Apie mus

Bendra informacija
Veikla
Istorija
Turimi leidimai
Valdymas
Struktūra
Valdyba
Vadovybė
Veiklos politikos
Metiniai pranešimai
Strategija
Bendrovės misija
Bendrovės vizija
Bendrovės vertybės
Strateginės kryptys ir tikslai
Raštas dėl valstybės lūkesčių
Akcininkams
Kapitalas ir akcininkų struktūra
Akcininkų susirinkimai
Bendrovės įstatai
Veiklos rezultatai
Atliekų surinkimas
Atliekų laikinas saugojimas
Atliekų tvarkymas
Aplinkosauga
Finansiniai rezultatai ir ataskaitos
Finansinių rodiklių suvestinė
Finansinių rezultatų apžvalga
Finansinės ataskaitos ir metiniai pranešimai
Darbo užmokestis
Atlygio politikos įgyvendinimas
Vadovo veiklos tikslai ir atlygio dydis
Vidutinis darbo užmokestis
Darnumas
Aplinkosauga
Saugus darbas
Bendruomeniškumas
Skaidrumas
Korupcijos prevencija
Karjera
Įsidarbinimo galimybės
Praktikos galimybės
Infrastruktūra
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (PADĮ)
Pavojingųjų atliekų sąvartynas (PAS)
Šiaulių atliekų aikštelė
Vilniaus atliekų aikštelė
Klaipėdos atliekų aikštelė
Alytaus atliekų aikštelė
Vykdomi projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymo specialistų ruošimas
Pavojingųjų atliekų identifikavimas
Įgyvendinti projektai
Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas
Pavojingų atliekų surinkimas ir sutvarkymas iš bankrutavusių įmonių
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba
Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
Senosios Įpilties pesticidų gaisravietės teritorijos sutvarkymas
Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimas
Teisinė informacija
Bendrovės dokumentai
Leidimai, licencijos
LR teisės aktai
Europos sąjungos teisės aktai
Viešieji pirkimai
Planuojami pirkimai
Skelbimai apie pirkimus
Techninių specifikacijų projektai
Ataskaitos
Sutartys ir lamėję pasiūlymai
Viešųjų pirkimų tvarka
Turto pardavimas
Skelbimai apie parduodamą turtą
Turto pardavimo tvarka
Privatumo politika
Bendrovė laikosi šios privatumo politikos
Kodėl šiuos duomenis kaupia bendrovė
Naudojamų slapukų (Cookies) tvarka
Darnumas
Aplinkosauga

UAB „Toksika“ misija – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms. Aplinkosauga yra įmonės veiklos pamatas – ji ir įprasmina UAB „Toksika“ egzistavimą, ir kelia pačius griežčiausius reikalavimus įmonėje vykstantiems procesams, kontrolei ir skaidrumui. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 standartų, taip pat kitų su atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų.

Bendrovė nuolatos skelbia informaciją apie teršalų emisijų normų laikymąsi. „Toksika“ siekia dirbti su kuo mažiausiu neigiamu poveikiu aplinkai. Dažnai tai lemia didesnes sąnaudas (pvz., reagentams, eksploatacijai ir pan.) ir mažesnį pelną, tačiau  užtikrina puikius aplinkosaugos rodiklius. Pavyzdžiui, 2018 metais įmonėje atliekamų teršalų emisijos tyrimų duomenimis, deginimo įrenginio išmetimai per metus nesiekė nė pusės nustatytos emisijos normos, o nepriklausomų laboratorijų atlikti tyrimai parodė, kad ypač pavojingų dioksinų ir furanų kiekis deginimo įrenginio dūmuose 2018 metais buvo 2–6 kartus mažesnis už nustatytą ribinę normą.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga „Toksika“ 2018 m. vasario mėnesį inicijavo, o 2019 m. vasario mėnesį baigė įgyvendinti projektą „Šimtas mokyklų“. Projekto laikotarpiu įmonė iš 126 mokyklų visoje Lietuvoje nemokamai surinko ir sutvarkė 26 tonas pavojingųjų atliekų. Daugiausiai tai buvo laboratorinės cheminės medžiagos, dažų ir lako atliekos, dienos šviesos lempos, statybinės medžiagos, turinčios asbesto, seni elektronikos prietaisai. Pavojingosios atliekos buvo surenkamos visoje Lietuvoje. Mokyklos ne tik pasinaudojo puikia proga nemokamai sutvarkyti ilgai kauptas atliekas, bet ir aktyviai dalyvavo  „Toksikos“ organizuotose ekologijos pamokose ir ekskursijose.

 

 

Saugus darbas

Saugi darbo aplinka  yra tarp svarbiausių „Toksikos“ prioritetų, todėl šiai sričiai skiriamas ypatingas dėmesys. Bendrovės strategijoje yra nustatytas strateginis tikslas  – užtikrinti saugią darbo aplinką ir aukštą darbuotojų kvalifikaciją. Šiam tikslui pasiekti  numatyta įdiegti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartą ISO 45001:2018. Kitam strateginiam tikslui – užtikrinti efektyvų valdymą ir paslaugų teikimą – pasiekti būtina parengti ir taikyti rizikos valdymo politiką, rizikų registrą ir rizikos valdymo priemonių planą. Priemonės abiems tikslams pasiekti bus įgyvendintos iki 2019 metų pabaigos.

