Tekstas:
Paveiksliukai:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Valdybos veiklos ataskaitos
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnus vystymasis
Socialinės atsakomybės politika
Darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Žmogaus teisės
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Strategija
Bendrovės misija

TVARKYTI PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ APLINKĄ ATEITIES KARTOMS

Bendrovės vizija

TVARI, APLINKAI DRAUGIŠKUS SPRENDIMUS TAIKANTI ATLIEKŲ TVARKYMO ĮMONĖ

Bendrovės vertybės
 • ATSAKOMYBĖ
  • Nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas
  • Įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis
  • Įsipareigojimų klientams ir partneriams laikymasis
 • PROFESIONALUMAS
  • Geriausių PA tvarkymo būdų, diegiant pažangiausias technologijas, naudojimas
  • Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, semiantis patirties iš pažangių Lietuvos ir užsienio
   specialistų ir partnerių
  • Veiklos vykdymas, randant optimalų sprendimą klientui
 • BENDRADARBIAVIMAS
  • Nuolatinis siekis būti patikimu, dinamišku partneriu
  • Glaudus bendradarbiavimas tarpusavyje, įgyvendinant įmonės tikslus bei siekiant
   geriausio veiklos rezultato
 • SĄŽININGUMAS
  • Aukščiausių etikos standartų taikymas savo veikloje
  • Atviras ir atsakingas darbuotojų bendravimas tarpusavyje, su klientais ir partneriais
Strateginės kryptys ir tikslai
 • 1 STRATEGINĖ KRYPTIS. VERTĖS KŪRIMAS
  • 1.1 strateginis tikslas. Užtikrinti pelningą veiklą
  • 1.2 strateginis tikslas. Užtikrinti technologiškai pažangų pavojingųjų atliekų tvarkymą
 • 2 STRATEGINĖ KRYPTIS. SAUGI IR DARNI VEIKLA
  • 2.1 strateginis tikslas. Mažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai
  • 2.2 strateginis tikslas. Užtikrinti saugią darbo aplinką ir teisingą atlygį
 • 3 STRATEGINĖ KRYPTIS. EFEKTYVUMO DIDINIMAS
  • 3.1 strateginis tikslas. Užtikrinti efektyvų valdymą ir išteklių panaudojimą
Raštas dėl valstybės lūkesčių

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „TOKSIKA“

Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos lūkesčiai dėl uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuluojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strategiją. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp bendrovės ir Ūkio ministerijos skatinti.

Šiuo raštu Ūkio ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausiai privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės akcininkų priimtais sprendimais ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami šiuo Raštu išsakytus Ūkio ministerijos lūkesčius Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA

Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ pagrindinė veikla yra pavojingų atliekų rinkimas, sandėliavimas, perdirbimas ir prekyba jomis.

Bendrovės misija – tvarkyti pavojingas atliekas, siekiant užtikrinti saugią aplinką ateities kartoms.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 • sukurti pavojingų atliekų ir potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje;
 • rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis;
 • užtikrinti pavojingųjų atliekų aikštelių ir kitų pavojingųjų atliekų tvarkymo objektų statybą, plėtojimą, modernizaciją, saugų jų eksploatavimą;
 • racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius ir siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

Bendrovė yra valstybės valdoma bendrovė, todėl privalo ne tik siekti Bendrovės verslo vertės augimo, bet ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus.

VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS

Ūkio ministerija tikisi, kad iki 2030 metų Bendrovė taps didžiausia ir patikimiausia pavojingų atliekų tvarkymo įmone Lietuvoje.

BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI

Ilgalaikė nauda akcininkui. Bendrovės valdyba turėtų Bendrovės strategijoje nustatyti ne mažesnę nei Vyriausybės nustatytą siekiamą nuosavo kapitalo grąžą (ROE). Numatydama siekiamą kapitalo struktūrą įmonė turėtų konsultuotis su valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centru.

Valstybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė turėtų užtikrinti kokybišką valstybei svarbios funkcijos atlikimą – sutvarkyti aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingas atliekas, kurių negalima panaudoti ar tvarkyti jokiais kitais būdais.

Pažangi bendrovė. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti. Bendrovė turėtų taptų pažangi, taikyti pažangiausius technologinius sprendimus pavojingoms atliekoms tvarkyti.

Efektyvi veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelgdama į Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti ir siekti, kad valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu.

Be to, Bendrovė turi siūlyti ir įgyvendinti tokius sprendimus, kad pavojingų atliekų deginimo įrenginyje sudeginamas pavojingųjų atliekų kiekis ir pavojingųjų atliekų sąvartyne pašalinamas atliekų kiekis būtų artimas galimiems pajėgumams (per metus sudeginama ~ 8 tūkst. tonų ir pašalinama ~ 9 tūkst. tonų pavojingųjų atliekų per metus).

Skaidrumas. Ūkio ministerija tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės, o viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadovų darbo užmokestis ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

ATSKAITOMYBĖ

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais Bendrovė turi teikti pagrindiniam akcininkui bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, valdybos pasiūlymų visuotiniams akcininkų susirinkimams ar atsiliepimų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas, valdybos posėdžių protokolus ir su jais susijusią medžiagą, bendrovės veiklos strategiją, informaciją apie esminius įvykius ir esamas rizikas.

Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Ūkio ministerija tikisi, kad valdyba iš anksto informuos ne tik apie esminius sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:

 • Bendrovės vadovo pasikeitimą;
 • potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
 • potencialius teisminius ginčus;
 • galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą;
 • didelio masto darbuotojų atleidimą;
 • stambų įsigijimą ar pardavimą;
 • galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
 • pranešimus spaudai, kuriuos turėtų komentuoti Ūkio ministerijos atstovai;
 • bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
 • planuojamą paramos teikimą;
 • kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.