Atliekų tyrimų laboratorija

Atliekų tyrimų laboratorija
Laboratorijos atliekami tyrimai:
Laboratorijoje nustatomi tyrimų parametrai:

Pavojingų atliekų tyrimų laboratorija įkurta 2010 m. Laboratorijoje veikla vykdoma vadovaujantis ir griežtai laikantis pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų bei tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų pagal ISO/IEC 17025:2017 standartą. Pavojingųjų atliekų laboratoriniai tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Standartizacijos Departamento (LSD) patvirtintais bandymų standartais bei užsienio bandymų standartais. Taip pat vadovaujamasi pagal šiuos standartus parengtomis laboratorijos standartinėmis darbo procedūromis.

Laboratorijoje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie atlieka kietų, skystų ir pastos pavidalo pavojingųjų atliekų, vandens, nuotekų, grunto, dumblo, dujų valymo kietųjų atliekų (pelenų), dugno pelenų ir šlakų tyrimų analizes. Pavojingų atliekų tyrimų laboratorijoje eksploatuojama moderni šiuolaikinė analitinė įranga. Kasmet atliekama apie 2000 įvairių analizių, dalyvaujama tarptautiniuose palyginamuosiuose tyrimuose.

Bendrovės atliekami laboratoriniai tyrimai yra būtini sėkmingam pavojingųjų atliekų tvarkymo procesui užtikrinti. Atlikus laboratorinius atliekos tyrimus yra nustatoma atliekos degimo savybės, sunkių metalų kiekis atliekoje, galimybę atlieką šalinti pavojingųjų atliekų sąvartyne, parenkamas tinkamiausias atliekų tvarkymo būdas, atitinkantis žiedinės ekonomikos principus.

Bendrovė atliekų turėtojų pageidavimu atlieka laboratorinius tyrimus, kurių metu konsultuoja atliekų turėtojus dėl tinkamo atliekos identifikavimo, galimo tolimesnio atliekų tvarkymo būdo, bei atliekų tvarkymo sąlygų.

Jeigu turite atlieką, kurios negalite identifikuoti, norite įsitikinti ar susidaranti atlieka identifikuota teisingai, ar atlieka priskirtina pavojingųjų atliekų grupei, norite sužinoti susidariusios atliekos tvarkymo sąlygas prašome kreiptis į mūsų laboratorijos specialistus, kurie atliks laboratorinius tyrimus ir suteiks kvalifikuotas rekomendacijas.

Laboratorijos atliekami tyrimai:
 • Įvairios agregatinės būsenos atliekų tyrimai
 • Vandens tyrimai
 • Nuotekų tyrimai
 • Grunto tyrimai
 • Dumblo tyrimai
 • Dujų valymo kietųjų atliekų (pelenų) tyrimai
 • Dugno pelenų ir šlakų tyrimai
 • Kuro tyrimai

Laboratorijoje dirbantys specialistai atlieka aukščiau išvardintų laboratorinių analizių ėminių paėmimą, vadovaujantis Lietuvos Standartizacijos Departamento (LSD) patvirtintu standartu (LST CEN/TR 15310-2:2007) „Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių ėmimas. 2 dalis. Ėminių ėmimo būdų vadovas“.

Laboratorijoje nustatomi tyrimų parametrai:
 • pH nustatymas
 • Savitojo elektrinio laidžio nustatymas
 • Vario nustatymas
 • Silicio oksido nustatymas
 • Geležies nustatymas
 • Kietumo nustatymas
 • Vandens kiekio nustatymas
 • Degimo nuostolių nustatymas
 • Viršutinio šilumingumo nustatymas
 • Ištirpusių anijonų ( fluoridų, chloridų, sulfatų, fosfatų) nustatymas jonų mainų chromatografija
 • Pliūpsnio temperatūros nustatymas
 • Tankio nustatymas
 • Ištraukos paruošimas
 • Gniuždymas
 • Atliekų skaidymas azotu, azoto ir druskos rūgščių mišiniu
 • Pelenų kiekio nustatymas
 • Ištirpusios organinės anglies nustatymas
 • Bendro ištirpusių kietųjų dalelių kiekio nustatymas
 • Bendrosios organinės anglies (BOA) nustatymas
 • Bendro chromo ir chromo (VI) nustatymas
 • Bario (Ba) nustatymas
 • Kadmio (Cd) nustatymas
 • Silicio (Si) nustatymas
 • Švino (Pb) nustatymas
 • Alavo (Sn) nustatymas
 • Arseno (As) nustatymas
 • Vario (Cu) nustatymas
 • Zinko (Zn) nustatymas
 • Nikelio (Ni) nustatymas
 • Molibdeno (Mo) nustatymas
 • Gyvsidabrio (Hg) nustatymas
 • Stibio (Sb) nustatymas
 • Seleno (Se) nustatymas
 • Talio (Tl) nustatymas
 • Alavo (Sn) nustatymas
 • Mangano (Mn) nustatymas
 • Kobalto (Co) nustatymas