Nuolatos bendradarbiaujama su darbų saugos paslaugas teikiančia įmone, darbuotojams kasmet organizuojami įvairūs mokymai, tarp kurių – pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių, civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai, taip pat specialieji mokymai asmenims, dirbantiems su pavojingosiomis atliekomis ir pan. Visi darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, o tie darbuotojai, kurie UAB „Toksika“ dirba dvejus arba daugiau metų, apdrausti ir papildomu sveikatos draudimu. Už saugią ir sveiką darbo aplinką įmonėje yra atsakingi aukščiausio lygmens ir vidurinio lygmens vadovai.

 

Bendruomeniškumas

„Toksika“ bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) – šios mokslo įstaigos Aplinkos apsaugos institutas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas organizuoja specialistų, dirbančių su pavojingosiomis atliekomis, mokymus. VGTU mokymų dalyviai  lankosi „Toksikos“ Šiaulių padalinyje, čia pamato pavojingųjų atliekų tvarkymo procesą.

2018 metais UAB „Toksika“ sukūrė savo „Facebook“ profilį, kuriame dalijasi su visuomene savo patirtimi, kalba apie pavojingųjų atliekų tvarkymo problematiką ir savo iniciatyvas, skirtas visuomenei ir aplinkosaugai.

Vykdydama projektą „Šimtas mokyklų“, „Toksika“ moksleiviams surengė ekologijos pamokas ir ekskursijas. Per jas įmonės specialistai Lietuvos moksleiviams suteikė ne tik teorinių žinių, bet ir praktiškai supažindino bei pademonstravo, kaip yra tvarkomos pavojingosios atliekos. „Toksika“ organizavo 10 ekskursijų, per kurias įmonėje apsilankė 225 mokiniai su mokytojais.

2019 metais UAB „Toksika“ įsitraukė į programos „Kurk Lietuvai“ tyrimo projektą „Valstybės valdomų įmonių socialinė atsakomybė“. Tyrimas vykdytas siekiant įvertinti socialinės atsakomybės taikymo valstybės valdomose įmonėse motyvacijas ir procesus, išsiaiškinti, kokie įrankiai efektyviausiai padėtų įmonėms integruoti socialinę atsakomybę savo veikloje.

„Toksika“ glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių padalinio kaimynystėje – Medelyno mikrorajone – gyvenančių žmonių bendruomene. Bendrovė nuolatos supažindina gyventojus su įmonės veikla ir jiems aktualia informacija, kviečia Medelyno bendruomenės narius į susitikimus, padeda organizuoti bendruomenei svarbius renginius. Kaimynystėje gyvenantiems žmonėms rūpi jų gyvenamoji aplinka, todėl „Toksika“ kiekvieną dieną savo interneto tinklalapyje skelbia pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio monitoringo duomenis.

Bendrovė nemokamai surenka ir sutvarko panaudotą alyvą ir ragina gyventojus, automobilių priežiūros įmones bei savarankiškai dirbančius meistrus atsakingai elgtis su šia atlieka, kurios sudėtyje yra sunkiųjų metalų ir kitų žmonėms ir aplinkai pavojingų medžiagų.

 

Skaidrumas

2019 metais  „Toksikos“ valdyba ir generalinis direktorius patvirtino svarbiausius korupcijos prevencijos, etiško elgesio normų taikymo ir skaidrumo užtikrinimo dokumentus:

  • antikorupcinę politiką,
  • etikos kodeksą,
  • veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarką.

Šiais dokumentais  „Toksika“ įsipareigojo, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, nesitaikstyti su korupcija, laikytis tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų korupcijos prevencijos ir veiklos skaidrumo srityje bei viešai deklaruoja, kad ji netoleruoja neetiško elgesio, neteisėtų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitų korupcinių nusikalstamų veikų bei korupcijos pasireiškimo formų. Politika, kodeksas ir tvarka taikoma visiems „Toksikos“ vadovams, darbuotojams ir valdybos nariams, jų nuostatomis skatinami vadovautis ir „Toksikos“ veiklos partneriai bei kitos suinteresuotosios šalys.

Bendrovės darbuotojai, veiklos partneriai ir kitos suinteresuotosios šalys skatinamos pranešti apie bet kokius politikos, kodekso ar tvarkos nuostatų pažeidimus skiltyje „Korupcijos prevencija“ arba el. pašto adresu skaidrumas@toksika.lt. „Toksikos“  vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą pažeidimą, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių padarinių. Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija nepasitvirtino. Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims rengiami Lietuvos Respublikos ir „Toksikos“ vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.

 

 

Korupcijos prevencija
Praneškite apie korupcijos atvejus