Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Tvarumas
Tvarumo politika

„Toksika“ taiko valdybos 2024 m. kovo mėn. patvirtintą tvarumo politiką, kuri pakeitė nuo 2019 metų galiojusią socialinės atsakomybės politiką. Tvarumo politika yra bendrovės savanoriškas įsipareigojimas kryptingai formuoti tvaraus verslo kultūrą ir praktiką, vadovaujantis Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairėmis, puoselėjant pagarbos žmogui, darbuotojams, visuomenei ir aplinkai vertybes. Atsižvelgdama į daromų poveikių reikšmingumą, „Toksika“ išskiria šešias prioritetines tvarumo sritis, kurioms skiria ypač didelį dėmesį:

 • Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui (prioritetinė sritis dalyje „Aplinkosauga”),
 • Saugi aplinkai veikla (prioritetinė sritis dalyje „Aplinkosauga”),
 • Darbo sauga ir darbuotojų gerovė (prioritetinė sritis dalyje „Socialinė atsakomybė”),
 • Bendruomeniškumas ir atvirumas (prioritetinė sritis dalyje „Socialinė atsakomybė”),
 • Visuomenės švietimas (prioritetinė sritis dalyje „Socialinė atsakomybė”),
 • Verslo etika (prioritetinė sritis dalyje „Valdysena”).

Lygių galimybių ir žmogaus teisių aspekto bendrovė neišskiria kaip atskiros tvarumo srities, nes joje nedaro reikšmingo poveikio. Nepaisant to, „Toksika“ vykdo lygių galimybių užtikrinimo ir žmogaus teisių apsaugos savo veikloje stebėseną, o su tuo susijusius veiklos principus, rodiklius ir veiklą integruoja į tvarumo sritis „Darbo sauga ir darbuotojų gerovė“ bei „Verslo etika“.

2023 metais „Toksika“ ketvirtus metus iš eilės dalyvavo Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) konkurse, kurį nuo 2013 metų organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais. Bendrovės gauti NAVA 2020 – 2023 metų konkursų apdovanojimai vidutinių įmonių kategorijoje:

 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2023“,
 • „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2023“,
 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2022”,
 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2022”, išrinkta naujienų portalo „15min” skaitytojų,
 • „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2021“,
 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2020“,
 • „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020“,
 • „Metų benrduomeniškiausia įmonė 2020”, išrinkta portalo „Delfi“ skaitytojų.
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui

Tikslas – prisidėti kuriant uždarą energijos ir medžiagų grandinę, sumažinant energijos praradimus, išteklių sąnaudas ir emisijas.

Atlikus įmonės daromų poveikių vertinimą, buvo nustatyta, kad pagrindinis „Toksikos“ poveikis aplinkosaugos srityje yra susijęs su atliekų tvarkymo procese generuojama anglies dioksido emisija. Šaim poveikiui mažinti „Toksika“ 2020 metais išsikėlė tikslą per dešimtmetį (iki 2030 metų) 50 % sumažinti vienai sutvarkytai atliekų tonai tenkančią anglies dioksido emisiją. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktos dvi veiklos kryptys ir keturi uždaviniai:

 • 1 veiklos kryptis. Veiklos, skirtos mažinti su klientų (atliekų tiekėjų) procesais susijusią anglies dioksido emisiją:
  • 1.1 uždavinys. Atliekų deginimo emisijos mažinimas;
  • 1.2 uždavinys. Atliekų tvakymo be emisijos apimties didinimas.
 • 2 veiklos kryptis. Veiklos, skirtos mažinti su bendrovės procesais susijusią anglies dioksido emisiją:
  • 2.1 uždavinys. Pastatų infrastruktūros emisijos mažinimas;
  • 2.2 uždavinys. Transporto ir technikos emisijos mažinimas.

