Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika

2019 metais UAB „Toksika“ valdyba patvirtino įmonės socialinės atsakomybės politiką. Ši politika yra „Toksikos“ savanoriškas įsipareigojimas kryptingai formuoti tvarią darnaus verslo praktiką, vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ principais, Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos gairėmis ir standarto ISO 26000 „Socialinės atsakomybės gairės“ nuostatomis. „Toksika“ savo socialinę atsakomybę realizuoja vykdydama kryptingą veiklą šiose srityse:

 • saugi aplinkai veikla,
 • darbo sauga ir darbuotojų gerovė,
 • bendruomeniškumas ir atvirumas,
 • visuomenės švietimas.

Žmogaus teisių sritis nėra siejama su įmonės misija, taip pat tai nėra ta sritis, kurioje įmonė daro reikšmingą poveikį. Dėl šios priežasties „Toksika“ žmogaus teisių srities socialinės atsakomybės politikoje neišskiria, tačiau vertina šioje srityje daromus poveikius, vykdo jų stebėseną bei apžvelgia žmogaus teisių sritį į metinį pranešimą integruotoje darnumo ataskaitoje.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų (NAVA) 2020 m. konkurse, kurį nuo 2013 metų organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais, „Toksikos“ socialinės atsakomybės programa buvo įvertinta labai aukštai. Vidutinių įmonių kategorijoje „Toksika“ pripažinta:

 • „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2020“,
 • „Metų benrduomeniškiausia įmonė 2020“,
 • „Delfi“ skaitytojų išrinkta Metų benrduomeniškiausia įmonė 2020″.
Saugi aplinkai veikla

Mūsų tikslas – saugus ir efektyvus atliekų tvarkymas, kuriant švarią aplinką.

„Toksikos“ svarbiausias veiklos siekis – saugi aplinkai veikla, todėl visi bendrovėje priimami sprendimai ir kasdienė veikla privalo būti organizuota taip, kad būtų didinamas teigiamas (susijęs su susidariusių PA sutvarkymu) poveikis aplinkai ir mažinamas bet koks galimas neigiamas (susijęs su į aplinką patenkančiu pavojingų medžiagų likučiu) poveikis aplinkai.

2020 metais įmonėje atliekamų matavimų duomenimis deginimo įrenginio išmetimai sudarė tik 46% nustatytos leistinos metinės emisijos normos. Nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai taip pat parodė, kad atliekos buvo deginamos saugiai: matavimų metu nustatytas ypač pavojingų dioksinų ir furanų kiekis deginimo įrenginio dūmuose buvo 4,5–11,1 karto mažesnis, o gyvsidabrio kiekis – 10,0–12,5 karto mažesnis už nustatytą ribinę normą.

2020 metais „Toksika“ atliko savo poveikių įvertinimą, kurio metu nustatė, kad pagrindinis jos poveikis darnumo srityje yra susijęs su veikloje generuojama anglies dioksido emisija. 2021 – 2024 metų strategijos perspektyvoje „Toksika“ yra numačiusi sumažinti (kompensuoti) vienai sutvarkytai atliekų tonai tenkančią anglies dioksido emisiją 6 %, o per dešimtmetį – 50 %.

Svarbiausios 2020 metais įgyvendintos iniciatyvos aplinkosaugos srityje:

