Šriftas:
Nuotraukos:

Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Tvarumas
Tvarumo politika
Tvarumo ataskaitos
Žiedinė ekonomika ir neutralumas klimatui
Saugi aplinkai veikla
Darbo sauga ir darbuotojų gerovė
Lygios galimybės ir žmogaus teisės
Bendruomeniškumas ir atvirumas
Visuomenės švietimas
Verslo etika
Paramos teikimas
Korupcijos prevencija
Praneškite apie pažeidimą arba netinkamą elgesį
Korupcijai atspari aplinka
Pareigybės, dėl kurių kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
Privačių interesų deklaravimas
Informacija apie nustatytus korupcijos arba netinkamo elgesio atvejus
Karjera
Skelbimai
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Darbuotojų atrankos ir priėmimo į darbą tvarka
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
100 mokyklų
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Sprendimai neatlikti pirkimų naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) paslaugomis
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Informacija apie vykdytus turto pardaviumus
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Socialiniai projektai
Strategija
Bendrovės misija

TVARKYTI PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ APLINKĄ ATEITIES KARTOMS

Bendrovės vizija

TVARI, APLINKAI DRAUGIŠKUS, INOVATYVIUS SPRENDIMUS TAIKANTI ATLIEKŲ TVARKYMO ĮMONĖ

Bendrovės vertybės
 • ATSAKOMYBĖ
  • nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas
  • įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis
  • įsipareigojimų klientams ir partneriams laikymasis
 • PROFESIONALUMAS
  • geriausių pavojingųjų atliekų tvarkymo būdų, diegiant pažangiausias technologijas, naudojimas
  • nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, semiantis patirties iš pažangių Lietuvos ir užsienio specialistų bei partnerių
  • veiklos vykdymas, randant optimalų sprendimą klientui
 • BENDRADARBIAVIMAS
  • nuolatinis siekis būti patikimu, dinamišku partneriu
  • glaudus bendradarbiavimas tarpusavyje, įgyvendinant bendrovės tikslus ir siekiant geriausio veiklos rezultato
 • SĄŽININGUMAS
  • aukščiausių etikos standartų taikymas savo veikloje
  • atviras ir atsakingas darbuotojų bendravimas tarpusavyje, su klientais ir partneriais
Strateginės kryptys ir tikslai
 • 1 STRATEGINĖ KRYPTIS. VERTĖS KŪRIMAS
  • 1.1 strateginis tikslas. Užtikrinti pelningą veiklą ir grąžą akcininkams
  • 1.2 strateginis tikslas. Užtikrinti technologiškai pažangų pavojingųjų atliekų tvarkymą
 • 2 STRATEGINĖ KRYPTIS. SAUGI IR DARNI VEIKLA
  • 2.1 strateginis tikslas. Mažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai
  • 2.2 strateginis tikslas. Užtikrinti saugią darbo aplinką ir teisingą atlygį
 • 3 STRATEGINĖ KRYPTIS. EFEKTYVUMO DIDINIMAS
  • 3.1 strateginis tikslas. Užtikrinti efektyvų valdymą ir išteklių panaudojimą
Lūkesčių raštas, patvirtintas 2022-10-14

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ  IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „TOKSIKA“

I. Tikslas

Šiuo raštu dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių uždarajai akcinei bendrovei „Toksika“ (toliau – Raštas) pateikiami Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčiai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas.

Raštas yra skirtas nustatyti Bendrovės vystymosi lūkesčių gaires, įvardyti Bendrovės pagrindines ir kitas veiklas, esminius veiklos vertinimo rodiklius, informacijos teikimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai principus ir užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Bendrovės ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.

Rašto pagrindu turi būti rengiamas ir (ar) peržiūrimas Bendrovės strateginis veiklos planas, taip pat nustatomi ilgalaikiai finansiniai bei trumpalaikiai  specializuoti finansiniai bei nefinansiniai veiklos tikslai, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių valstybės valdomų įmonių veiklą, nuostatas.

Šiuo raštu Ekonomikos ir inovacijų ministerija nesiekia apriboti ar išplėsti Bendrovės ir jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausiai privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės akcininkų priimtais sprendimais, gerąja bendrovių valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami šiuo Raštu išsakytus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

II. Bendrovės paskirtis ir veiklos tikslai

Bendrovės paskirtis – pavojingųjų atliekų surinkimas, tvarkymas, saugojimas, perdirbimas.

