Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Bendrovės strategija
Lūkesčių laiškas
Bendrovės startegija
Vizija, strateginės kryptys ir tikslai
Valdymas
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Veiklos ataskaitos
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Įstatai
Finansiniai rezultatai
Finansiniai rodikliai
Finansinės ataskaitos
Darbo užmokestis
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Aplinkosauginiai veiklos rezultatai
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Mažos vertės pirkimų aprašas
Karjera
Praktikos galimybės
Teisinė informacija
Europos sąjungos teisės aktai
LR teisės aktai
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
Bendrovės strategija
Lūkesčių laiškas

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE
BENDROVE „TOKSIKA“

Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos lūkesčiai dėl uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių. Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuluojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strategiją. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp bendrovės ir Ūkio ministerijos skatinti.

Šiuo raštu Ūkio ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausiai privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais. Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės akcininkų priimtais sprendimais ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. įgyvendinant šiuo Raštu išsakytus Ūkio ministerijos lūkesčius Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA

Uždarosios akcinės bendrovės „TOKSIKA“ pagrindinė veikla yra pavojingų atliekų rinkimas, sandėliavimas, perdirbimas ir prekyba jomis.

Bendrovės misija – tvarkyti pavojingas atliekas, siekiant užtikrinti saugią aplinką ateities kartoms.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 • sukurti pavojingų atliekų ir potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje;
 • rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis;
 • užtikrinti pavojingų atliekų aikštelių ir kitų pavojingų atliekų tvarkymo objektų statybą, plėtojimą, modernizaciją, saugų jų eksploatavimą;
 • racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius ir siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

Bendrovė yra valstybės valdoma bendrovė, todėl privalo ne tik siekti Bendrovės verslo vertės augimo, bet ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos. etikos ir socialinės atsakomybės standartus.

VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS

Ūkio ministerija tikisi, kad iki 2030 metų Bendrovė taps didžiausia ir patikimiausia pavojingų atliekų tvarkymo įmone Lietuvoje.

BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI

Ilgalaikė nauda akcininkui. Bendrovės valdyba turėtų Bendrovės strategijoje nustatyti ne mažesnę nei Vyriausybės nustatytą siekiamą nuosavo kapitalo grąžą (ROE). Numatydama siekiamą kapitalo struktūrą įmonė turėtų konsultuotis su valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centru.

Valstybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė turėtų užtikrinti kokybišką valstybei svarbios funkcijos atlikimą – sutvarkyti aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingas atliekas, kurių negalima panaudoti ar tvarkyti jokiais kitais būdais.

Pažangi bendrovė. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti bendrovė turėtų taptų pažangi, taikyti pažangiausius technologinius sprendimus pavojingoms atliekoms tvarkyti.

Efektyvi veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, atsižvelgdama į Valdymo koordinavimo centro teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti ir siekti, kad Valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu.

Be to. Bendrovė turi siūlyti ir įgyvendinti tokius sprendimus, kad pavojingų atliekų deginimo įrenginyje sudeginamas pavojingų atliekų kiekis ir pavojingų atliekų sąvartyne pašalinamas atliekų kiekis būtų artimas galimiems pajėgumams (per metus sudeginama ~ 8 tūkst. tonų ir pašalinama ~ 9 tūkst. tonų pavojingų atliekų per metus).

Skaidrumas. Ūkio ministerija tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės, o viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadovų darbo užmokestis ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

ATSKAITOMYBĖ

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais Bendrovė turi teikti pagrindiniam akcininkui bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, valdybos pasiūlymų visuotiniams akcininkų susirinkimams ar atsiliepimų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas, valdybos posėdžių protokolus ir su jais susijusią medžiagą, bendrovės veiklos strategiją, informaciją apie esminius įvykius ir esamas rizikas.

Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Ūkio ministerija tikisi, kad valdyba iš anksto informuos ne tik apie esminius sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:

 • Bendrovės vadovo pasikeitimą;
 • potencialius valdybos narių interesų konfliktus; potencialius teisminius ginčus:
 • galimą Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą: didelio masto darbuotojų atleidimą: stambų įsigijimą ar pardavimą:
 • galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui: pranešimus spaudai, kuriuos turėtų komentuoti Ūkio ministerijos atstovai;
 • bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją; planuojamą paramos teikimą;
 • kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui.
Bendrovės startegija

Misija ir vertybės

UAB „TOKSIKA“ MISIJA – TVARKYTI PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ APLINKĄ ATEITIES KARTOMS

Visą savo veiklą UAB „Toksika“ grindžia šioms svarbiausiomis vertybėmis:

Atsakomybė

 • nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas
 • įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis
 • įsipareigojimų klientams ir partneriams laikymasis

Profesionalumas

 • geriausių pavojingųjų atliekų tvarkymo būdų, diegiant pažangiausias technologijas, naudojimas
 • nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, semiantis patirties iš pažangių Lietuvos ir užsienio specialistų ir partnerių
 • veiklos vykdymas, randant optimalų sprendimą klientui

Bendradarbiavimas

 • nuolatinis siekis būti patikimu, dinamišku partneriu
 • glaudus bendradarbiavimas tarpusavyje, įgyvendinant įmonės tikslus bei siekiant geriausio veiklos rezultato

Sąžiningumas

 • aukščiausių etikos standartų taikymas savo veikloje
 • atviras ir atsakingas darbuotojų bendravimas tarpusavyje, su klientais ir partneriais
Vizija, strateginės kryptys ir tikslai