Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Darnumas
Aplinkosauga

UAB „Toksika“ misija – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms. Todėl aplinkosauga yra įmonės veiklos pamatas – ji ir įprasmina UAB „Toksika“ egzistavimą, ir tuo pačiu metu kelia pačius griežčiausius reikalavimus įmonėje vykstantiems procesams, kontrolei ir skaidrumui. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi PA tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, taip pat kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų.

Bendrovė nuolatos skelbia informaciją apie teršalų emisijų normų laikymąsi. Nepaisant nustatytų ir taip ypač griežtų ribinių (leidžiamų) teršalų normų, UAB „Toksika“ siekia dirbti su kuo mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai. Dažnai tai lemia sąnaudų (pvz., reagentams, eksploatacijai ir pan.) išaugimą ir mažesnį pelną, tačiau svarbiausia, kad tai užtikrina puikius aplinkosauginius rodiklius. Pavyzdžiui, 2018 metais įmonėje atliekamų teršalų emisijos tyrimų duomenimis, deginimo įrenginio išmetimai per metus nesiekė nė pusės nustatytos emisijos normos, o nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai parodė, kad ypač pavojingų dioksinų ir furanų kiekis deginimo įrenginio dūmuose 2018 metais buvo 2–6 kartus mažesnis už nustatytą ribinę normą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga UAB „Toksika“ 2018 m. vasario mėnesį inicijavo, o 2019 m. vasario mėnesį baigė įgyvendinti projektą „Šimtas mokyklų“. Projekto metu įmonė iš 126 mokyklų visoje Lietuvoje nemokamai surinko ir sutvarkė 26 tonas PA. Daugiausiai tai buvo laboratorinės cheminės medžiagos, dažų ir lako atliekos, dienos šviesos lempos, statybinės medžiagos, turinčios asbesto, seni elektronikos prietaisai. Pavojingosios atliekos buvo surenkamos visoje Lietuvoje. Mokyklos ne tik pasinaudojo puikia proga nemokamai sutvarkyti ilgai kauptas PA, bet ir aktyviai dalyvavo UAB „Toksika“ organizuotose ekologijos pamokose ir ekskursijose.

 

Saugus darbas

Saugios darbo aplinkos darbuotojams užtikrinimas yra tarp svarbiausių UAB „Toksika“ prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. Bendrovės strategijoje yra nustatytas strateginis tikslas „užtikrinti saugią darbo aplinką ir aukštą darbuotojų kvalifikaciją“, kuriam priskirta priemonė „įdiegti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartą ISO 45001:2018“, o į strateginį tikslą „užtikrinti efektyvų valdymą ir paslaugų teikimą“ įtraukta priemonė „parengti ir taikyti rizikos valdymo politiką, rizikų registrą ir rizikos valdymo priemonių planą“ – abi priemonės bus įgyvendintos iki 2019 metų pabaigos.

Nuolatos bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai, įskaitant pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių, civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymus, taip pat specialiuosius mokymus asmenims, dirbantiems su pavojingosiomis atliekomis ir pan. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie UAB „Toksika“ dirba dvejus arba daugiau metų – taip pat ir sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką įmonėje yra atsakingi aukščiausio lygmens ir vidurinio lygmens vadovai.

Bendruomeniškumas

UAB „Toksika“ bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) – šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas organizuoja specialistų, dirbančių su pavojingosiomis atliekomis, mokymus. VGTU mokymų dalyviai mokymų metu lankosi Bendrovės Šiaulių padalinyje, kur susipažįsta su PA tvarkymo procesu.

2018 metais UAB „Toksika“ sukūrė savo „Facebook“ profilį, kuriame dalijasi su visuomene savo patirtimi, viešina PA tvarkymo problematiką ir savo iniciatyvas, skirtas visuomenei ir aplinkosaugai. Vykdydama projektą „Šimtas mokyklų“, UAB „Toksika“ moksleiviams surengė ekologijos pamokas ir ekskursijas. Per jas įmonės specialistai Lietuvos moksleiviams suteikė ne tik teorinių žinių, bet ir praktiškai supažindino bei pademonstravo, kaip yra tvarkomos PA. UAB „Toksika“ organizavo 10 ekskursijų, per kurias įmonėje apsilankė 225 mokiniai su mokytojais.

2019 metais UAB „Toksika“ įsitraukė į programos „Kurk Lietuvai“ tyrimo projektą „Valstybės valdomų įmonių socialinė atsakomybė“. Tyrimas vykdytas siekiant įvertinti socialinės atsakomybės taikymo valstybės valdomose įmonėse motyvacijas ir procesus, išsiaiškinti, kokie įrankiai efektyviausiai padėtų įmonėms integruoti socialinę atsakomybę savo veikloje.

UAB „Toksika“ glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – miesto Medelyno mikrorajone – gyvenančių žmonių bendruomene. Bendrovė nuolatos supažindina gyventojus su įmonės veikla ir jiems aktualia informacija, kviečia Medelyno bendruomenės narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenei svarbius renginius, dovanoja kompiuterius socialiai remtinoms šeimoms. Kaimynystėje gyvenantiems žmonėms rūpi jų gyvenamosios aplinkos saugumas, todėl UAB „Toksika“ kiekvieną dieną savo interneto tinklalapyje skelbia PA deginimo įrenginio monitoringo duomenis.

Bendrovė nemokamai surenka ir sutvarko panaudotą alyvą ir ragina gyventojus, automobilių priežiūros įmones bei savarankiškai dirbančius meistrus atsakingai elgtis su šia atlieka, kurios sudėtyje yra sunkiųjų metalų ir kitų žmonėms ir aplinkai pavojingų medžiagų.

Skaidrumas

2019 metais UAB „Toksika“ valdyba ir generalinis direktorius patvirtino svarbiausius korupcijos prevencijos, etiško elgesio normų taikymo ir skaidrumo užtikrinimo dokumentus:

  • antikorupcinę politiką,
  • etikos kodeksą,
  • veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarką.

Šiais dokumentais UAB „Toksika“ įsipareigojo, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, nesitaikstyti su korupcija, laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo srityje bei viešai deklaruoja, kad ji netoleruoja neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinių nusikalstamų veikų bei korupcijos pasireiškimo formų. Politika, kodeksas ir tvarka taikoma visiems UAB „Toksika“ vadovams, darbuotojams ir valdybos nariams, jų nuostatomis skatinami vadovautis taip pat ir UAB „Toksika“ veiklos partneriai bei kitos suinteresuotosios šalys.

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys skatinamos pranešti apie bet kokius politikos, kodekso ar tvarkos nuostatų pažeidimus skiltyje „Korupcijos prevencija“ arba nurodytu el. pašto adresu skaidrumas@toksika.lt. UAB „Toksika“  vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą pažeidimą, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių pasekmių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir UAB „Toksika“ vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

 

Korupcijos prevencija
Praneškite apie korupcijos atvejus