą nuo 8000 t iki 10 000 t per metus. Padidėjus našumui, „Toksika“ įsipareigojo nedidinti metinio leidžiamo išmesti teršalų kiekio.

2020 01 10 Sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ išdavė sertifikatą, patvirtinantį „Toksikos“ vadybos sistemos atitiktį standartui LST ISO 45001:2018 „Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“.

2020 01 30 Su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašytas patvirtinimas dėl abipusių įsipareigojimų, kilusių iš APVA direktoriaus 2014-05-19 įsakymo Nr. T1-101, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-25 nutarties administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-29 nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1179-370/2018, tinkamo įvykdymo.

2020 03 17 Užbaigtas Alytaus padangų perdirbimo UAB „Ekologistika“ gaisravietės tvarkymas. Vykdant LR Vyriausybės 2019-11-06 pasitarime ir Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijos 2019-11-08 posėdyje priimtus sprendimus, iš gaisravietės teritorijos išvežta 8130 t gaisro metu susidariusių pavojingųjų atliekų.

2020 08 12 Europos komisija priėmė sprendimą pripažinti bendrovės įvykdytą projektą „Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ užbaigtu ir išmokėti Lietuvos Respublikai likusias projekto finansavimo lėšas – 1 663 055 Eur. Lėšos bus pervestos į Lietuvos valstybės biudžetą. Bendrovė projekto veiklas baigė įgyvendinti 2014 metais, papildomai investavusi per 4 mln. Eur savo lėšų.

2020 08 17 Patvirtintas naujas techninis reglamentas, kuriuo Šiaulių padaliniui leista vandenines dažų/klijų atliekas tvarkyti naudojant flokuliacijos procesą, kurio metu iš vandeninių atliekų atsiskiriamas vanduo (kuris, jei atitinka leistinas taršos ribas, išleidžiamas į nuotekų tinklą) ir iškrenta nuosėdos (dažų ar klijų dumblas, kuris toliau tvarkomas kaip atlieka).

2020 11 11 Valdymo koordinavimo centras “Toksikai” suteikė aukščiausią A+ gerosios valdysenos įvertinimą ir pripažino bendrovę 2020 metų valdysenos lydere vidutinio dydžio įmonių kategorijoje.

2020 10 23 „Toksika“, įgijusi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją, pradėjo teikti patalpų ir kitų viešųjų bei privačių erdvių, kuriose gali būti COVID-19 užkratas, dezinfekavimo paslaugas. Dezinfekavimui naudojama naujausia patentuota ypač efektyvi technologija – rūko dezinfekcinė sistema.

2021 03 25 Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) 2020 m. konkurse, kurį nuo 2013 metų organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais, „Toksika“ vidutinių įmonių kategorijoje pripažinta „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2020“, „Metų benrduomeniškiausia įmonė 2020“ ir „Delfi“ skaitytojų išrinkta Metų benrduomeniškiausia įmonė 2020″.

Turimi leidimai
  • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
  • TIPK Nr. T-V.7-21/2016 (Vilniaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
  • TIPK Nr. T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
  • TIPK Nr. T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
  • TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
  • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
  • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)