Svarbiausios 2023 metais įgyvendintos iniciatyvos:

 • „Toksika“ uždaryto odų pramonės atliekų sąvartyno teritorijoje Šiaulių rajone įrengė 3,86 MW galios saulės parką. Projektu bendrovė ne tik pelningai panaudojo turimą turtą (uždaryto sąvartyno žemę, kuri netinka jokiai kitai komercinei veiklai), bet ir sukūrė elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus. Tai pirmas toks projektas Lietuvoje, kuomet ant atliekų sąvartyno įrengta moderni, gamtos neteršianti saulės elektrinė, gaminanti elektros energiją su nuline anglies dioksido emisija.
 • „Toksika” toliau plėtojo 2020 m. pradėtą naudoti vandens atskyrimo iš atliekų technologiją: 50 % padidino skystųjų atliekų tvarkymo pajėgumus; įgijusi patirties išplėtė tvarkomų skystųjų atliekų spektrą; ieško būdu didinti technologijos efektyvumą, atskiriant vandenį iš dumblo, kuris lieka po pirminio vandeninių atliekų tvarkymo.
 • „Toksika“ didino atliekų išrūšiavimą, iš bendro surinktų atliekų srauto atskirdama atliekas, tinkančias antriniam žaliavų panaudojimui. Jeigu šios atliekos nebūtų atskirtos antriniam panaudojimui, o būtų sudegintos – tai sugeneruotų papildomą anglies dioksido emisiją. 2022 metais vykdyta rūšiavimo veikla padėjo išvengti 892 t anglies dioksido emisijos.
 • „Toksika“ užbaigė visų administracinių pastatų šildymo sistemų modernizavimą, įrengdama šilumos siurblius, taip pat tęsė pastatų ir atliekų aikštelių apšvietimo sistemos modernizavimą, įrengdama LED apšvietimo prietaisus. Vidiniams elektros energijos poreikiams tenkinti ant pastatų stogų buvo įrengtos saulės elektrinės: 2021 metais – Vilniaus ir Alytaus atliekų aikštelėse (100 kW), o 2023 metais – Klaipėdos aikštelėje (200 kW). Tris kartus (iki 300 kW) padidinti energijos iš saulės gamybos pajėgumai tenkina vis didėjančius elektros energijos poreikius šilumos siurbliams maitinti, elektromobiliams bei elektrinei aikštelių technikai krauti ir kt.
 • „Toksika“ kasmet atnaujina turimas senas transporto priemones, keisdama jas naujomis, mažiau taršiomis, o ateityje yra numačiusi palaipsniui atsisakyti įprastu kuru varomų automobilių ir pereiti prie elektromobilių. 2022 metais „Toksika“ įsigijo tris lengvuosius krovininius elektromobilius, skirtus atliekoms surinkti ir pervežti, o 2023 metais – dar du lengvuosius elektromobilius.
 • Bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, „Toksika” vykdė pavojingųjų atliekų deginimo metu susidarančio šlako ir lakiųjų pelenų tyrimus, aplinkosauginius bandymus, vertino šlako pritaikymo kelių (gatvių) konstrukcinių sluoksnių įrengimui bei lakiųjų pelenų taikymo betono gaminių gamybai. 2023 metais atliktoje studijoje buvo nustatytos tolesnės tiriamosios veiklos kryptis. Veikla studijoje nustatytomis kryptimis tęsiama 2024 metais.
 • „Toksika“ 2021 metais įsigijo žemės sklypą Paraudžio kaime Šiaulių rajone, 2022 metais jame įveisė 18,1 ha miško. Miško priežiūra buvo vykdoma 2023 metais ir tęsiama šiemet. Augantys medžiai absorbuoja atmosferoje esantį anglies dioksidą, o tai kompensuoja dalį anglies dioksido emisijos, kuri išskiriama deginant iš klientų surenkamas atliekas pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje.
Saugi aplinkai veikla

Tikslas – saugus ir efektyvus atliekų tvarkymas, kuriant švarią aplinką.

2023 metais įmonėje atliekamų matavimų duomenimis deginimo įrenginio išmetimai sudarė tik 36,3 % nustatytos leistinos metinės emisijos normos. Nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai taip pat parodė, kad atliekos buvo deginamos saugiai. Matavimų rezultatai parodė, kad jokių teršalų ribinės vertės per visus metus nė karto nebuvo viršytos, o vidutinis metinis ypač kenksmingų dioksinų ir furanų kiekis dūmuose sudarė tik 34,7 % leidžiamos normos.

Svarbiausios 2023 metais įgyvendintos iniciatyvos:

 • „Toksika“ įdiegė naujas dūmų valymo technologijas. Be esamų tefloninių filtrų, dūmų valymo sistemoje buvo nuspręsta papildomai sumontuoti 338 katalizinius filtrus. Šių filtrų gamintojai skelbia, kad kataliziniai filtrai pašalina iki 99 % dioksinų ir furanų išmetimų, taip pat daug efektyviau išvalo amoniaką ir azoto oksidą dūmuose. Įdiegtos pažangios technologijos užtikrins dar efektyvesnę teršalų emisijų kontrolę.
 • Toksika“ visame Šiaulių padalinyje (įskaitant deginimo įrenginį bei atliekų aikštelę) įdiegė integruotą vaizdo ir temperatūros stebėjimo sistemą. Moderni sistema leidžia realiu laiku stebėti atliekų aikštelėje, sandėliuose, deginimo įrenginio duobėse esančias atliekas ir jų temperatūrą, laiku pastebėti galinčius kilti pavojus (pvz., dėl cheminių medžiagų reagavimo), tiksliai nustatyti jų vietą bei užkirsti kelią gaisro židiniams atsirasti. Įdiegta moderni sistema leis dirbti dar saugiau.
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė

Tikslas – užtikrinti saugų darbą ir puoselėti ilgalaikius darbo santykius.

Saugios darbo aplinkos darbuotojams užtikrinimas yra tarp svarbiausių bendrovės prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. 2019 metais bendrovė įdiegė darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kurios atitiktį LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimams patvirtina tarptautinės sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas (2022 metais jis buvo atnaujintas).

Nuolat bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie bendrovėje dirba ne mažiau kaip vienerius metus – ir savanorišku sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką bendrovėje yra atsakingi aukščiausio lygmens ir vidurinio lygmens vadovai.

Svarbiausios 2023 metais įgyvendintos iniciatyvos:

 • „Toksikoje“ veikia ir darbuotojų interesams atstovauja darbo taryba. Įmonės vadovai nuolat bendrauja ir palaiko ryšį su tarybos atstovais. Iškylant klausimams, susijusiems su darbo sąlygomis, funkcijomis, darbo organizavimu, visuomet atsižvelgiama į darbuotojų tarybos siūlymus.
 • Įgyvendinant darbuotojų atlygio politiką, be pastoviosios atlygio dalies, darbuotojams už darbo rezultatus mokama kintama atlygio dalis, už laikinai nesančių darbuotojų pavadavimą, atliekamą papildomą darbą ar neįprastai padidėjusį darbo krūvį skiriamos priemokos, už gerus bendrovės veiklos rezultatus bei pasiektus išskirtinius asmeninius rezultatus taikomas premijavimas – tai užtikrina teisingą atlygį, atitinkantį kiekvieno darbuotojo atsakomybės laipsnį, darbo rezultatus, įdėtas pastangas ir darbo krūvį, motyvuoja darbuotojus siekti kuo geresnių darbo rezultatų ir kuria vertę įmonei.
 • 2023 metais „Toksika” visus metus taikė papildomą darbuotojų skatinimo priemonę – savanorišką pensijų kaupimą III pakopos pensijų fonduose. Pagal atlygio politiką lėšų kaupimas gali būti skiriamas visiems su tuo sutinkantiems darbuotojams, išdirbusiems bendrovėje ne mažiau kaip vienerius metus. 2023 metais papildomo pensijų kaupimo įmokos buvo mokamos 71 bendrovės darbuotojui – bendrovė iš viso per metus tam skyrė 84 537 Eur.
 • Savanorišku sveikatos draudimu įmonės lėšomis 2023 metais buvo apdrausti visi darbuotojai, kurie įmonėje išdirbo ne mažiau kaip vienerius metus – šią priemonę įmonė taiko remdamasi patvirtinta Darbuotojų atlygio politika ir jai įgyveninti 2023 metais skyrė 42 600 Eur.
 • Nelaimingų atsitikimų draudimu įmonės lėšomis visus 2023 metus buvo apdrausti visi „Toksikos“ darbuotojai.
 • Bendrovė kuria ergonomišką darbo aplinką, atnaujinant baldus įsigyjami kilnojamo aukščio darbo stalai, sudaromos sąlygos mankštai ir fiziniam aktyvumui.
Lygios galimybės ir žmogaus teisės

Bendrovė darbuotojų atlygio nustatymo tvarkoje, darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarkoje, etikos kodekse, kituose dokumentuose įtvirtino lygių galimybių principų įgyvendinimą ir deda visas pastangas, kad tų principų būtų nepriekaištingai laikomasi. „Toksika“ vykdo poveikio žmogaus teisių srityje stebėseną ir apžvelgia šią sritį tvarumo ataskaitoje.

Bendrovėje netoleruojama ir draudžiama bet kokia tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) ar kitais pagrindais.

Bendrovėje veikia pranešimo kanalai, kuriais darbuotojas gali pranešti, jei patirtų diskriminaciją arba susidurtų su kitokiais savo teisių pažeidimais. Tokį pranešimą asmuo gali pateikti konfidencialiai. Numatyta pranešimų nagrinėjimo procedūra, nustatytas kontrolės mechanizmas ir pranešėjų apsaugos užtikrinimo priemonės.

Dėl įmonės darbo specifikos, didžiąją dalį personalo sudaro darbuotojai su inžineriniu išsilavinimu – šios srities išsilavinimą moterys renkasi retai, o tai nulemia ir mažą moterų dalį personalo struktūroje (2023 m. pabaigoje – 17,5 %). Dėl minėtos priežasties, o taip pat ir dėl sunkaus fizinio darbo elementų, būdingų daugeliui pareigybių, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio ir pavojingųjų atliekų sąvartyno personalą sudaro tik vyrai. Taip pat beveik tik vyrai (91 %) sudaro ir atliekų tvarkymo aikštelių darbininkų ir vairuotojų – operatorių grandies personalą. Tačiau vadovų, specialistų, kito administracijos personalo struktūroje moterų dalis yra didesnė (aukščiausio lygmens vadovų grandyje – 20 %, vidurinio lygmens vadovų grandyje ir administracijoje – 50 %, laboratorijoje – 75 %).

Bendruomeniškumas ir atvirumas

Tikslas – puoselėti atvirumu ir pasitikėjimu grįstus santykius su visuomene ir vietos gyventojais.

Pagrindinė įmonės atliekų tvarkymo infrastruktūra yra Šiaulių rajone, kur veikia „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas, atliekų aikštelė. Pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai keliančios atliekos į „Toksikos“ Šiaulių padalinį atvežamos specialiuoju transportu iš visos Lietuvos. Suprasdama žmonių, gyvenančių tokios infrastruktūros kaimynystėje, nuogąstavimus dėl savo saugumo ir gyvenimo komforto, „Toksika“ ypač didelį dėmesį skiria atvirumu ir pasitikėjimu grįstų santykių su vietos bendruomenėmis kūrimui.

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų gyvenvietėje – gyvenančių žmonių bendruomene. Bendrovė nuolat informuoja gyventojus jiems aktualią informaciją, kviečia bendruomenių narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenėms svarbius renginius.

Svarbiausios 2023 metais įgyvendintos iniciatyvos:

 • Toksika“ skyrė 9 800 Eur paramą Šiaulių rajono Bridų kaimo bendruomenei Bridų parko tvarkymo koncepcijai ir projektui parengti, siekiant nuosekliai kurti ir plėtoti Bridų kaimo gyventojų bendruomenei patrauklią laisvalaikio zoną ir kultūrinę aplinką. Parko tvarkymo projektą parengę kraštovaizdžio projektavimo specialistai pateikė želdinių priežiūros ir vandens telkinių tvarkymo rekomendacijas, parengė parko veiklų, takų ir aikštelių išdėstymo pasiūlymus ir kt. Šį projektą Bridų bendruomenė ketina kryptingai įgyvendinti, pasitelkdama finansavimą iš įvairių šaltinių, įskaitant Europos Sąjungos bei kitų fondų paramą. Kaimo bendruomenės prašymu „Toksika“ taip pat skyrė bendruomenei 1 893 Eur paramą inkilų kėlimo šventei „Pavasario šauktuvės, paukščių įkurtuvės“ organizuoti bei už 979 Eur kaime įrengė tris ilgalaikius vėliavų stovus su vėliavomis.
 • Įgyvendindama bendradarbiavimo sutartį, kurią „Toksika“ sudarė su Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir asociacija „Bridų bendruomenė“, atstovaujančia Šiaulių rajono Bridų kaimo gyventojams, įmonė 2023 metais atliko Bridų parko teritorijoje esančių žolynų, vejų, želdinių, vandens telkinių, sporto aikštelių ir kitų poilsio zonų priežiūrą.
 • Lietuvos neįgaliųjų rekreacijos asociacijai „Dezironas“ bendrovė skyrė 200 Eur paramą pontoninio plausto, pritaikyto žmonėms su negalia vežimėliuose, pastatymui Šiaulių rajone esančio Pašvitinio ežero pakrantėje. „Toksika“ 2023 metais taip pat 1 000 Eur suma parėmė Šiaulių kultūros centrą, prisidėjusi organizuojant Šiaulių miesto šventę „Šiaulių dienos 787“, kuri vyko rugsėjo 8-9 dienomis. Ši parama buvo panaudota miesto šventės kultūriniams projektams ir edukaciniams užsiėmimams.
 • „Toksika“ tęsė gražia tradicija tapusius susitikimus su vietos bendruomenėmis. Pavasarį „Toksikos“ atstovai susitiko su Šiaulių rajono Bridų bendruomenės nariais ir dalyvavo inkilų kėlimo šventėje „Pavasario šauktuvės, paukščių įkurtuvės“, kurioje dalyvavo apie 40 bendruomenės narių.
 • „Toksikos“ Šiaulių padalinyje rugpjūčio mėn. įvyko 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energija ir klimato kaita“ projekto HAZ-IDENT įgyvendinimo pabaigos renginys akademinei bendruomenei, privataus ir viešojo sektoriaus atstovams. Per renginį buvo pristatyti projekto rezultatai, pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika, pavojingųjų atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje ir kt. Renginio dalyviams taip pat buvo suorganizuota pažintinė ekskursija Šiaulių padalinyje.
 • „Toksika“ surengė dvi tradicines švaros akcijas, per kurias nemokamai rinko pavojingąsias atliekas iš Šiaulių rajono ir miesto bei Klaipėdos rajono gyventojų. Iš viso per šias akcijas „Toksika” nemokamai surinko ir saugiai sutvarkė virš 19 t pavojingųjų atliekų.
Visuomenės švietimas

Tikslas – šviesti visuomenę, siekiant, kad atliekos būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai.

Visuomenės švietimą „Toksika“ laiko savo misijos „tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms“ įgyvendinimo dalimi. Šiai veiklai vykdyti „Toksika“ turi infrastruktūrą, žinias ir patirtį, kurių atvėrimas visuomenei ir akademinei bendruomenei yra svarbus ne tik ugdyti atsakingą žmonių požiūrį į atliekų tvarkymą, bet ir rengti motyvuotus, kvalifikuotus atliekų tvarkymo specialistus, suteikiant tam praktinę bazę, galimybę „prisiliesti“ prie tikrų atliekų tvarkymo procesų.

Aktyvią švietėjišką veiklą „Toksika“ pradėjo 2018 metais, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga inicijavusi metus trukusį projektą „Šimtas mokyklų“. 2019 metais įmonė pradėjo švietimo iniciatyvą „Menas tvarkyti atliekas“, kurios tikslas – meno kalba visuomenei pasakoti apie būtinybę tinkamai sutvarkyti aplinkoje susidarančias atliekas. Šią iniciatyvą įmonė tęsė ir 2021 metais. Už projektą „Menas tvarkyti atliekas“ 2022 metais „Toksika“ pelnė aukščiausią apdovanojimą nominacijoje „Inovacija komunikacijoje“ Lietuvos geriausių komunikacijos projektų konkurse „PR Impact Awards“.

„Toksika” glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu („Vilnius Tech“) – šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas organizuoja specialistų, dirbančių su pavojingosiomis atliekomis, mokymus. „Vilnius Tech“ mokymų dalyviai lankosi bendrovės Šiaulių padalinyje, kur susipažįsta su pavojingųjų atliekų tvarkymo procesu. Bendrovė kasmet organizuoja edukacines ekskursijas, per kurias apie saugų atliekų tvarkymą bendrovės specialistai papasakoja vaikams ir paaugliams (pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokiniams).