Bendrovės misija – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms.

Pagrindiniai veiklos tikslai:

 • rinkti, sandėliuoti, perdirbti ir tvarkyti pavojingąsias atliekas;
 • užtikrinti pavojingųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, modernizaciją ir saugų eksploatavimą;
 • diegti inovacijas ir užtikrinti technologiškai pažangų atliekų tvarkymą;
 • įgyvendinti gerąsias aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos praktikas;
 • racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius ir siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

Bendrovė yra valstybės valdoma bendrovė, todėl privalo ne tik siekti Bendrovės verslo vertės augimo, bet ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, jog Bendrovės veikla bus vystoma Rašte nurodytomis kryptimis, o keliami lūkesčiai taps Bendrovės strateginio veiklos plano  dalimi su jų įgyvendinimą numatančiais siektinais rodikliais ir reikšmėmis.

III. Tikslai ir lūkesčiai

Ilgalaikė nauda akcininkams. Bendrovės valdyba privalo Bendrovės strategijoje numatyti siektinų  pagrindinių  finansinių veiklos rodiklių (pelningumo, kapitalo struktūros ir dividendų) reikšmes ne mažesnes negu nustatytas Vyriausybės.

Pavojingųjų atliekų tvarkymas. Bendrovė turi įgyvendinti savo misiją – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms. Valstybėje kilus ekstremalioms situacijoms, susijusioms su būtinybe nedelsiant tvarkyti pavojų keliančias atliekas, Bendrovė tokių situacijų padariniams šalinti turėtų taikyti aukščiausią prioritetą.

Pažangumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti – bendrovė turėtų tapti pažangi, pavojingųjų atliekų tvarkymui taikyti pažangiausius technologinius sprendimus. Bendrovė turi siekti iki 2030 metų dvigubai sumažinti anglies dioksido emisiją, tenkančią vienai sutvarkytai pavojingųjų atliekų tonai.

Veiklos plėtra.  Bendrovė, savo kompetencijų ribose, turi  užtikrinti Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. pasitarime, priemonių vykdymą, t. y. uždarosios akcinės bendrovės „GVT LT“ reorganizavimą, ją prijungiant prie Bendrovės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad įgyvendinus šią pertvarką, Bendrovė ir toliau plėtos tiek savo, tiek UAB „GVT LT“ vykdomą veiklą, siekdama sinergijos jungtinės bendrovių teikiamų paslaugų apimties ir kokybės, valdymo ir administravimo funkcijų, infrastruktūros ir turto panaudojimo bei kitose srityse.

Bendrovės pagrindinė veikla yra tiesiogiai susijusi su didelio kiekio elektros energijos suvartojimu, todėl Bendrovė turi siekti iki 2025 metų padidinti suvartojamos elektros energijos, pagamintos iš pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį ne mažiau kaip iki 90 procentų. Bendrovės infrastruktūra, kuri nenaudojama pagrindinėje veikloje, turi būti panaudota alternatyviai pelningai veiklai. Bendrovė turi siekti žalesnės transporto sistemos.

Efektyvumas ir inovatyvumas. Bendrovė turi ieškoti, siūlyti ir įgyvendinti tokius sprendimus, kad pavojingosios atliekos būtų tvarkomos efektyviai ir su mažiausiu poveikiu aplinkai, racionaliai išnaudojant turimą Bendrovės infrastruktūrą.

Bendrovė turi rūšiuoti atliekas ir iš jų bendro srauto atskirti perdirbimui arba antriniam panaudojimui tinkančias atliekas, taip pat tas atliekas, kurios gali būti tvarkomos efektyviau ir ekologiškiau negu jas deginant arba šalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne.

Bendrovė turi siekti, kad pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje sudeginamas atliekų kiekis būtų artimas leidžiamiems pajėgumams, o deginant atliekas išskiriama energija būtų kuo efektyviau panaudojama (elektros energijai gaminti).

Bendrovė turėtų diegti inovatyvius atliekų tvarkymo technologinius sprendimus, siekdama prisidėti įgyvendinant Europos Sąjungos klimatui neutralios ekonomikos ateities viziją.

