Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Bendrovės strategija
Lūkesčių laiškas
Bendrovės startegija
Vizija, strateginės kryptys ir tikslai
Valdymas
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Veiklos ataskaitos
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Įstatai
Finansiniai rezultatai
Finansiniai rodikliai
Finansinės ataskaitos
Darbo užmokestis
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Aplinkosauginiai veiklos rezultatai
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Mažos vertės pirkimų aprašas
Karjera
Praktikos galimybės
Teisinė informacija
Europos sąjungos teisės aktai
LR teisės aktai
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
Darnumas
Aplinkosauga

Bendrovės misija – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms. Todėl aplinkosauga yra Bendrovės veiklos pamatas – ji ir įprasmina Bendrovės egzistavimą, ir tuo pačiu metu kelia pačius griežčiausius reikalavimus Bendrovėje vykstantiems procesams, kontrolei ir skaidrumui. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi PA tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, taip pat kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų.

Šio pranešimo dalyje „Teršalų emisija“ pateikiama detali informacija apie Bendrovei nustatytas išmetimų normas ir jų laikymąsi. Nepaisant to, kad Bendrovei taikomos ir taip ypač griežtos ribinės (leidžiamos) išmetamų teršalų normos, Bendrovė siekia dirbti su kuo mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai. Dažnai tai lemia sąnaudų (pvz., reagentams, eksploatacijai ir pan.) išaugimą ir mažesnį pelną, tačiau svarbiausia, kad tai užtikrina puikius aplinkosauginius rodiklius. Pavyzdžiui, 2018 metais Bendrovėje atliekamų teršalų emisijos tyrimų duomenimis, deginimo įrenginio išmetimai per metus nesiekė nė pusės nustatytos emisijos normos, o nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai parodė, kad ypač pavojingų dioksinų ir furanų kiekis deginimo įrenginio dūmuose 2018 metais buvo 2–6 kartus mažesnis už nustatytą ribinę normą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Bendrovė 2018 m. vasario mėnesį inicijavo, o 2019 m. vasario mėnesį baigė įgyvendinti projektą „Šimtas mokyklų“. Projekto metu Bendrovė iš 126 mokyklų visoje Lietuvoje nemokamai surinko ir sutvarkė 26 tonas PA. Daugiausiai tai buvo laboratorinės cheminės medžiagos, dažų ir lako atliekos, dienos šviesos lempos, statybinės medžiagos, turinčios asbesto, seni elektronikos prietaisai. Pavojingosios atliekos buvo surenkamos visoje Lietuvoje. Mokyklos ne tik pasinaudojo puikia proga nemokamai sutvarkyti ilgai kauptas PA, bet ir aktyviai dalyvavo Bendrovės organizuotose ekologijos pamokose ir ekskursijose.

Saugus darbas

Saugios darbo aplinkos darbuotojams užtikrinimas yra tarp svarbiausių Bendrovės prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. Bendrovės strategijoje yra nustatytas strateginis tikslas „užtikrinti saugią darbo aplinką ir aukštą darbuotojų kvalifikaciją“, kuriam priskirta priemonė „įdiegti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartą ISO 45001:2018“, o į strateginį tikslą „užtikrinti efektyvų valdymą ir paslaugų teikimą“ įtraukta priemonė „parengti ir taikyti rizikos valdymo politiką, rizikų registrą ir rizikos valdymo priemonių planą“ – abi šias priemones numatyta įgyvendinti 2019 metais. Nuolatos bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai, įskaitant pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių, civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymus, taip pat specialiuosius mokymus asmenims, dirbantiems su pavojingosiomis atliekomis ir pan. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie Bendrovėje dirba dvejus arba daugiau metų – taip pat ir sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką Bendrovėje yra atsakingi aukščiausio lygmens ir vidurinio lygmens vadovai.

Bendruomeniškumas

UAB „Toksika“ bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) – šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas organizuoja specialistų, dirbančių su pavojingosiomis atliekomis, mokymus.  VGTU mokymų dalyviai mokymų metu lankosi Bendrovės Šiaulių padalinyje, kur susipažįsta su PA tvarkymo procesu.

2018 metais Bendrovė sukūrė savo „Facebook“ profilį, kuriame dalijasi su visuomene savo patirtimi, viešina PA tvarkymo problematiką ir savo iniciatyvas, skirtas visuomenei ir aplinkosaugai. Vykdydama jau minėtą projektą „Šimtas mokyklų“, Bendrovė moksleiviams surengė ekologijos pamokas ir ekskursijas. Per jas Bendrovės specialistai Lietuvos moksleiviams suteikė ne tik teorinių žinių, bet ir praktiškai supažindino bei pademonstravo, kaip yra tvarkomos PA. Bendrovė organizavo 10 ekskursijų, per kurias Bendrovėje apsilankė 225 mokiniai su mokytojais.

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – miesto Medelyno mikrorajone – gyvenančių žmonių bendruomene.  Bendrovė nuolatos supažindina gyventojus su Bendrovės veikla ir jiems aktualia informacija, kviečia Medelyno bendruomenės narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenei svarbius renginius, dovanoja kompiuterius socialiai remtinoms šeimoms. Kaimynystėje gyvenantiems žmonėms rūpi jų gyvenamosios aplinkos saugumas, todėl Bendrovė kiekvieną dieną savo interneto tinklalapyje skelbia PA deginimo įrenginio monitoringo duomenis.

Bendrovė nemokamai surenka ir sutvarko panaudotą alyvą ir ragina gyventojus, automobilių priežiūros įmones bei savarankiškai dirbančius meistrus atsakingai elgtis su šia atlieka, kurios sudėtyje yra sunkiųjų metalų ir kitų žmonėms ir aplinkai pavojingų medžiagų.

Skaidrumas

2019 m. kovo mėnesį Bendrovės valdyba patvirtino Antikorupcinę politiką. Šiuo korupcijos prevencijos dokumentu Bendrovė įsipareigojo, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, nesitaikstyti su korupcija, laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos srityje bei viešai deklaruoja, kad ji netoleruoja neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konflikto, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinių nusikalstamų veikų bei korupcijos pasireiškimo formų. Politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams.

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys skatinamos pranešti apie bet kokius Antikorupcinės politikos nuostatų pažeidimus Bendrovės interneto svetainės www.toksika.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ arba nurodytu el. pašto adresu skaidrumas@toksika.lt. Bendrovės vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą Bendrovės antikorupcinės politikos pažeidimą, korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių pasekmių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir Bendrovės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

Korupcijos prevencija
Praneškite apie korupcijos atvėjus