Svarbiausios 2023 metais įgyvendintos iniciatyvos:

 • „Toksika“ nemokamai rinko pavojingąsias atliekas iš gyventojų vietos bendruomenėse, šią veiklą derindama su gyventojų edukacija pavojingųjų atliekų identifikavimo ir būtinumo jas atskirti ir tinkamai tvarkyti temomis. Per „Toksikos“ akcijas apie bendrovės veiklą ir pavojingųjų atliekų tvarkymą išgirdo apie 120 Klaipėdos rajono ir apie 80 Šiaulių rajono bei miesto gyventojų.
 • „Toksika“ dalyvavo ir kituose renginiuose, kuriuose skleidė informaciją apie atsakingą atliekų tvarkymą. „Toksikos“ atstovai dalyvavo Melnragėje vykusiame festyvalyje „DAROM PRIE JŪROS” (api 1000 dalyvių). Kartu su Šiaulių rajono Bridų kaimo bendruomene „Toksika” surengė inkilų kėlimo šventę „Pavasario šauktuvės, paukščių įkurtuvės“.
 • „Toksika“ vykdė plačiai visuomenei skirtą edukacinę veiklą, dalyvaudama televizijos laidose ir kurdama reportažus įvairiomis su ekologija ir atliekų tvarkymu susijusiomis temomis, įskaitant laidas ir reportažus „Lietuvos ryto“ televizijoje, „Šiaulių televizijoje“ ir kt. Įmonės plačiai visuomenei skirtą edukacinę veiklą papildė publikacijos „Delfi“, “Verslo žinių”, „Etaplius“ portaluose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
 • „Toksika” tęsė tęstinį edukacinį projektą „Atsakingas atliekų tvarkymas“, skirtą šviesti visuomenę apie tai, kodėl svarbu tinkamai identifikuoti ir atsakingai tvarkyti žmonių buityje ir ekonominėje veikloje susidarančias atliekas bei kokios pasekmės gali kilti jų netvarkant arba tvarkant netinkamai. Projektas skirtas plačiajai visuomenei, tačiau ypač didelį dėmesį „Toksika“ skiria vaikams, paaugliams ir juos ugdantiems suaugusiems (mokytojams, tėvams). Projekto edukaciniai renginiai 2022 m. įvyko Joniškio žemės ūkio mokykloje ir Šiaulių Medelyno progimnazijoje, o 2023 metais – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje.
 • „Toksikos” Šiaulių padalinyje vyko ekskursijos mokiniams. Įmonėje lankėsi Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokyklos, Šiaulių sanatorinės mokyklos, S. Šalkauskio gimnazijos, Šiaulių Medelyno progimnazijos, Šiaulių „Dermės“ mokyklos mokinių ir mokytojų grupės. Ekskusijų dalyviams papasakota apie įmonės vykdomą veiklą, procesus, atliekų perdirbimą ir tvarumą.
 • Kaip ir kasmet, „Toksika“ savo veiklą pristatė institucijų ir verslo atstovams bei akademinei bendruomenei. Bendrovės Šiaulių padalinyje 2023 metais lankėsi svečiai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Šiaulių rajono tarybos, Aplinkos apsaugos ministerijos ir kt.
 • Bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, „Toksika” vykdė pavojingųjų atliekų deginimo metu susidarančio šlako ir lakiųjų pelenų tyrimus, aplinkosauginius bandymus, vertino šlako pritaikymo kelių (gatvių) konstrukcinių sluoksnių įrengimui bei lakiųjų pelenų taikymo betono gaminių gamybai. 2023 metais atliktoje studijoje buvo nustatytos tolesnės tiriamosios veiklos kryptys. Veikla studijoje nustatytomis kryptimis tęsiama 2024 metais.
Verslo etika

Tikslas – sąžininga, skaidria ir atsakinga veikla prisidėti kuriant visuomenės gerovę.

„Toksika” netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už skaidrią bei sąžiningą veiklą. Bendrovė savo veikloje taiko antikorupcinę politiką, smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, etikos kodeksą, veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarką – visi šie dokumentai skelbiami viešai, o susipažinti su jais galite puslapyje Korupcijos prevencija.

