Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
 • Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001168
 • TIPK T-V.7-21/2016 (Vilnaius pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK T-KL.1-23/2018 (Klaipėdos pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK T-A.2-8/2017 (Alytaus pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK 44/T-Š.9-22/2016 (Šiaulių pavojingųjų atliekų tvarkymo aikštelė)
 • TIPK Nr.T-Š.9-14/2015 (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys)
 • TIPK Nr.T-Š.9-9/2015 (pavojingųjų atliekų sąvartynas)

LR teisės aktai

Įstatymai

 • Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (1998-06-16, Nr. VIII-787).
 • Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (2001-10-05, Nr. 85-2968).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (1992-01-21, Nr. I-2223).
 • Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (1999-05-13, Nr. VIII-1183).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (1997-11-20, Nr. VIII-259).
 • Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (2000-04-18, Nr. VIII-1641).
 • Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (1996-07-09, Nr. I-1452).

Nutarimai

 • Valstybinis atliekų tvarkymo 2014−2020 metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 519 (2002-04-17, Nr. 40-1499).

Ministrų įsakymai

 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-462.
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-461.
 • Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-805 (2016-11-29, Nr. 27667).
 • Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamoms atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu NR. D1-770 (2015-10-23, Nr. D1-770).
 • Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rupjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 (2014-08-01, Nr. 4-523).
 • Valstybinė atliekų prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782 (2013-10-30, Nr. 113-5663).
 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 (2013-07-15, Nr. D1-528).
 • Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (2003-05-01, Nr. 42-1958).
 • Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (2012-10-23 Nr. D1-857).
 • Lietuvos higienos norma HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389 (2011-09-01, Nr. V-824/A1-389).
 • Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (2011-06-13, Nr. V-604).
 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. d1-367 (2011-05-03, Nr. D1-367).
 • Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (2009-09-16, Nr. D1-546).
 • Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (2008-07-09, Nr. D1-370/1K-230).
 • Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D-360 (2008-07-02, Nr. D1-360).
 • Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D-193 (2007-04-02, Nr. D1-193).
 • Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (2006-05-17, Nr. D1-236).
 • Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (2005-02-18, Nr. 64).
 • Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481.
 • Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684.
 • Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469.
 • Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469.
 • Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699.
 • Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 42-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 555.
 • Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348.
 • Pesticidų atliekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 143.
 • Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625.
 • Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai LAND 20-2005, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349.
 • Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444.
 • Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217.

Europos sąjungos teisės aktai
 • 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas;
 • 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės;
 • 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus;
 • 2007 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2007/151/EB iš dalies keičiantis Sprendimuose 94/741/EB ir 97/622/EB nustatytus klausimynus, naudojamus rengiant ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų įgyvendinimą ir apie Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą;
 • 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo;
 • 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo;
 • 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB;
 • 2006 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2006/329/EB apibrėžiantis klausimyną, naudotiną Direktyvos 2000/76/EB dėl atliekų deginimo įgyvendinimo ataskaitoms;
 • 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/673/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2005 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas 2005/438/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 784/2005, patvirtinantis leidžiančias nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas Lietuvai, Lenkijai ir Švedijai;
 • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 783/2005 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos II priedą;
 • 2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005, nustatantis atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą;
 • 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/20/EB iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 2005 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas 2005/63/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/12/EB iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/4/EB 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (Aarhuso konvencija);
 • 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
 • 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo;
 • 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;
 • 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka;
 • 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas(EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (tekstas svarbus EEE);
 • 2002 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas 2002/525/EB iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedą;
 • 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EC, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147);
 • 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EC dėl atliekų deginimo;
 • 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EC dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
 • 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EC dėl atliekų sąvartynų;
 • 1997 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimas 97/640/EC dėl tarpvalstybinio pavojingų atliekų gabenimo ir jų šalinimo kontrolės konvencijos (Bazelio konvencijos) pakeitimo patvirtinimo bendrijos vardu, kaip nustatyta šalių konferencijos sprendime III/1;
 • 1997 m. vasario 24 d. Tarybos rezoliucija 97/C 76/01 dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos;
 • 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EC dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT);
 • 1994 m. gruodžio 16 d. Tarybos Direktyva 94/67/EC dėl pavojingų atliekų deginimo;
 • 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų;
 • 1993 m. vasario 1 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės;
 • 1993 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas 93/98/EEC dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu;
 • 1994 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 94/31/EB iš dalies keičianti Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų;
 • 1993 m. spalio 4 d. Komisijos direktyva 93/86/EEB derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;
 • 1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 92/112/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos;
 • 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyva 91/157/EEB  dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų;
 • 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucija 90/C 122/02 dėl atliekų politikos;
 • 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEC  dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą;
 • 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 82/883/EEB dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos;
 • 1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyva 78/176/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų;
 • 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 87/101/EEB iš dalies keičianti Direktyvą 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo.