Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Praneškite apie pažeidimą
Informacija apie nustatytus korupcijos atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra

UAB „Toksika“ įstatinis kapitalas – 6 539 756,65 Eur, jį sudaro 22 550 885 paprastosios vardinės 0,29 Eur nominalios vertės akcijos. Viena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pagrindinė bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai nuosavybės teise priklauso 20 862 922 akcijos. Valstybei priklausančių akcijų nominalių verčių suma – 6 050 247,38 Eur, o dalis bendrovės įstatiniame kapitale – 92,515 %. Valstybei priklausančias akcijas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (valstybei atstovaujanti institucija). 5,642 % bendrovės akcijų priklauso savivaldybėms, 1,468 % – juridiniams asmenims, 0,357 % – fiziniams asmenims.

Akcininkų susirinkimai

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (įmonės kodas 244670310, buveinė Kuro g. 15, Vilnius LT-02300) praneša, kad akcininko, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, iniciatyva ir bendrovės valdybos sprendimu, 2022 m. spalio 6 d. 10.00 val. bendrovės patalpose Mėnulio g. 11-704, Vilniuje, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ valdybos nario atlygio nustatymo.
  2. Dėl UAB „Toksika“ valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo.
  3. Dėl audito įmonės išrinkimo UAB „Toksika“ 2022 – 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Susipažinti su susirinkimo dokumentais galima bendrovės patalpose Mėnulio g. 11-704, Vilniuje arba akcininkui raštu pageidaujant, susirinkimo dokumentai bus išsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi  pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkai, pageidaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, t. y. iš anksto užpildant ir pateikiant bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius, dėl bendrųjų balsavimo biuletenių gavimo turi kreiptis raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu vilnius@toksika.lt. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, bendrieji balsavimo biuleteniai jų pareikalavusiems akcininkams bus išsiųsti  registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje  – VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai, 2022 m. rugsėjo 13 d. „Informacinis leidinys“ Nr. 2022-256, pranešimo Nr. 5669306.

Bendrovės įstatai