 • Bendrovė kasmet didina atliekų, galinčių dalyvauti žiedinėje ekonomikoje, išrūšiavimą. Iš bendro surinktų atliekų srauto bendrovė kasmet vis daugiau atliekų, tinkančių antriniam žaliavų panaudojimui (padangų, metalo, plastiko, stiklo ir kitų). 2018 metais tokių atliekų buvo atskirta ir kitiems tvarkytojams perduota 258 t, 2019 metais – 482 t, o 2020 metais – 542 t. Jeigu šios atliekos nebūtų išrūšiuotos, o būtų perduotos kitiems tvarkytojams kartu su bendru utilizuoti skirtų atliekų srautu, jų sutvarkymas (pvz., dalį šių atliekų sudeginant nepavojingųjų atliekų deginimo jėgainėse) sugeneruotų papildomą anglies dioksido emisiją. Išrūšiavus šias atliekas ir jas atskyrus nuo bendro utilizavimui skirtų atliekų srauto buvo išvengta reikšmingos anglies dioksido emisijos.
 • Įrengus šilumos siurblius Vilniaus ir Alytaus atliekų aikštelių administraciniuose pastatuose, pastatų sunaudojama šiluminė energija bus pagaminama žymiai efektyviau negu naudojant kieto kuro katilinę ir elektrinio šildymo sistemą. Aukštesnis efektyvumas turės ilgalaikį poveikį – sumažės kieto kuro ir el. energijos sunaudojimas, mažės ir pastato tiesioginė bei netiesioginė anglies dioksido emisija. Be to, 2021 metais Vilniaus ir Alytaus atliekų aikštelėse numatyta įrengti saulės jėgaines, todėl visa šilumos siurblių ir visos pastatuose ir aikštelėje esančios įrangos naudojama el. energija bus pagaminama aplinkai neutraliu būdu.
 • Atlikus Alytaus atliekų aikštelės administracinio pastato renovaciją ir apšiltinimą, jo energinio naudingumo klasė prilygo C klasei (įmonė gavo tokią klasę patvirtinantį energinio naudingumo sertifikatą) vietoj iki renovacijos buvusios D klasės. 2021 metais bus atlikti papildomi darbai, kurie leis užtikrins atitikimą energinio naudingumo B klasei. Didesnis energinis efektyvumas turės ilgalaikį poveikį – sumažės pastato energijos nuostoliai, mažės ir jo generuojama tiesioginė bei netiesioginė anglies dioksido emisija.
 • Taikydama šiuo metu plėtojamą flokuliacijos technologiją, kuri skirta valyti klijų, dažų ir kitas vandenines atliekas, „Toksika“ 2020 metais sutvarkė 358 t tokių atliekų. Iš šių atliekų flokuliacijos metodu buvo atskirta 279 t vandens (jis buvo priduotas nuotekų tvarkytojui) ir 82 t dumblo (tik toks kiekis liko sudeginti iš buvusių 358 tonų). Taigi, flokuliacijos technologija leidžia dalį atliekų sutvarkyti aplikai neutraliu būdu vietoj jas deginant ir generuojant anglies dioksido emisiją. Įmonės skaičiavimu, sumažinus degintinų atliekų kiekį 279 tonomis buvo išvengta 341 t anglies dioksido emisijos.
 • „Toksika“ kasmet atnaujina turimas senas transporto priemones, keisdama jas naujomis, mažiau taršiomis. 2020 metais naujais, EURO6 standartą atitinkančiais buvo pakeisti du lengvieji automobiliai, naudojami Alytaus atliekų aikštelėje ir Šiaulių padalinyje. „Toksika“ yra numačiusi palaipsniui atsisakyti įprastu kuru varomų automobilių ir pereiti prie elektromobilių, įrengiant įmonėje ir elektromobilių įkrovimo stoteles.

2019 m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijos priimtus sprendimais „Toksikai“ buvo pavesta sutvarkyti po gaisro Alytaus padangų perdirbimo įmonėje susidariusias pavojingąsias atliekas. Ekstremalios situacijos padarinių šalinimui buvo suteiktas aukščiausio laipsnio prioritetas. Per 4 mėnesius iš gaisravietės teritorijos „Toksika“ išvežė 8130 t gaisro metu susidariusių pavojingųjų atliekų, o 2020 m. kovo 17 d. visiškai užbaigė gaisravietės tvarkymą. Didelį pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai kėlusios atliekos buvo sutvarkytos saugiai, nepriekaištingai laikantis visų aplinkosaugos normatyvų, neviršijant „Toksikai“ taikomų veiklą ribojančių normatyvų.

2021 m. kovo mėnesį „Toksika“ kaip partnerė dalyvavo UAB „SDG“ organizuotame forume „Aplinkosauga įmonėse 2021“, kuriame lyderiaujančios įmonės ir organizacijos dalijosi savo patirtimi sprendžiant su aplinkosauga susijusius iššūkius. „Toksikos“ laboratorijos vedėja Rita Paukštė skaitė pranešimą ir dalyvavo diskusijoje tema „Cheminių medžiagų rizikos valdymas Baltijos šalių įmonėse“, dalijosi patirtimi pavojingųjų atliekų keliamų rizikų ir su jų identifikavimu susijusios problematikos srityse.

Darbo sauga ir darbuotojų gerovė

Mūsų tikslas – užtikrinti saugų darbą ir puoselėti ilgalaikius darbo santykius.

