Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Bendra informacija
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ (Bendrovė) yra licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju Bendrovės transportu, užtikrinant operatyvų jų išvežimą. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos Bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė veikia Vilniuje, Šiaulių rajone, Klaipėdos rajone ir Alytaus rajone:

 • Vilniuje – Bendrovės administracija, atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Klaipdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;
 • Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

Bendrovė pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.

Mūsų privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Istorija

1992-11-09 Šiaulių m. valdybos potvarkiu įkurta VĮ “Toksika“ (steigėjai – Šiaulių m. savivaldybė, Šiaulių r. sav., AB „Stumbras“, AB „Elnias“, AB „Nuklonas“, AB „Tauras“).

1995-03-13 VĮ „Toksika“ perregistruota  į UAB „Toksika“.

2002-04-12 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtino Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nustatyti pavojingųjų atliekų tvarkymo prioritetai ir principai. Lietuvos pavojingųjų atliekų tvarkymo centrinės bazės statybai buvo pasirinktas bendrovės Šiaulių filialas.

2003-12-22 Europos Komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (projekto Nr. 2003LT/16/P/PE/017), pasirašytas finansinis memorandumas dėl projekto finansavimo ES Sanglaudos fondo, LR biudžeto ir „Toksikos“ lėšomis. Svarbiausias projekto komponentas – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio (PADĮ) statyba.

2004-07-01 Remiantis LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 395 ir UAB „Toksika“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu, įvykdytas bendrovių „Toksika“, „Klaipėdos toksika“, „Švarus Vilnius“ ir „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“ sujungimas reorganizavimo būdu.

2009-11-26 Uždarytas Aukštrakiuose, Šiaulių r. veikęs odų pramonės atliekų sąvartynas, kuriame sukaupta apie 123 000 kub. m kietųjų ir skystųjų atliekų. Uždaryto sąvartyno monitoringą kelis dešimtmečius vykdys UAB „Toksika“.

2010-11-11 Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) Bendrovei išduotas terminuotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas PADĮ paleidimo ir derinimo darbams atlikti.

2013-05-03 Bendrovės, kartu su UAB „Žalvaris“, VŠĮ „Grunto valymo technologijos“, UAB „Biocentras“ ir UAB „Biocentras SE“, įsteigta Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija (toliau – PATVA).

2013-06-07 Pasirašyta projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno statyba“ (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021) finansavimo ir administravimo sutartis.

2013-12-11 LR ūkio ministro įsakymu Bendrovės PADĮ, pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS) ir Šiaulių regioninė pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė priskirti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams.

2014-05-19 Išduotas PADĮ statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140519-00072, patvirtinantis, kad PADĮ yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami deginimo pajėgumai – 8000 t/m.).

2014-06-26 Su PADĮ statybos rangovu Hafner SRL ir statybos-remonto UAB „Senovė“ pasirašyta darbų priėmimo pažyma, patvirtinanti, kad PADĮ statybos darbai yra baigti ir Bendrovė juos priima. PADĮ pradėtas eksploatuoti.

2014-12-19 Pradėjus eksploatuoti PADĮ, AAA Bendrovei anksčiau išduotas terminuotas TIPK leidimas pakeistas į neterminuotą Nr. T-Š.9-3/2014.

2015-11-11 Atlikus PADĮ veiklos keitimų poveikio aplinkai vertinimą, AAA Bendrovei išduotas naujas TIPK leidimas Nr. T-Š.9-14/2015, kuriuo iki 1200 kg/val. padidinta leidžiama deginti PA norma, išplėstas leidžiamų deginti atliekų sąrašas, įteisintas atliekų naudojimo būdas R1 (naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti) ir kt.

2015-11-26 Išduotas PAS statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-151126-00230, patvirtinantis, kad PAS yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami tvarkymo pajėgumai – 9000 t/m.). PAS pradėtas eksploatuoti.

2015-12-23 Priimtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas, kuriuo sąvartynų operatoriai nuo 2016 m. sausio 1 d. įpareigoti mokėti mokestį už aplinkos teršimą. Ypač didelis mokestis nustatytas pavojingųjų atliekų sąvartynų operatoriams.

2016-09-01 Bendrovėje įdiegti freono atliekų tvarkymo pajėgumai, tai leido tapti vienintele įmone Lietuvoje, galinčia tinkamai sutvarkyti freono atliekas.

2017-04-27 Priimtas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 5 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo sąvartynų operatoriai nuo 2018 m. sausio 1 d. atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą, pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinant po pavojingųjų atliekų deginimo susidariusius dugno ir lakiuosius pelenus.

2018-02-27 AAA patvirtinus naująjį techninį reglamentą, įteisinta Bendrovės pasiūlyta efektyvi lakiųjų pelenų (atliekų, susidarančių pavojingųjų atliekų deginimo metu) stabilizavimo, prieš juos pašalinant PAS, technologija. Per PADĮ eksploatavimo laikotarpį sukaupti lakieji pelenai pradėti šalinti PAS.

2018-12-31 AAA pavirtinus naująjį techninį reglamentą, Šiaulių filialas gavo leidimą taikyti atliekų naudojimo būdą R10 (paruošimas naudoti pakartotinai). Šis būdas bus taikomas siekiant pakartotinai panaudoti atliekų pakuotes, įskaitant plastikinių konteinerių panaudojimą deginimo atliekoms (lakiesiems pelenams) paruošti šalinimui PA sąvartyne.

Turimi leidimai
 • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
 • TIPK Nr. T-V.7-21/2016 (Vilniaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
 • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)