Font:
Images:

About us

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas

Bendrovė pavojingąsias atliekas priima ir tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos LST ISO 45001:2018 standartų, kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų, Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos nuostatų.

Atliekų laikinas saugojimas

Pavojingosios atliekos iki jas galutinai sutvarkant laikinai saugomos „Toksikos” atliekų tvarkymo aikštelėse Vilniuje, Šiaulių rajone, Klaipėdos rajone ir Alytaus rajone.

Pagal „Toksikai“ išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus, bendras atliekų kiekis keturiose įmonės atliekų aikštelėse, sandėliuose, atliekų duobėse (kuriose atliekos sumaišomos prieš jas paduodant į pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį) ir atliekų stabilizavimo bare (kuriame atliekos paruošiamos prieš jas pašalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne) negali viršyti 11,78 tūkst. tonų. „Toksikos” sukauptų atliekų kiekis neviršija TIPK leidimuose nustatytų didžiausių leidžiamų kiekių.

Atliekų tvarkymas

Didžiąją dalį surinktų ir veikloje susidariusių pavojingųjų atliekų bendrovė pašalina pati (pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje, pavojingųjų atliekų sąvartyne ir kt.), o kitą dalį surinktų atliekų perduoda galutinai sutvarkyti kitiems atliekų tvarkytojams.

Aplinkosauga

Bendrovės pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio išmetimų stebėsena atliekama laikantis griežčiausių ES ir Lietuvos įstatymų bei kitų reglamentuojančių aktų reikalavimų, visuomenei ir kontroliuojančioms institucijoms pateikiami išsamūs teršalų emisijos duomenys. „Toksika” siekia dirbti su kuo mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai, todėl stengiasi kuo kokybiškiau išvalyti deginimo įrenginio dūmus nuo teršalų.

Dūmų valymo sistema yra neatsiejama pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio technologinė dalis, be kurios deginimo procesas būtų neįsivaizduojamas. Ypač sudėtinga ir technologiškai pažangi elektroninėmis priemonėmis stebima ir valdoma dūmų valymo sistema užtikrina, kad teršalai būtų efektyviai pašalinti ir nesusidarytų gamybinės nuotėkos.

Dūmų valymo procesas vyksta keliais etapais:

  • sukamojoje krosnyje ir antrinio degimo kameroje vyksta pavojingųjų atliekų degimas 1200 oC temperatūroje, kad atliekos visiškai sudegtų, o chloro, dioksinų ir furanų junginiai išsiskaidytų į nepavojingus ar mažiau pavojingus junginius, juos išvalant vėlesniuose proceso etapuose;
  • azoto junginiai išvalomi naudojant karbamido tirpalą, kuris įpurškiamas į dūmų srautą, antrinio degimo kameroje esant apie 900 oC temperatūrai, čia reaguoja su azoto junginiais ir juos išskaido į nepavojingus junginius;
  • perkaitintojai ir ekonomaizeriai dūmų srauto temperatūrą sumažina iki 200 oC, kad būtų galima tęsti dūmų valymo procesą, o iš dūmų srauto išskirta šiluma naudojama elektros energijai gaminti;
  • dviejuose reaktoriuose į dūmų srautą įmaišomi reagentai (natrio bikarbonatas ir aktyvinta anglis), kurie sutraukia rūgštis ir sunkiuosius metalus;
  • naudojant rankovinį filtrą, iš dūmų srauto pašalinamos kietosios dalelės ir panaudoti reagentai;
  • siekiant galutinai išvalyti dioksinus ir furanus, panaudojamas katalizatorius, kuris užtikrina, kad  šie pavojingi junginiai dar kartą nebesusidarytų;
  • šlapio valymo bokšte vandeniu (vandens pH palaikomas naudojant kaustinę sodą) pašalinami šarmo ar rūgšties likučiai ir nusodinami teršalai, dūmai atvėsinami iki 55 oC, vandenį vėliau panaudojant kituose gamybos cikluose.

Bendrovė atlieka nuolatinį pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio monitoringą ir kiekvieną dieną skelbia praėjusios paros faktines vidutines teršalų emisijų vertes. Bendrovės veiklą prižiūrinčiam Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui suteikta galimybė emisijų duomenis stebėti ir realiuoju laiku. Matavimų rezultatai rodo, kad faktiniai deginimo įrenginio emisijos rodikliai yra žymiai mažesni už nustatytas ribines reikšmes.

Be nuolatinių emisijos tyrimų, du kartus per metus vykdomi ir nenuolatiniai nepriklausomų laboratorijų matavimai, kurie tiria išmetamų sunkiųjų metalų (As, Cr, Co, Mn, Ni, Sb, Cu, V, Cd, Tl, Hg), amoniako (NH3), vandenilio fluorido (HF) ir dioksinų-furanų (PCDD / PCDF) kiekius. Matavimų rezultatai rodo, kad visų šių teršalų kiekis (įskaitant kenksmingus dioksinus ir furanus) buvo žymiai mažesnis už nustatytas ribines vertes.

Vykdydama aplinkosaugos reikalavimus, „Toksika” dirba pavyzdingai.

Audituotos metinės finansinės ataskaitos, metiniai pranešimai ir tarpinės finansinės ataskaitos pateikiamos skiltyje „Finansiniai rezultatai ir ataskaitos”.

APLINKOSAUGOS MONITORINGO PROGRAMA