Saugios darbo aplinkos darbuotojams užtikrinimas yra tarp svarbiausių bendrovės prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. 2019 metais bendrovė įdiegė  darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, kurios atitiktį LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimams įvertinusi sertifikavimo įstaiga „TÜV Thüringen e.V.“ 2020 m. sausio 10 d. išdavė atitiktį standarto reikalavimams patvirtinantį sertifikatą.

Nuolat bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie bendrovėje dirba ne mažiau kaip vienerius metus – ir savanorišku sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką bendrovėje yra atsakingi aukščiausio lygmens ir vidurinio lygmens vadovai.

2020 metais įgyvendintos iniciatyvos darbo saugos ir darbuotojų gerovės srityje:

 • Aukštojo universitetinio išsilavinimo darbuotojų prašymu ir bendrovės sutikimu, pasinaudojant atlygio politikoje numatytomis galimybėmis (iš įmonės lėšų apmokant studijų kainą ir/arba paliekant darbo užmokestį už mokymosi atostogas) siekia 3 „Toksikos“ darbuotojai.
 • Papildomu sveikatos draudimu įmonės lėšomis 2020 metais buvo apdrausta 60 bendrovės darbuotojų – šią priemonę įmonė taiko remdamasi patvirtinta atlygio politika visiems darbuotojoms, išdirbusiems įmonėje ne mažiau negu vienerius metus (vertė – 30 000 Eur).
 • Nelaimingų atsitikimų draudimu įmonės lėšomis visus 2020 metus buvo apdrausti visi „Toksikos“ darbuotojai – šią priemonę įmonė taiko savo iniciatyva, neturėdama tokios teisės aktų nustatytos prievolės.
 • Automobilių panaudos sutartis su įmone 2020 metais COVID-19 karantino laikotarpyje sudarė 28 darbuotojai – galimybę darbuotojams sudaryti tokias sutartis ir įmonės lėšomis padengti kelionių tarp namų ir darbo išlaidas „Toksika“ sudarė tam, kad darbuotojai galėtų saugiai, po vieną keliauti į ir iš darbo COVID-19 pandemijos sąlygomis.
 • Įmonės lėšomis vakcinomis nuo gripo 2020 metais buvo paskiepyti 28 darbuotojai – galimybę nemokamai pasiskiepyti įmonė sudarė visiems darbuotojams.
 • PADĮ, laboratorijos ir administracinių patalpų Šiaulių padalinyje, kuriame dirba 43 įmonės darbuotojai, dezinfekavimas, panaudojant „Toksikos“ įsigytą rūko dezinfekcinę sistemą, atliekamas bent du kartus per savaitę, siekiant užtikrinti saugų darbą COVID-19 pandemijos sąlygomis.
 • Įgyvendinant darbuotojų atlygio politiką, už darbo rezultatus mokama kintama atlygio dalis, taikomas premijavimas – tai užtikrina darbo krūvį atitinkantį atlygį ir motyvuoja darbuotojus siekti kuo geresnių darbo rezultatų bei kuria vertę įmonei.
 • Kiekvieną dieną Šiaulių padalinio darbuotojams, nuolatos dirbantiems arti potencialiai pavojingų įrenginių, tiekiami vaisiai.

2021 metais „Toksika“ visiems darbuotojams sudarė galimybę įmonės lėšomis atlikti COVID-19 antikūnų testą, siekdama užtikrinti saugų darbą COVID-19 pandemijos sąlygomis. Kovo mėn. tokia galimybe pasinaudojo 67 įmonės darbuotojai.

Bendruomeniškumas ir atvirumas

Mūsų tikslas – puoselėti atvirumu ir pasitikėjimu grįstus santykius su visuomene ir vietos gyventojais.

Pagrindinė įmonės atliekų tvarkymo infrastruktūra yra Šiaulių rajone, kur veikia „Toksikos“ pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas, atliekų aikštelė. Pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai keliančios atliekos į „Toksikos“ Šiaulių padalinį atvežamos specialiuoju transportu iš visos Lietuvos. Suprasdama žmonių, gyvenančių tokios infrastruktūros kaimynystėje, nuogąstavimus dėl savo saugumo ir gyvenimo komforto, „Toksika“ ypač didelį dėmesį skiria atvirumu ir pasitikėjimu grįstų santykių su vietos bendruomenėmis kūrimui.

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Šiaulių Medelyno mikrorajone ir Šiaulių rajono Bridų gyvenvietėje – gyvenančių žmonių bendruomene. Bendrovė nuolat informuoja gyventojus jiems aktualią informaciją, kviečia bendruomenių narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenėms svarbius renginius.

