Šriftas:
Nuotraukos:
2021-ųjų metais deginimo jėgainės išmetimai neviršijo normų

Vertinant UAB „Toksika“  valdomos pavojingų atliekų deginimo jėgainės išmetamų teršalų kiekius per visą 2021 metų ataskaitinį laikotarpį buvo suformuota ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikta statistinė ataskaita „Atmosfera“.

Lenkijos įmonės „PROFTECH Spolka Jawna“ akredituotos laboratorijos ekspertai 2021 m. vasario 4 d. ir lapkričio 3 d. UAB „Toksika“ pavojingų atliekų deginimo jėgainėje vykdė nenuolatinius išmetamų teršalų matavimus. Pildant statistinę ataskaitą buvo vertinami atliktų nenuolatinių matavimų vidurkiai. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei vandenilio fluorido ir amoniako bei dioksinų-furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų – furanų kiekiai vasario mėn. buvo net 10 kartų mažesni už leidžiamą normą, o gyvsidabrio išmetimai – 3,29 karto mažesni už leidžiamą normą. Lapkričio mėnesį užfiksuoti dioksinų – furanų kiekiai buvo 4,13 karto mažesni už leidžiamą normą, o gyvsidabrio išmetimai – 4,40 karto mažesni už leidžiamą normą. Matuojant anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOX), sieros dioksido (SO2), kietųjų dalelių parametrus, viršijimų taip pat neužfiksuota.

Darytina išvada, kad pavojingosios atliekos deginamos saugiai. Atlikus taršos skaičiavimus skystų, dujinių ir kietųjų teršalų ribinės vertės viršytos nebuvo. Jėgainė dirba su didele atsarga, o į aplinkos orą patekęs teršalų kiekis 2021 m. sudaro 49,74 %  leistino taršos normatyvo dalies.