Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Bendra informacija
Veikla

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ yra valstybės valdoma bendrovė. Valstybei atstovaujanti institucija – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

UAB „Toksika“ yra licencijuota pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veikla – pavojingųjų atliekų surinkimas, pervežimas, laikinas saugojimas, deginimas, šalinimas pavojingųjų atliekų sąvartyne, tvarkymas kitokiais būdais. Bendrovė įregistruota Atliekų tvarkymo įmonių registre ir turi licenciją tvarkyti visas šalyje susidarančias pavojingąsias atliekas, taip pat turi teisę surinkti, saugoti bei tvarkyti ir daugelį nepavojingųjų atliekų.

Pavojingosios atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju bendrovės transportu. Surinktos atliekos, iki perduodant jas galutinai sutvarkyti, saugomos bendrovės atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelėse. Bendrovė turi padalinius Vilniuje, Šiaulių, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose:

 • Vilniuje – bendrovės administracija, atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Klaipėdos rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė;
 • Šiaulių rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas;
 • Alytaus rajone – atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė.

„Toksika“ pavojingąsias atliekas priima ir jas tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos LST ISO 45001:2018 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės ir aplinkos politikos nuostatų.

Mūsų privalumai: ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, ADR transporto parkas, šiuolaikinė vadybos ir kokybės kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

Istorija

1992 11 09 Įsteigta VĮ „Toksika“ (1995 metais perregistruota į UAB „Toksika“).

2003 12 22 Europos Komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ (projekto Nr. 2003LT/16/P/PE/017), pasirašytas finansinis memorandumas dėl projekto finansavimo ES Sanglaudos fondo, LR biudžeto ir „Toksikos“ lėšomis. Svarbiausias projekto komponentas – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio (PADĮ) statyba.

2004 07 01 Remiantis LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 395 ir UAB „Toksika“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu, įvykdytas bendrovių „Toksika“, „Klaipėdos toksika“, „Švarus Vilnius“ ir „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“ sujungimas reorganizavimo būdu.

2013 06 07 Pasirašyta projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno statyba“ (projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021) finansavimo ir administravimo sutartis.

2013 12 11 LR ūkio ministro įsakymu „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS) ir Šiaulių regioninė pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė priskirti valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektams.

2014 05 19 Išduotas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140519-00072, patvirtinantis, kad įrenginys yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami deginimo pajėgumai – 8000 tonų per metus).

2014 05 20 Valdybos sprendimu buvo išrinktas bendrovės generalinis direktorius, kuriuo tapo Arūnas Dirvinskas.

2014 12 19 Aplinkos apsaugos agentūros „Toksikai“ išduotas neterminuotas PADĮ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimas Nr. T-Š.9-3/2014.

2015 11 26 Išduotas pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-151126-00230, patvirtinantis, kad sąvartynas yra tinkamas eksploatuoti (leidžiami tvarkymo pajėgumai – 9000 tonų per metus).

2017 11 07 Ketverių metų kadencijai išrinkta bendrovės valdyba, kurią sudarė du nepriklausomi nariai (Dangirutis Janušas ir Valdemar Kačanovskij) ir vienas narys, atstovaujantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (Gerda Krukonienė – nuo 2019-04-26). Valdybos pirmininku išrinktas Dangirutis Janušas.

2018 05 29 Konkurencijos taryba nutarimu Nr. 1S71(2018) pradėjo tyrimą dėl „Toksikos“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams.

2019 07 31 „Toksikos“ Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialai išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Panaikinusi filialus, įmonė tęsia veiklą vieno juridinio asmens – UAB „Toksika“ – vardu.

2019 12 10 Aplinkos apsaugos agentūra pakeitė „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio TIPK leidimą ir tuo leido įmonei padidinti deginimo įrenginio našumą nuo 8000 t iki 10 000 t per metus. Padidėjus našumui, „Toksika“ įsipareigojo nedidinti metinio leidžiamo išmesti teršalų kiekio.

2020 01 10 Sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ išdavė sertifikatą, patvirtinantį „Toksikos“ vadybos sistemos atitiktį standartui LST ISO 45001:2018 „Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“.

2020 01 30 Su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašytas patvirtinimas dėl abipusių įsipareigojimų, kilusių iš APVA direktoriaus 2014-05-19 įsakymo Nr. T1-101, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-01-25 nutarties administracinėje byloje Nr. A-284-492/2016 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-29 nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1179-370/2018, tinkamo įvykdymo.