2020 metais įgyvendintos iniciatyvos bendruomeniškumo ir atvirumo srityje:

 • Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje 2020 m. kovo 16 d. paskelbto ir iki birželio 16 d. trūkusio visuotinio karantino metu „Toksika“ iš mobilių testavimo punktų Šiaulių miesto ir rajono, Vilniaus miesto bei Biržų rajono savivaldybėse nemokamai surinko 3860 kg medicininių atliekų. Šios COVID-19 užkratą turinčios atliekos įmonės lėšomis buvo saugiai surinktos, atvežtos ir sudegintos bendrovės Šiaulių padalinyje esančiame deginimo įrenginyje.
 • “Toksika” inicijavo rudens švaros akciją, skirtą iš Šiaulių miesto ir rajono gyventojų surinkti pavojingąsias buityje susidarančias atliekas. Atliekos rinktos 14-oje kaimų ir miestelių Šiaulių rajone ir trijose seniūnijose mieste. “Toksikos” transportas atvyko į gyventojams patogias vietas ir nemokamai priėmė gyventojų atneštas atliekas. Iš viso per du mėnesius buvo surinkta daugiau negu 7,5 t pavojingųjų atliekų (daugiausiai – senų dažų, alyvų, agrochemijos, elektronikos atliekų, užterštų pakuočių, senų vaistų). Šia akcija „Toksika“ siekė ne tik prisidėti prie švaresnės aplinkos ir bendruomenių gerovės, bet ir vykdyti gyventojų edukaciją PA identifikavimo ir būtinumo jas atskirti bei tinkamai tvarkyti temomis.
 • „Toksika“ padėjo Šiaulių rajono Bridų kaimo bendruomenei atnaujinti kaimo centre esančią bendruomenės kultūros, švenčių, renginių ir susibūrimų vietą – trinkelių klojimo, suolų įrengimo ir kitiems darbams skyrė 17 000 Eur paramą.
 • „Toksika“ skyrė 2054 Eur paramą nuo Šiaulių miesto pagrindinės dalies nutolusio Medelyno mikrorajono bendruomenei, kurios tikslas buvo sudaryti sąlygas mikrorajono gyventojams patogiai ir nemokamai kiekvieną savaitę pasiekti sveikatingumo paslaugas, teikiamas centrinėje miesto dalyje.
Visuomenės švietimas

Mūsų tikslas – šviesti visuomenę, siekiant, kad atliekos būtų tvarkomos tinkamai ir saugiai.

Aktyvią švietėjišką veiklą „Toksika“ pradėjo 2018 metais, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga inicijavusi metus trukusį projektą „Šimtas mokyklų“. Projekto metu įmonė iš 126 mokyklų visoje Lietuvoje nemokamai surinko 26 t pavojingųjų atliekų, mokyklose surengė ekologijos pamokas, suorganizavo 10 ekskursijų, per kurias įmonėje apsilankė 225 mokiniai su mokytojais. Šis projektas paklojo bendrovės nuolatinio bendradarbiavimo su mokyklomis pamatą.

Vėliau 2019 metais įmonė pradėjo švietimo iniciatyvą „Menas tvarkyti atliekas“, pristačiusi Šiaulių padalinyje ant pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio sienos dailininko Martyno Aužbikavičiaus nutapytą beveik 300 kv. m paveikslą, atspindintį pavojingųjų atliekų tvarkymo procesą. Šios iniciatyvos tikslas – meno kalba visuomenei pasakoti apie būtinybę tinkamai sutvarkyti aplinkoje susidarančias atliekas. Tęsdama švietėjišką veiklą 2020 metais, bendrovė vykdė gyventojų edukaciją pavojingųjų atliekų identifikavimo ir būtinumo jas atskirti ir tinkamai tvarkyti temomis, derindama edukaciją su nemokamu pavojingųjų atliekų surinkimu iš gyventojų, atvykstant į gyventojams patogias vietas prie jų namų.

