Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Tvarumas
Tvarumo politika

2019 metais UAB „Toksika“ valdyba patvirtino įmonės socialinės atsakomybės politiką. Ši politika yra „Toksikos“ savanoriškas įsipareigojimas kryptingai formuoti tvarią darnaus verslo praktiką, vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ principais, Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos gairėmis ir standarto ISO 26000 „Socialinės atsakomybės gairės“ nuostatomis. „Toksika“ savo socialinę atsakomybę realizuoja vykdydama kryptingą veiklą keturiose socialinės atsakomybės politikoje nustatytose srityse:

 • Saugi aplinkai veikla,
 • Darbo sauga ir darbuotojų gerovė,
 • Bendruomeniškumas ir atvirumas,
 • Visuomenės švietimas.

Tvarumo srities „Žmogaus teisės“ bendrovė neišskiria savo socialinės atsakomybės politikoje, kadangi šioje srityje nedaro reikšmingo poveikio. Nepaisant to, „Toksika“ vykdo poveikio žmogaus teisių srityje stebėseną ir apžvelgia šią sritį savo tvarumo ataskaitoje.

2022 metais „Toksika“ trečius metus iš eilės dalyvavo Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) konkurse, kurį nuo 2013 metų organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais. Bendrovės gauti NAVA 2020 – 2022 metų konkursų apdovanojimai vidutinių įmonių kategorijoje:

 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2022“,
 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2022“, išrinkta naujienų portalo „15min“ skaitytojų,
 • „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2021“,
 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2020“,
 • „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020“,
 • „Metų benrduomeniškiausia įmonė 2020″, išrinkta portalo „Delfi“ skaitytojų.
Tvarumo ataskaitos

UAB „Toksika“ tvarumo ataskaita yra neatsiejama įmonės metinio pranešimo dalis.

Saugi aplinkai veikla

Mūsų tikslas – saugus ir efektyvus atliekų tvarkymas, kuriant švarią aplinką.

„Toksikos“ misija – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms. Aplinkosauga yra bendrovės veiklos pamatas – ji ir įprasmina bendrovės egzistavimą, ir kartu kelia pačius griežčiausius reikalavimus bendrovėje vykstantiems procesams, kontrolei ir skaidrumui. Visi bendrovėje priimami sprendimai ir kasdienė veikla organizuojama taip, kad būtų didinamas teigiamas poveikis aplinkai (padaromas saugiai sutvarkant pavojingąsias atliekas) ir mažinamas bet koks galimas neigiamas poveikis (atsirandantis dėl anglies dioksido ir teršalų emisijos, kuri išskirama įmonės veikloje ir atliekų tvarkymo procese).

2022 metais įmonėje atliekamų matavimų duomenimis deginimo įrenginio išmetimai sudarė tik 35 % nustatytos leistinos metinės emisijos normos. Nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai taip pat parodė, kad atliekos buvo deginamos saugiai: matavimų metu nustatytas ypač pavojingų dioksinų ir furanų kiekis deginimo įrenginio dūmuose buvo nuo 6 iki 14 kartų mažesnis, o gyvsidabrio kiekis – nuo 2 iki 24 kartų mažesnis už nustatytą ribinę normą.

2020 metais atlikusi poveikių įvertinimą ir nustačiusi, kad pagrindinis „Toksikos“ poveikis tvarumo srityje yra susijęs su atliekų tvarkymo procese generuojama anglies dioksido emisija, „Toksika“ išsikėlė su šio poveikio valdymu susijusį Europos „žaliąjį kursą“ atitinkantį ilgalaikį strateginį tikslą. „Toksika“ įsipareigojo per dešimtmetį (iki 2030 metų) vienai sutvarkytai atliekų tonai tenkančią anglies dioksido emisiją sumažinti 50 % (palyginti su faktine 2019 m. emisija). Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktos dvi veiklos kryptys:

 • 1 veiklos kryptis. Veiklos, skirtos mažinti su klientų (atliekų tiekėjų) procesais susijusią anglies dioksido emisiją.
 • 2 veiklos kryptis. Veiklos, skirtos mažinti su bendrovės procesais susijusią anglies dioksido emisiją.