Svarbiausios įgyvendintos ir tęsiamos iniciatyvos srityje „Verslo etika”:

 • Visose atliekų aikštelėse naudojama vaizdo stebėjimo ir kontrolės sistema, kuri užtikrina, kad visas atliekas atgabenantis transportas būtų pasvertas įvažiavus į aikštelę ir prieš išvažiuojant iš jos.
 • Dar griežtesnei kontrolei Šiaulių padalinyje naudojama transporto įvažiavimo į padalinio teritoriją kontrolė. Sistema identifikuoja kiekvieną į teritoriją įvažiuojantį ir iš jos išvažiuojantį automobilį (nuskenuoja numerį), automatiškai fiksuojant informacinėje sistemoje atvykimo ir išvykimo laiką.
 • 2023 metais buvo įdiegtos papildomos ir atnaujintos senos vaizdo stebėjimo kameros, įdiegta moderni integruota vaizdo ir temperatūros stebėjimo sistema Šiaulių padalinyje (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje ir atliekų aikštelėje).
 • Visose atliekų aikštelėse klientams yra sudaryta galimybė atsiskaityti mokėjimo kortele. Apie tokią galimybę informacija pateikta viešai bendrovės tinklalapyje. Retais atvejais nedidelius atliekų kiekius pristatantys klientai už bendrovės paslaugas atsiskaito grynaisiais pinigais, tačiau atnaujintoje finansinės rizikos valdymo politikoje bendrovė numatė nuo 2025 m. pradžios visiškai atsisakyti grynųjų pinigų apyvartos.
 • Bendrovėje veikia pranešimo kanalai, kuriais darbuotojai, partneriai ir kiti asmenys gali pranešti apie „Toksikoje“ pastebėtus galimus pažeidimus (įskaitant korupcinio pobūdžio), smurtą, priekabiavimą, nederamą elgesį, kitokį savo ar kitų asmenų teisių pažeidimą. Praneškite apie „Toksikoje“ pastebėtus galimus pažeidimus (įskaitant korupcinio pobūdžio) arba netinkamą elgesį bendrovės tinklalapyje skiltyje PRANEŠK arba el. pašto adresu pranesk@toksika.lt.
 • „Toksika“ laikosi atvirumo ir viešumo principų. Savo metiniame pranešime, tvarumo ataskaitoje ir tinklalapyje įmonė skelbia daug informacijos apie savo veiklos rezultatus, struktūrą, strategiją, atlygį, taikomas politikas, jų įgyvendinimą.
 • Bendrovė kartu su Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacija (toliau – PATVA) vykdo iniciatyvas skaidrumui pavojingųjų atliekų tvarkymo rinkoje užtikrinti ir nesąžiningai veiklai užkirsti. Bendrovė 2018 m. inicijavo diskusijas PATVA dėl poreikio spręsti pavojingųjų atliekų identifikavimo ir kontrolės sistemos Lietuvoje problemas, o 2020 m. Aplinkos ministerijai buvo skirtas Norvegijos finansinio mechanizmo finansavimas projektui „HAZ-IDENT“, kurio viena iš veiklų – parengti nacionalinę vieningą pavojingų atliekų identifikavimo metodiką. Vykdant projektą, 2021 m. buvo sukurta svetainė www.pavojingosiosatliekos.lt, 2022 m. buvo parengta vieninga pavojingųjų atliekų identifikavimo metodika, o 2023 m. įvyko projekto HAZ-IDENT įgyvendinimo pabaigos renginys. Aplinkos ministro 2023-07-24 įsakymu Nr. D1-245 buvo patvirtina Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodika ir su ja susiję Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai. Taip pat 2023 m. buvo sukurtas elektroninis įrankis „Pavojingųjų atliekų identifikavimas ir klasifikavimas“, todėl nuo šiol naudojantis telefonu ar kompiuteriu galima nesunkiai surasti informaciją apie teisingą pavojingų atliekų identifikavimą, tolimesnį tinkamą tokių atliekų tvarkymą.

Plačiau apie įmonės veikla kuriant korupcijai atsparią aplinką – puslapyje Korupcijos prevencija.

Paramos teikimas