2020 03 17 Užbaigtas Alytaus padangų perdirbimo UAB „Ekologistika“ gaisravietės tvarkymas. Vykdant LR Vyriausybės 2019-11-06 pasitarime ir Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijos 2019-11-08 posėdyje priimtus sprendimus, iš gaisravietės teritorijos išvežta 8180 t gaisro metu susidariusių pavojingųjų atliekų.

2020 06 29 Baigtos grąžinti ilgalaikės paskolos, kurios buvo paimtos siekiant nuosavomis lėšomis prisidėti prie projektų „Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ ir „Pavojingųjų atliekų sąvartyno statyba“. Bendra 2013 metais paimtų ir 2020 metais baigtų grąžinti paskolų suma – 2,57 mln. Eur.

2020 08 12 Europos komisija priėmė sprendimą pripažinti bendrovės įvykdytą projektą „Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ užbaigtu ir išmokėti Lietuvos Respublikai likusias projekto finansavimo lėšas – 1 663 055 Eur. Lėšos bus pervestos į Lietuvos valstybės biudžetą. Bendrovė projekto veiklas baigė įgyvendinti 2014 metais, papildomai investavusi per 4 mln. Eur savo lėšų.

2020 08 17 Patvirtintas naujas techninis reglamentas, kuriuo Šiaulių padaliniui leista vandenines dažų/klijų atliekas tvarkyti naudojant flokuliacijos procesą. Tvarkant vandenines atliekas flokuliacijos būdu iš jų išskiriamas vanduo, kuris (jei atitinka leistinas taršos ribas) gali būti išleidžiamas į nuotekų tinklą.

2020 10 23 „Toksika“, įgijusi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją, pradėjo teikti patalpų ir kitų viešųjų bei privačių erdvių dezinfekavimo paslaugas.

2021 04 27 Visuotinio akcininkų susirikimo sprendimu bendrovės akcininkams už 2020 finansinius metus skirti dividendai – 880 391 Eur.

2021 11 06 Bendrovės valdyba, pasibaigus ketverių metų kadencijai, baigė savo veiklą „Toksikoje“. Valdybą sudarė valdybos pirmininkas ir nepriklausomas narys Dangirutis Janušas, nepriklausomas narys Valdemar Kačanovskij ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atstovaujanti Gerda Krukonienė.

2021 11 25 Valdymo koordinavimo centras “Toksikai” antrus metus iš eilės suteikė aukščiausią A+ gerosios valdysenos įvertinimą ir pripažino bendrovę 2021 metų valdysenos lydere vidutinio dydžio įmonių kategorijoje.

2021 12 20 Įdiegta nauja moderni pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio automatinio teršalų emisijos monitoringo stotelė, skirta nuolatiniam pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio teršalų rodiklių matavimui ir jų kontrolei. Nauja stotelė, kainavusi 345 tūkst. Eur, užtikrins tikslesnį teršalų rodiklių matavimą ir deginimo įrenginio veiklos nepertraukiamumą.

2022 01 27 Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) 2021 m. konkurse, kurį nuo 2013 metų organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais, NAVA komisija antrus metus iš eilės pripažino “Toksiką” laimėtoja nominacijoje „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2021“ vidutinių įmonių kategorijoje už bendruomenėms svarbių poreikių įgyvendinimą ir švaresnės aplinkos kūrimą.

2022 02 09 Visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują bendrovės valdybą. Nepriklausomais valdybos nariais tapo Dangirutis Janušas ir Normantas Marius Dvareckas. Valdybos narys, atstovausiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, dar nėra išrinktas. Valdybos pirmininku tapo Dangirutis Janušas, šias pareigas ėjęs ir ankstesnės kadencijos valdyboje.

2022 03 29 Konkurencijos taryba nutraukė 2018 metais pradėtą tyrimą dėl įmonės veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams. Tyrimas nutrauktas nustačius, kad tolimesnis tyrimo tęsimas bendrovės atžvilgiu neatitiktų įtakos veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei, strateginės reikšmės.

2022 04 28 Visuotinio akcininkų susirikimo sprendimu bendrovės akcininkams už 2021 finansinius metus skirti dividendai – 773 401 Eur.

Turimi leidimai
 • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
 • TIPK Nr. T-V.7-21/2016 (Vilniaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr. 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
 • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)