Skaidrumas ir rizikų valdymas. Bendrovė turi įdiegti ir palaikyti tokias atsparumo korupcijai priemones ir procesus, kurie užtikrintų, kad Bendrovės veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai, būtų taikomos skaidrios darbuotojų atrankos, priėmimo į darbą ir atlygio nustatymo procedūros, o suinteresuotieji asmenys (įskaitant akcininkus, visuomenę ir bendruomenes) būtų informuojami apie Bendrovės veiklos saugumą ir svarbiausius aplinkosaugos rodiklius.

Bendrovė turi įdiegti ir nuolat palaikyti efektyviai veikiančią rizikų valdymo sistemą, turi būti skiriami pakankami ištekliai rizikų valdymo procesui. Investicijų planavimas ir vykdymas turi būti pagrįstas įvertinus su tuo susijusias rizikas. Bendrovė turi užtikrinti, kad būtų viešai skelbiama visa informacija, nurodyta Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėse.

Socialinė atsakomybė ir rūpinimasis darbuotojais. Bendrovė turėtų siekti mažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai (įskaitant anglies dioksido emisiją), vykdyti edukaciją atsakingam visuomenės požiūriui į pavojingųjų atliekų tvarkymą skatinti. Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą bei taikyti gerąsias aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. – Environmental, Social and Governance arba ESG) praktikas. Bendrovė savo veikloje turi vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, laikytis nustatytų įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų.

Bendrovė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, taikyti modernius personalo įsitraukimo vertinimo metodus ir siekti darbuotojų įsitraukimo augimo. Bendrovėje turi būti palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui. Bendrovė turi diegti ir nuolat vystyti darbuotojų vertybių, kompetencijų pakeičiamumo, motyvacijos sistemas, nuosekliai užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir darbo aplinką, sudaryti sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms.

Geroji valdysena. Bendrovė, atsižvelgdama į VšĮ Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti, turi užtikrinti geriausią praktiką atitinkantį valdymą ir siekti, kad valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso vertinimo metinėse ataskaitose Bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu. Taip pat Bendrovė privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis.

Bendrovė turi užtikrinti, kad specializuoti nefinansiniai ir finansiniai veiklos rodikliai, kurie kasmet derinami su VKC, būtų pasiekti.

IV. Bendri lūkesčiai dėl veiklos principų

 Bendrovės valdymo organai tiesiogiai atsako už Bendrovei keliamų lūkesčių ir tikslų įgyvendinimą. Bendrovės valdybos pirmininkas ir vadovas turėtų kasmet pristatyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai atnaujintą strateginį veiklos planą, metinius biudžetus ir praėjusių metų rezultatus, metines valdybos įsivertinimo išvadas, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, bendrovės metinius pranešimus, auditoriaus išvadas ir finansinių ataskaitų audito ataskaitas, valdybos pasiūlymus visuotiniams akcininkų susirinkimams ar atsiliepimus, taip pat, esant poreikiui, kitus bendrovės įstatuose nurodytus dokumentus, valdybos posėdžių protokolus ir su jais susijusią medžiagą, informaciją apie esminius įvykius ir esamas rizikas.

Bendrovės valdyba ne rečiau kaip kas ketvirtį susitinka su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovais Bendrovės veiklai aptarti.

Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Bendrovė ir (ar) valdyba, vadovaudamasi protingumo principu ir gerosios valdysenos praktika, turi iš anksto informuoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją apie esminius Bendrovės sprendimus, reikšmingas rizikas bei įvykius, susijusius su pagrindinio akcininko interesais, įskaitant:

 • potencialius valdybos narių interesų konfliktus;
 • potencialius teisminius ginčus;
 • vadovo pasikeitimus;
 • premijų (vadovui, darbuotojams) skyrimo;
 • galimus Bendrovės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimus;
 • esminius Bendrovės veiklos pokyčius;
 • Bendrovės struktūros pokyčius, didesnio masto darbuotojų kaitą;
 • didelius įsigijimus ar pardavimus;
 • inicijuojamus naujus didesnės apimties investicinius projektus;
 • galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
 • spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovų komentarų;
 • bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją;
 • planuojamą suteikti paramą;
 • kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui, reputacijai.