Svarbiausios 2022 metais įgyvendintos iniciatyvos aplinkosaugos srityje:

 • Bendrovė 2022 metais toliau plėtojo 2020 metais pradėtą taikyti atliekų tvarkymo flokuliacijos būdu technologiją, kuri leidžia dalį atliekų sutvarkyti aplinkai neutraliu būdu vietoje jas deginant. Įmonės skaičiavimu, 2022 metais sumažinus degintinų atliekų kiekį 1 560 tonų, buvo  išvengta 1 907 t anglies dioksido emisijos.
 • Iš bendro surinktų atliekų srauto „Toksika“ išrūšiuoja dalį atliekų, tinkančių antriniam žaliavų panaudojimui. Jeigu šios atliekos nebūtų išrūšiuotos, o būtų kartu su bendru atliekų srautų pateikusios į deginimo įrenginį  jų sutvarkymas sugeneruotų papildomą anglies dioksido emisiją. 2022 metais vykdyta rūšiavimo veikla padėjo išvengti 758 t anglies dioksido emisijos.
 • Toksika“ 2021-2022 metais užbaigė visų administracinių pastatų apšiltinimo darbus, kuriais buvo pašalinti trūkumai, nustatyti per įmonės atliktą visų pastatų energinio naudingumo įvertinimą. Apšiltinimo darbai buvo suplanuoti taip, kad būtų pasiekta ne žemesnė nei C visų keturių atliekų aikštelių administracinių pastatų energinio naudingumo klasė ir šis tikslas buvo pasiektas. Taip pat buvo modernizuotos pastatų šildymo sistemos, įrengiant šilumos siurblius, ant pastatų stogų įrengtos saulės elektrinės. Tai atlikus, pastatų anglies dioksido emisija sumažėjo, nes geresnė šilumos izoliacija lemia mažesnius šilumos nuostolius, šilumos siurbliai naudoja atsinaujinančius energijos išteklius, o saulės elektrinės tiekia šilumos siurbliams reikalingą elektros energiją.
 • „Toksika“ kasmet atnaujina turimas senas transporto priemones, keisdama jas naujomis, mažiau taršiomis, o ateityje yra numačiusi palaipsniui atsisakyti įprastu kuru varomų automobilių ir pereiti prie elektromobilių. 2022 metais „Toksika“ įsigijo tris lengvuosius krovininius elektromobilius, skirtus atliekoms surinkti ir pervežti. Taip pat 2022 metais „Toksika“ įrengė elektromobilių krovimo stoteles visuose keturiuose „Toksikos“ padaliniuose. Elektromobiliai kraunami deginant atliekas ir iš atsinaujinančių išteklių gaminama elektros energija.
 • „Toksika“, siekdama prisidėti mažinant pasaulio klimato kaitą ir įgyvendindama bendrovės patvirtintą neigiamo poveikio aplinkai (anglies dioksido emisijos) mažinimo (kompensavimo) priemonių planą, specialiai įsigytame žemės sklype Paraudžio kaime Šiaulių rajone 18 ha plote įveisė mišką. Augantys medžiai absorbuos atmosferoje esantį anglies dioksidą, o tai kompensuos dalį anglies dioksido, kuris išskiriamas deginant iš klientų surenkamas atliekas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje.
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė

Mūsų tikslas – užtikrinti saugų darbą ir puoselėti ilgalaikius darbo santykius.

Saugios darbo aplinkos darbuotojams užtikrinimas yra tarp svarbiausių bendrovės prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. 2019 metais bendrovė įdiegė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kurios atitiktį LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimams įvertinusi sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ 2020-01-10 išdavė atitiktį standarto reikalavimams patvirtinantį sertifikatą.

Nuolat bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie bendrovėje dirba ne mažiau kaip vienerius metus – ir savanorišku sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką bendrovėje yra atsakingi aukščiausio lygmens ir vidurinio lygmens vadovai.

Svarbiausios 2022 metais įgyvendintos iniciatyvos darbo saugos ir darbuotojų gerovės srityje:

 • „Toksikoje“ veikia ir darbuotojų interesams atstovauja darbo taryba. Įmonės vadovai nuolat bendrauja ir palaiko ryšį su tarybos atstovais. Iškylant klausimams, susijusiems su darbo sąlygomis, funkcijomis, darbo organizavimu, visuomet atsižvelgiama į darbuotojų tarybos siūlymus.
 • Įgyvendinant darbuotojų atlygio politiką, be pastoviosios atlygio dalies, darbuotojams už darbo rezultatus mokama kintama atlygio dalis, už laikinai nesančių darbuotojų pavadavimą, atliekamą papildomą darbą ar neįprastai padidėjusį darbo krūvį skiriamos priemokos, už gerus bendrovės veiklos rezultatus bei pasiektus išskirtinius asmeninius rezultatus taikomas premijavimas – tai užtikrina teisingą atlygį, atitinkantį kiekvieno darbuotojo atsakomybės laipsnį, darbo rezultatus, įdėtas pastangas ir darbo krūvį, motyvuoja darbuotojus siekti kuo geresnių darbo rezultatų ir kuria vertę įmonei.
 • 2022 metais „Toksika“ visus metus taikė papildomą darbuotojų skatinimo priemonę – savanorišką pensijų kaupimą III pakopos pensijų fonduose. Pagal atlygio politiką lėšų kaupimas gali būti skiriamas visiems su tuo sutinkantiems darbuotojams, išdirbusiems bendrovėje ne mažiau kaip vienerius metus. 2022 metų pradžioje papildomame pensijų kaupime iš įmonės lėšų dalyvavo 62, o metų pabaigoje – jau 67 darbuotojai. 2022 metais bendrovė tam iš viso skyrė 73 752 Eur.
 • Savanorišku sveikatos draudimu įmonės lėšomis 2022 metais buvo apdrausti 68 bendrovės darbuotojai – šią priemonę įmonė taiko remdamasi patvirtinta atlygio politika visiems darbuotojams, dirbusiems įmonėje ne mažiau negu vienerius metus.
 • Nelaimingų atsitikimų draudimu įmonės lėšomis visus 2022 metus buvo apdrausti visi „Toksikos“ darbuotojai.
 • Bendrovė kuria ergonomišką darbo aplinką, atnaujinant baldus įsigyjami kilnojamo aukščio darbo stalai, sudaromos sąlygos mankštai ir fiziniam aktyvumui. Šiaulių padalinyje deginimo įrenginio pastate buvo pastatytas treniruoklis, pietų zonoje įrengtas teniso stalas, Vilniaus padalinyje darbuotojams įrengta sienelė su skersiniu mankštos pratimams atlikti.
Bendruomeniškumas ir atvirumas

Mūsų tikslas – puoselėti atvirumu ir pasitikėjimu grįstus santykius su visuomene ir vietos gyventojais.

Pagrindinė įmonės atliekų tvarkymo infrastruktūra yra Šiaulių rajone, kur veikia „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas, atliekų aikštelė. Pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai keliančios atliekos į „Toksikos“ Šiaulių padalinį atvežamos specialiuoju transportu iš visos Lietuvos. Suprasdama žmonių, gyvenančių tokios infrastruktūros kaimynystėje, nuogąstavimus dėl savo saugumo ir gyvenimo komforto, „Toksika“ ypač didelį dėmesį skiria atvirumu ir pasitikėjimu grįstų santykių su vietos bendruomenėmis kūrimui.

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų gyvenvietėje – gyvenančių žmonių bendruomene. Bendrovė nuolat informuoja gyventojus jiems aktualią informaciją, kviečia bendruomenių narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenėms svarbius renginius.

Svarbiausios 2022 metais įgyvendintos iniciatyvos bendruomeniškumo ir atvirumo srityje:

 • Įgyvendindama bendradarbiavimo sutartį, kurią „Toksika“ sudarė su Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir asociacija „Bridų bendruomenė“, atstovaujančia Šiaulių rajono Bridų kaimo gyventojams, įmonė 2022 metais atliko Bridų parko teritorijoje esančių žolynų, vejų, želdinių, vandens telkinių, sporto aikštelių ir kitų poilsio zonų priežiūrą.
 • „Toksika“ 2022 metais skyrė 8 828 Eur paramą Šiaulių rajono Bridų kaimo bendruomenei, kuri buvo panaudota bendruomenės gyventojų laisvalaikio zonoms gerinti – pavėsinei, sūpynėms, suolams, smėliadėžėms, vabzdžių namams, šiukšliadėžėms įrengti.
 • Bendrovė taip pat skyrė paramą Šiaulių miesto Medelyno mikrorajono bendruomenei „Vijolė“, sumaniusiai savo gyvenamojoje aplinkoje įsirengti išmanųjį suoliuką, kuris tapo jaunimo būrimosi vieta, pagerino bendruomenės rekreacinę erdvę, o kartu ir atlieka edukacinę funkciją, meno forma skatina kiekvieno žmogaus atsakingą požiūrį į jį supančią aplinką. Suoliukui įrengti „Toksika“ skyrė 5 999 Eur paramą.
 • Šiaulių padalinio kaimynystėje gyvenančiai Šakynos miestelio bendruomenei „Toksika“ 2022 metais skyrė 1 500 Eur paramą tinklinio aikštelės stovams, tinklui ir juostoms įsigyti bei tinklinio aikštelei įrengti miestelio gyventojų laisvalaikio zonoje.
 • 2022 metų vasario mėn. prasidėjus Rusijos karinei agresijai Ukrainoje ir Lietuvai pradėjus priimti Ukrainos karo pabėgėlius, „Toksika“ reagavo į visuomeninių organizacijų, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymus paremti nuo karo nukentėjusius asmenis: skyrė 3 000 Eur paramą viešajai įstaigai „Geros valios projektai“ ir 5 000 Eur paramą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (pabėgėlių apgyvendinimui, maistui ir buičiai), už 2 941 Eur įsigijo ir viešajai įstaigai „SOS Ukraine“ perdavė 17 vnt. planšetinių kompiuterių, skirtų Ukrainos vaikų švietimui organizuoti.
 • „Toksika“ 2022 metais tęsė gražia tradicija tapusius susitikimus su vietos bendruomenėmis. Kovo mėn. įmonė Šiaulių rajone esančio Bridų kaimo parke surengė „Inkilų kėlimo šventę“. Bridų medžiuose buvo įkelta apie 60 inkilų, o dar 40 išdalyta bendruomenės nariams.
 • 2022 m. gruodžio mėn. „Toksika“ tradiciškai susitiko su greta Šiaulių padalinio gyvenančiomis bendruomenėmis. „Toksikoje“ vykusiame renginyje sudalyvavo apie 40 bendruomenių narių.
 • „Toksika“ 2022 metais surengė dvi tradicines švaros akcijas, per kurias nemokamai rinko pavojingąsias atliekas iš Klaipėdos rajono gyventojų, Šiaulių rajono ir miesto gyventojų bei mokymo įstaigų. Iš viso per šias akcijas „Toksika“ nemokamai surinko ir saugiai sutvarkė virš 14 t pavojingųjų atliekų.
Visuomenės švietimas

Mūsų tikslas – šviesti visuomenę, siekiant, kad atliekos būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai.

Visuomenės švietimą „Toksika“ laiko neatsiejama savo misijos „tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms“ įgyvendinimo dalimi. Šiai veiklai vykdyti „Toksika“ turi infrastruktūrą, žinias ir patirtį, kurių atvėrimas visuomenei ir akademinei bendruomenei yra svarbus ne tik ugdyti atsakingą žmonių požiūrį į atliekų tvarkymą, bet ir rengti motyvuotus, kvalifikuotus atliekų tvarkymo specialistus, suteikiant tam praktinę bazę, galimybę „prisiliesti“ prie tikrų atliekų tvarkymo procesų.

Aktyvią švietėjišką veiklą „Toksika“ pradėjo 2018 metais, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga inicijavusi metus trukusį projektą „Šimtas mokyklų“, kuris paklojo bendrovės nuolatinio bendradarbiavimo su mokyklomis pamatą. 2019 metais įmonė pradėjo švietimo iniciatyvą „Menas tvarkyti atliekas“, kurios tikslas – meno kalba visuomenei pasakoti apie būtinybę tinkamai sutvarkyti aplinkoje susidarančias atliekas. Šią iniciatyvą įmonė tęsė ir 2021 metais.

„Toksika“ glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu („Vilnius Tech“) – šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas organizuoja specialistų, dirbančių su pavojingosiomis atliekomis, mokymus. „Vilnius Tech“ mokymų dalyviai lankosi bendrovės Šiaulių padalinyje, kur susipažįsta su pavojingųjų atliekų tvarkymo procesu. Bendrovė kasmet organizuoja edukacines ekskursijas, per kurias apie saugų atliekų tvarkymą bendrovės specialistai papasakoja vaikams ir paaugliams (pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokiniams).

Svarbiausios 2022 metais įgyvendintos iniciatyvos visuomenės švietimo srityje:

 • „Toksika“ 2022 metais nemokamai rinko pavojingąsias atliekas iš gyventojų vietos bendruomenėse, šią veiklą derindama su gyventojų edukacija pavojingųjų atliekų identifikavimo ir būtinumo jas atskirti ir tinkamai tvarkyti temomis. Per „Toksikos“ akcijas apie įmonės veiklą ir pavojingųjų atliekų tvarkymą išgirdo apie 150 Klaipėdos rajono ir apie 80 Šiaulių rajono bei miesto gyventojų.
 • „Toksika“ 2022 metais dalyvavo ir kituose renginiuose, kuriuose skleidė informaciją apie atsakingą atliekų tvarkymą. „Toksikos“ atstovai dalyvavo parodoje Klaipėdos mieste „Laboratorija be atliekų“, kurioje, pasitelkdami vizualines priemones, pristatė įmonės veiklą. Taip pat įmonė dalyvavo Šiaulių miesto šventėje „Spalvotas dangus“ su paroda apie pavojingas atliekas (apie 300 dalyvių), Vilniaus rotušėje vykusioje parodoje „Žalioji mugė 2022“ (apie 500 dalyvių) ir kt.
 • 2022 metais „Toksika“ vykdė plačiai visuomenei skirtą edukacinę veiklą, dalyvaudama televizijos laidose ir kurdama reportažus įvairiomis su ekologija ir atliekų tvarkymu susijusiomis temomis, įskaitant laidas ir reportažus „Lietuvos ryto“ televizijoje, „Šiaulių televizijoje“ ir kt. Įmonės plačiai visuomenei skirtą edukacinę veiklą papildė publikacijos „Delfi“, “Verslo žinių”, „Etaplius“ portaluose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
 • „Toksika“ 2022 metais pradėjo naują tęstinį edukacinį projektą „Atsakingas atliekų tvarkymas“, skirtą šviesti visuomenę apie tai, kodėl svarbu tinkamai identifikuoti ir atsakingai tvarkyti žmonių buityje ir ekonominėje veikloje susidarančias atliekas bei kokios pasekmės gali kilti jų netvarkant arba tvarkant netinkamai. Projektas skirtas plačiajai visuomenei, tačiau ypač didelį dėmesį „Toksika“ skiria vaikams, paaugliams ir juos ugdantiems suaugusiems (mokytojams, tėvams). Projekto edukaciniai renginiai įvyko Joniškio žemės ūkio mokykloje ir Šiaulių Medelyno progimnazijoje.
 • „Toksikos“ Šiaulių padalinyje 2022 metais vyko ekskursijos mokiniams. Įmonėje lankėsi Ginkūnų S. ir V. Zubovų progimnazijos, Kairių Jungtinės mokyklos, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos, Dubysos aukštupio mokyklos ir kitų mokyklų mokinių ir mokytojų grupės. Ekskusijų dalyviams papasakota apie įmonės vykdomą veiklą, procesus, atliekų perdirbimą ir tvarumą.
Žmogaus teisės

Bendrovė darbuotojų atlygio nustatymo tvarkoje, darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarkoje, etikos kodekse, kituose dokumentuose įtvirtino lygių galimybių principų įgyvendinimą ir deda visas pastangas, kad tų principų būtų nepriekaištingai laikomasi. „Toksika“ vykdo poveikio žmogaus teisių srityje stebėseną ir apžvelgia šią sritį tvarumo ataskaitoje.

Bendrovėje netoleruojama ir draudžiama bet kokia tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) ar kitais pagrindais.

Bendrovėje veikia pranešimo kanalai, kuriais darbuotojas gali pranešti, jei patirtų diskriminaciją arba susidurtų su kitokiais savo teisių pažeidimais. Tokį pranešimą asmuo gali pateikti konfidencialiai. Numatyta pranešimų nagrinėjimo procedūra, nustatytas kontrolės mechanizmas ir pranešėjų apsaugos užtikrinimo priemonės.

Dėl įmonės darbo specifikos, didžiąją dalį personalo sudaro darbuotojai su inžineriniu išsilavinimu – šios srities išsilavinimą moterys renkasi retai, o tai nulemia ir mažą moterų dalį personalo struktūroje (2022 m. pabaigoje – 17 %). Dėl minėtos priežasties, o taip pat ir dėl sunkaus fizinio darbo elementų, būdingų daugeliui pareigybių, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio ir pavojingųjų atliekų sąvartyno personalą sudaro tik vyrai. Taip pat beveik tik vyrai sudaro ir atliekų tvarkymo aikštelių darbininkų ir vairuotojų – operatorių grandies personalą. Tačiau vadovų, specialistų, kito administracijos personalo struktūroje moterų dalis yra didesnė (aukščiausio lygmens vadovų grandyje – 25 %, vidurinio lygmens vadovų grandyje ir administracijoje – apie 50 %, laboratorijoje – 75 %).

Paramos teikimas
Korupcijos prevencija

„Toksika“ netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už skaidrią bei sąžiningą veiklą. Susipažinti su įmonės veikla kuriant korupcijai atsparią aplinką arba pranešti apie pastebėtą galimą teisės pažeidimą galite puslapyje Korupcijos prevencija.