Svarbiausios 2020 metais įgyvendintos iniciatyvos visuomenės švietimo srityje:

 • Bendrovė vykdė gyventojų edukaciją pavojingųjų atliekų identifikavimo ir būtinumo jas atskirti ir tinkamai tvarkyti temomis, derindama edukaciją su nemokamu pavojingųjų atliekų surinkimu iš gyventojų vietos bendruomenėse. „Toksika“ atvyko į 14-ą kaimų ir miestelių Šiaulių rajone ir tris seniūnijas mieste. Atliekas pridavė 144 vietinių bendruomenių nariai, tačiau neabejojama, kad edukacinė iniciatyva pasiekė kur kas didesnį gyventojų skaičių.
 • Šiaulių rajono Ginkūnų S. ir V. Zubovų mokyklos pradinių klasių ir priešmokyklinės grupės mokiniams „Toksika“ surengė dvi nuotolines pamokas, kurių metu papasakojo apie laboratorijos vedėjo profesiją, papasakojo apie chemines medžiagas ir jų keliamus pavojus bei apie tai, kaip reikia elgtis su tokiomis medžiagomis. Pamokose sudalyvavo iš viso 45 vaikai, taip pat mokyklos vadovybės ir mokytojų bendruomenės atstovai.

2021 metų kovą „Toksika“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekia tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, dirbančius su pavojingosiomis atliekomis, plėtoti bendrus mokslinius tyrimus atliekų tvarkymo srityje, rengti specialistų kvalifikacijos tobulinimą, praktiką, ekskursijas ir kt.

Žmogaus teisės

„Toksika“ darbuotojų atlygio politikoje, atlygio nustatymo tvarkoje, darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarkoje, etikos kodekse, kituose dokumentuose įtvirtino lygių galimybių principų įgyvendinimą ir deda visas pastangas, kad tų principų būtų nepriekaištingai laikomasi.

Bendrovėje veikia pranešimo kanalai, kuriais darbuotojas gali pranešti, jei patirtų diskriminaciją arba susidurtų su kitokiais savo teisių pažeidimais. Tokį pranešimą asmuo gali pateikti konfidencialiai. Numatyta pranešimų nagrinėjimo procedūra, nustatytas kontrolės mechanizmas ir pranešėjų apsaugos užtikrinimo priemonės.

Dėl įmonės darbo specifikos, didžiąją dalį personalo sudaro darbuotojai su inžineriniu išsilavinimu – šios srities išsilavinimą moterys renkasi retai, o tai nulemia ir mažą moterų dalį personalo struktūroje (2020 m. pabaigoje – 17 %). Dėl minėtos priežasties, o taip pat ir dėl sunkaus fizinio darbo elementų, būdingų daugeliui pareigybių, deginimo įrenginio, sąvartyno ir atliekų tvarkymo aikštelių darbininkų grandies personalą sudaro tik vyrai. Tačiau moterų dirba atliekų tvarkymo aikštelėse administracinėse pareigose, laboratorijoje, administracijoje, aukščiausiojo lygmens vadovų grandyje.

Informacija apie suteiktą paramą
Korupcijos prevencija

„Toksika“ savo veikloje vadovaujasi antikorupcine politika, etikos kodeksu, veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarka. Šiais dokumentais  „Toksika“ įsipareigoja, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, nesitaikstyti su korupcija, laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo srityje bei viešai deklaruoja, kad ji netoleruoja neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinių nusikalstamų veikų bei korupcijos pasireiškimo formų.

Politika, kodeksas ir tvarka taikoma visiems „Toksikos“ vadovams, darbuotojams ir valdybos nariams, jų nuostatomis skatinami vadovautis ir „Toksikos“ veiklos partneriai bei kitos suinteresuotosios šalys.

Visose „Toksikos“ atliekų priėmimo aikštelėse įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Stebėjimas užtikrina, kad visas atliekas atgabenantis transportas būtų pasvertas įvažiavus į aikštelę ir prieš išvažiuojant iš jos (siekiant užfiksuoti atvežtų ir iškrautų atliekų kiekį). Dar griežtesnei kontrolei Šiaulių padalinyje naudojama transporto įvažiavimo į padalinio teritoriją kontrolė. Sistema leidžia identifikuoti kiekvieną į teritoriją įvažiuojantį ir iš jos išvažiuojantį automobilį, fiksuoti atvykimo ir išvykimo laiką bei automobilio svėrimo prieš ir po krovinio iškrovimo duomenis.

Visose atliekų aikštelėse klientams yra sudaryta galimybė atsiskaityti mokėjimo kortele.

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys skatinamos pranešti apie bet kokius politikos, kodekso ar tvarkos nuostatų pažeidimus skiltyje „Korupcijos prevencija“ arba el. pašto adresu skaidrumas@toksika.lt. „Toksikos“  vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą pažeidimą, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių padarinių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir „Toksikos“ vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

  Praneškite apie korupcijos atvejus